trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu informuje, że w bieżącym roku odbywa się kolejna XXIII edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.

  Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu).

  W Konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

  Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

  Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.

  Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

  Jedna jednostka może zgłosić do kolejnej edycji Konkursu maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii. Zgłoszenie większej ilości projektów skutkować będzie ich odrzuceniem ze względów formalnych.

  Ponadto, do Konkursu może być zgłoszony projekt, którego realizacja zakończyła się najpóźniej 31 maja (każdego roku kolejnej edycji Konkursu) i nie wcześniej niż trzy lata przed dniem rozpoczęcia naboru projektów w danej edycji Konkursu.

  Zgłoszony projekt nie może być nagrodzony w zakończonych już edycjach Konkursu, nie może być kontynuacją projektu nagrodzonego w zakończonych już edycjach Konkursu, a także nie może być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

   

  Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków:

  1. Budżetu Województwa Wielkopolskiego
  2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

  Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydatkowane są wyłącznie na nagrody dla projektów o charakterze proekologicznym i wypłacane będą zgodnie z Regulaminem wypłaty nagród przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w Konkursie pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” współfinansowanym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

  Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Zgłoszenie do Konkursu” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Korzystania i Informacji o Środowisku, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

  Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XXIII edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w Regulaminie Konkursu oraz w Zgłoszeniu do Konkursu.

  Wszystkie dokumenty związane ze zgłoszeniem nie mogą zawierać danych osobowych osób trzecich tj. innych niż zgłaszający i jego przedstawiciele.

  Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację wizerunku do promocji działań proekologicznych i prokulturowych przez Województwo Wielkopolskie bez ograniczeń czasowych.

  Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie (na różnych polach eksploatacji) materiałów przedłożonych Organizatorowi w ramach
  tego Konkursu.

  Szczegółowych informacji w sprawie Konkursu udzielą pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

  Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl

  lub

  Karolina Jędro, tel. 61 626 64 95, e-mail: karolina.jedro@umww.pl .

   

   


   

  Informacja dla właścicieli danych osobowych

  Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
   1. promowania przez Województwo Wielkopolskie działań proekologicznych i prokulturowych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”;
   2. archiwizacji.
  3. Państwa dane osobowe przetwarza się :
   1. na podstawie wyrażonej zgody, w zakresie wykorzystania wizerunku, do promocji wyżej wskazanych działań;
   2. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, zakresie przyznania i rozliczenia nagród;
  4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym zakończono sprawę.
  6. Udział w konkursie jest dobrowolny natomiast podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.
  7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
  9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
  12. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także - w zakresie wykorzystania wizerunku na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz materiałach informacyjno – promocyjnych dotyczących Konkursu.
  13. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.
  14. Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.