Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego


logo wfosigw kolorW bieżącym roku odbywa się kolejna, XX edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”. Do konkursu przystąpić mogą gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i powiaty, podległe im instytucje lub organizacje i podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego, w zakresie działań proekologicznych i prokulturowych.

Ponadto, gminy miejskie (w tym miasta na prawach powiatu) i organizacje pożytku publicznego mogą składać projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej zmierzającej do poprawy jakości powietrza i sposobu gospodarowania odpadami.

Jedna jednostka (instytucja) może zgłosić wyłącznie jeden projekt. Zgłoszony projekt powinien wykazywać społeczny sposób realizacji projektu przy minimalnym wsparciu finansowym. Nie może być projektem nagrodzonym uprzednio w zakończonych już edycjach konkursu.

Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Wniosek - zgłoszenie do konkursu” na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XX edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w Regulaminie Konkursu oraz „Wniosku - zgłoszenie do konkursu”.

Wszystkie dokumenty związane z wnioskiem nie mogą zawierać danych osobowych osób trzecich tj. innych niż wnioskodawca i jego przedstawiciele.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych i wizerunku do promocji działań proekologicznych i prokulturalnych przez Województwo Wielkopolskie, bez ograniczeń czasowych.

Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestników oraz na wykorzystanie (na różnych polach eksploatacji) materiałów przedłożonych Organizatorowi w ramach tego Konkursu.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielą pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
Bartosz Iwanowski, tel. 61 626 64 25, e-mail: bartosz.iwanowski@umww.pl.
lub
Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 


 

Informacja dla właścicieli danych osobowych

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
  a) promowania przez Województwo Wielkopolskie działań proekologicznych i prokulturowych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”;
  b) archiwizacji.
 3. Dane osobowe przetwarza się :
  a) na podstawie wyrażonej zgody, w zakresie wykorzystania wizerunku, do promocji wyżej wskazanych działań;
  b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, w zakresie przyznania i rozliczenia nagród.
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny natomiast podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.
 7. Właściciele danych osobowych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Właścicielom danych osobowych przysługuje prawo do przenoszenia danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i które przekazano w formie elektronicznej.
 9. Właścicielom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Właścicielom danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Dane osobowe będą ujawniane Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
 12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i profilowania.

 


pdf    drukuj    drukuj