trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim

  Prace nad projektem „Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku”

  23 lutego 2015 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o przystąpieniu do prac nad „Strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku", określając zasady, tryb i harmonogram prac nad dokumentem. W marcu ubiegłego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego powołał Zespół Programowy ds. Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku, w którego skład weszli przedstawiciele środowiska samorządowego i turystycznego Wielkopolski oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Do prac nad Strategią zaangażowane zostało Konsorcjum czterech wielkopolskich szkół wyższych: Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przygotowany przez zespół autorski wstępny projekt Strategii przyjęty został 8 października br. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Materiał ten stanowił punkt wyjścia do dyskusji nad kierunkami rozwoju turystyki w regionie, mających na celu opracowanie ostatecznego projektu dokumentu. Projekt opublikowany został na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, wraz z formularzem zgłaszania uwag. Równolegle, w październiku 2015 roku, odbyły się wstępne spotkania konsultacyjne zorganizowane w Pile, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Poznaniu. Na podstawie uwag zgłoszonych w toku wstępnych konsultacji przygotowano zaktualizowaną wersję dokumentu, miejscami istotnie różniącą się od swojej pierwszej wersji. Materiał uzupełniono m. in. o prognozę trendów rozwojowych w obszarze turystyki w okresie objętym Strategią. Dokonano przebudowy celów operacyjnych w obszarze produktów turystyki przyrodniczej, aktywnej i (częściowo) kulturowej. Uporządkowano również wskaźniki, doprecyzowano zapisy dotyczące systemu realizacji i monitoringu Strategii. Powstały w ten sposób nowy projekt Strategii przyjęty został 10 grudnia 2015 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego i skierowany do konsultacji społecznych, prowadzonych zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Konsultacje społeczne, w ramach których można było zapoznać się oraz wyrazić opinię do projektu Strategii, trwały od 14 grudnia 2015 roku do 18 stycznia 2016 roku włącznie.  W ramach konsultacji możliwe było zgłaszanie uwag w formie pisemnej i elektronicznej, a także ustnie podczas spotkań zorganizowanych w Gnieźnie, Lesznie i Poznaniu. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych prezentujemy poniżej.

  Równolegle trwały prace nad „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku" oraz konsultacje tego dokumentu, prowadzone zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

  W lutym 2016 roku zakończono badanie ewaluacyjne ex-ante projektu Strategii. Badanie to przeprowadzone zostało przez firmę zewnętrzną – EU-CONSULT z Gdańska. Istotą badania była ocena jakości Strategii oraz zweryfikowanie, czy charakteryzuje się ona dostateczną spójnością wewnętrzną oraz spójnością z innymi dokumentami strategicznymi.
  W ujęciu całościowym, poddany ewaluacji ex-ante projekt Strategii oceniono pozytywnie, ze względu na przejrzystą i zwięzłą formę przekazu, przy jednoczesnym kompleksowym opracowaniu tematu. W opinii zespołu ewaluacyjnego Strategia jest opracowaniem zachęcającym do lektury, który nie przypomina formą traktatu naukowego. Dokument swoją treścią i przejrzystością dostępny jest dla każdego potencjalnego czytelnika, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wartości merytorycznej. Diagnoza i sformułowane na jej podstawie wnioski oraz struktura celów i obszarów wsparcia tworzą kompletny, syntetyczny, wewnętrznie spójny układ powiązań przyczynowo-skutkowych, pozbawiony elementów, które mogłyby zniekształcać przekaz oraz transparentność działań i kierunków interwencji.

  Ostateczna wersja projektu Strategii przyjęta została przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 31 marca 2016 r. i pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej oraz Komisję Kultury Fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 25 kwietnia 2016 roku „Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim do 2020 roku” została przyjęta Uchwałą Nr XVIII/481/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  KONTAKT:
  Sprawy związane ze strategią rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim prowadzi Departament Sportu i Turystyki – Oddział Turystyki
  tel. 61 626 68 55
  e-mail: turystyka@umww.pl