trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu

  Przedsięwzięcie pn.: „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu ” realizowane w ramach Działania 5.1

  Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

  1. beneficjent: Województwo Wielkopolskie
   1. jednostki realizujące (uczestnicy): Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (WSCKZiU w Rawiczu), Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (CWRKDiZ w Poznaniu)
   2. zakres rzeczowy zadania:
  • przebudowa z rozbudową i wyposażenie budynku WSCKZiU w Rawiczu: modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku, rozbudowa o zewnętrzny szyb windy osobowej i wiatrołap, modernizacja instalacji (elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, deszczowej wentylacji, przeciwpożarowej) oraz zakup wyposażenia ogólnego i pomieszczeń (podologia, terapia zajęciowa, opiekun medyczny, masażysta, kosmetyczka, technik dentystyczny, opiekunka dziecięca, administracji), 
  • przebudowa z rozbudową i wyposażenie wilii przy ul. Cichej 7  dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu: rozbudowa obiektu poprzez dostawienie dwukondygnacyjnej współczesnej formy, częściowo przeszklonej i częściowo pokrytej zielenią w formie pionowych naściennych ogrodów z własnym systemem nawadniania. W nowej części obiektu umieszczona zostanie komunikacja pionowa (klatka schodowa i winda), w pozostałej części nowego budynku umieszczone zostaną nowe pomieszczenia administracyjno–biurowe oraz pawilon warsztatowy. W budynku zostanie wykonana instalacja: oświetlenia ogólnego i awaryjnego, silnoprądowa, fotowoltaiczna (wiata parkingowa), audio-video, przywoławcza, oddymiania i sygnalizacji pożaru, LAN i monitoringu, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu. Wykonane/ zmodernizowane zostaną instalacje: grzewcza, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, teletechniczna oraz przeciwpożarowa. Zakup wyposażenia meblowego (administracja) oraz sprzętu informatycznego i multimedialnego.
  1. cele projektu: poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, wzmocnienie związku między edukacją a potrzebami lokalnego rynku pracy, poprzez kształcenie w zawodach, które są wysoko cenione przez pracodawców, zapewnienie pełnego dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej, wzrost aktywności zawodowej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi wkraczających na rynek pracy, zapewnienie pełnej  dostępności infrastruktury edukacyjnej dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, podniesienie jakości i poziomu kształcenia w placówkach edukacyjnych, lepsze przygotowanie przyszłych pracowników na wejście na rynek pracy, rozwijanie systemu uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, rozwój społeczno-gospodarczy województwa wielkopolskiego
  2. efekty/ rezultaty projektu:
  • liczba przebudowanych lub rozbudowanych szkół – 2 szt.
  • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt.
  • liczba doposażonych szkół – 2 szt.
  • pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach oświatowych – 411 osób
  • liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami  - 1 szt.
  • liczba wspartych szkół kształcenia zawodowego – 2 szt.
  • roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek oświatowych – 7.536 użytkowników/rok
  • liczba przedsięwzięć proekologicznych – 1 szt.
  1. wartość projektu 34.746.235,93 zł, z tego środki własne województwa 11.297.866,48 zł, środki UE: 23.448.369,45 zł
  2. rok realizacji: 2023-2025

  Więcej informacji o środkach z WRPO można uzyskać na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

  Fundusze Europejskie dla Wielkopolski, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowanie przez Unię Europejską, Samorząd Województwa Wielkopolskiego