trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Prognoza oddziaływania na środowisko

  Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu strategii rozwoju województwa jest wymogiem Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu Strategii Wielkopolska 2030 nie naruszają prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego. Prognoza ma również ułatwić identyfikację możliwych do określenia skutków środowiskowych spowodowanych realizacją w przyszłości postanowień Strategii oraz określić, czy przyjęte rozwiązania ochronne w dostateczny sposób zabezpieczą przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń w środowisku.

  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (dalej: Prognoza) została opracowana przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu. Wykonana została stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz zawartości i stopnia szczegółowości projektu Strategii zgodnie z przepisami prawa. Przeprowadzane analizy i oceny koncentrowały się na tych ustaleniach projektu Strategii, których realizacja może mieć potencjalnie znaczące oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.

  W Prognozie podkreśla się, że przyjęte w projekcie Strategii ustalenia są optymalne dla zapewnienia rozwoju województwa i poprawy jakości życia jego mieszkańców, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska przyrodniczego i kulturowego. Nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie Strategii.

  Opiniowanie projektu „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Strategia Wielkopolska 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  Działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Marszałek Województwa Wielkopolskiego przystąpił 9 grudnia 2019 r. do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii. W wyniku konsultacji społecznych prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii, które odbyły się terminie od 9 grudnia 2019 r. do 3 stycznia 2020 r., zgłoszono jedną uwagę do projektu Strategii. Została ona rozpatrzona pozytywnie i włączona do projektu Strategii.

  Działając na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 2. w związku z art. 54 ust. 1 ustawy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opiniuje i uzgadnia projekt Strategii wraz z Prognozą w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał pozytywną opinię. RDOŚ zgłosił 25 uwag do Prognozy, które zostały rozpatrzone pozytywnie i włączone do tego dokumentu.

  Działając na podstawie art. 58 ust.1 pkt 2 w związku z art. 54 ust. 1 ustawy, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny opiniuje i uzgadnia projekt Strategii wraz z Prognozą w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał pozytywną opinię, bez uwag do projektu Strategii i Prognozy.