trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejW bieżącym roku odbywa się kolejna, XXI edycja Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.
  Do Konkursu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, gminy miejskie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu), gminy miejsko - wiejskie i powiaty (z wyłączeniem miast na prawach powiatu). W Konkursie mogą również brać udział organizacje (w tym organizacje pożytku publicznego), a także podmioty gospodarcze zarejestrowane na terenie województwa wielkopolskiego oraz podległe ww. jednostkom samorządu terytorialnego: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i jednostki pomocnicze gminy.

  Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty, w dwóch kategoriach:

  1. Kategoria I – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna.
  2. Kategoria II – projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności prokulturowej - o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji.

  Jedna jednostka może zgłosić do kolejnej edycji Konkursu maksymalnie dwa projekty w każdej kategorii.

  Do Konkursu może być zgłoszony projekt, którego realizacja zakończyła się najpóźniej w dniu złożenia wniosku i nie wcześniej niż trzy lata przed dniem rozpoczęcia naboru projektów w danej edycji Konkursu.
  Zgłoszony projekt nie może być nagrodzony w zakończonych już edycjach Konkursu a także nie może być kontynuacją projektu nagrodzonego w zakończonych już edycjach Konkursu.

  Zgłoszenia należy przesłać na formularzach „Wniosek - zgłoszenie do konkursu” na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

  Termin zgłaszania projektów konkursowych do udziału w XXI edycji Konkursu upływa z dniem 31 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta jest w Regulaminie Konkursu oraz „Wniosku - zgłoszenie do konkursu”.

  Wszystkie dokumenty związane z wnioskiem nie mogą zawierać danych osobowych osób trzecich tj. innych niż wnioskodawca i jego przedstawiciele.

  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku do promocji działań proekologicznych i prokulturowych przez Województwo Wielkopolskie, bez ograniczeń czasowych.

  Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie (na różnych polach eksploatacji) materiałów przedłożonych Organizatorowi w ramach tego Konkursu.

  Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielą pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

  Anna Dąbkiewicz, tel. 61 626 64 15, e-mail: anna.dabkiewicz@umww.pl
  lub
  Bartosz Iwanowski, tel. 61 626 64 25, e-mail: bartosz.iwanowski@umww.pl.

  Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

   


   

  Informacja dla właścicieli danych osobowych

  Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celach:
   a) promowania przez Województwo Wielkopolskie działań proekologicznych i prokulturowych poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”;
   b) archiwizacji.
  3. Dane osobowe przetwarza się :
   a) na podstawie wyrażonej zgody, w zakresie wykorzystania wizerunku, do promocji wyżej wskazanych działań;
   b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze, w zakresie przyznania i rozliczenia nagród.
  4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę.
  6. Udział w konkursie jest dobrowolny natomiast podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.
  7. Właściciele danych osobowych mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  8. Właścicielom danych osobowych przysługuje prawo do przenoszenia danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i które przekazano w formie elektronicznej.
  9. Właścicielom danych osobowych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  10. Właścicielom danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  11. Dane osobowe będą ujawniane Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i profilowania.