trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Podsumowanie spotkania informacyjnego Wielkopolskiej Sieci Współpracy Zagranicznej (WSWZ) w Pile, 7 października 2015 roku

  Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej Piąte spotkanie informacyjne realizowane w ramach projektu WSWZ odbyło się w Inwest-Parku w Pile. Tym razem, z możliwościami finansowania projektów z partnerami zagranicznymi ze źródeł zewnętrznych mieli okazję zapoznać się pracownicy samorządowi urzędów miasta, gminy oraz starostw powiatowych subregionu pilskiego. W związku z tym, w spotkaniu uczestniczyło blisko 40 osób, w tym przedstawiciele Starostw Powiatowych w Pile, Chodzieży, Nowym Tomyślu oraz Czarnkowie, urzędów miejskich w Złotowie, Krajence, Łobżenicy, Wysokiej, Gołańczy, Czarnkowie, Wągrowcu, Pile, Chodzieży, Trzciance, a także urzędów gmin: Kaczory, Damasławek, Zakrzewo, Mieścisko, Budzyń oraz Czarnków.

  Anna Markiewicz, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, witając zebranych przedstawiła założenia projektu podkreślając, że główny cel projektu to wzmocnienie komunikacji między wielkopolskimi jednostkami samorządu terytorialnego. Służyć temu miała między innymi organizacja spotkań w pięciu subregionach, które odbywały się w kameralnym, niewielkim gronie stwarzając uczestnikom idealne warunki do nawiązywania bezpośredniego kontaktu. Dyrektor BWM zapowiedziała również, że Sieć stworzona dzięki realizacji projektu będzie się rozwijać również po jego zakończeniu, m.in. poprzez zaproszenie do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli regionów partnerskich województwa.

  Marek Minarczuk Radca Minister w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ w pierwszej części spotkania zaprezentował „Priorytety polskiej polityki zagranicznej na lata 2012 - 2016". Ten wieloletni dokument strategiczny służy koordynacji działań administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucji. Roczne założenia polskiej polityki zagranicznej na 2015 rok to: bezpieczeństwo, sąsiedztwo europejskie, współpraca regionalna, wymiar pozaeuropejski, demokratyzacja, wizerunek Polski oraz współpraca z Polonią. Pan Minarczuk przedstawił również Priorytety komunikacyjne MSZ na 2015 rok. Jednym z nich jest „Promocja sukcesu Polski regionalnej i lokalnej". Zgodnie z tym priorytetem, działania samorządów na arenie międzynarodowej należy rozumieć jako wsparcie działań na rzecz promocji i budowy pozycji Polski za granicą.

  W dalszej części spotkania Dyrektor Anna Markiewicz przedstawiła „Priorytety współpracy zagranicznej Województwa Wielkopolskiego" oraz przykłady projektów zrealizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowanych z zewnętrznych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych w ramach konkursów dotacyjnych MSZ: „Polska Pomoc Rozwojowa" oraz „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej". Uczestnicy zostali również zaproszeni na Czwarte posiedzenie Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów (SOKWMS), które odbędzie się w dniach od 17 do 18 listopada br. w Kielcach (organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) i zostanie poświęcone współpracy z partnerami z krajów nordyckich. Zgodnie z pierwotnymi zamierzeniami twórcy inicjatywy, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów stanowi platformę dialogu i wymiany najlepszych praktyk wzmacniających obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej. Konferencja ma charakter cykliczny, stanowiąc istotny instrument wymiany idei oraz najlepszych rozwiązań praktycznych dotyczących współpracy międzynarodowej na szczeblu regionalnym i lokalnym, zarówno pomiędzy przedstawicielami samorządów, jak i administracji rządowej.

  Na zakończenie pierwszej części spotkania głos zabrała Karolina Atraszkiewicz z Departamentu Gospodarki UMWW przedstawiając założenia „Marki Wielkopolska".

  W drugiej części spotkania poświęconej możliwościom dofinansowywania projektów z partnerami z zagranicy z zewnętrznych źródeł Radca Minister Marek Minarczuk zaprezentował możliwości finansowania przedsięwzięć międzynarodowych ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podkreślił, że oprócz finansowych narzędzi, a więc dotacji przyznawanych w trybie konkursowym, MSZ daje samorządom również możliwość korzystania z narzędzi administracyjnych, komunikacyjnych i merytorycznych. Odnośnie do narzędzi finansowych przedstawiciel MSZ zaznaczył, że dotacje mają charakter wsparcia dla realizacji zadań, wymagany jest więc wkład własny.

  Jako kolejny głos zabrał Waldemar Kryjewski, Konsultant Regionalny ERASMUS+. ERASMUS+ stanowi program UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014 – 2020. Zgodnie z informacją zawartą w „Przewodniku po Programie Erasmus+" opublikowanym na stronie www.erasmusplus.org.pl Program opiera się na osiągnięciach z ponad 25 lat funkcjonowania europejskich programów na rzecz kształcenia, szkolenia i młodzieży obejmujących współpracę w wymiarze zarówno wewnątrzunijnym, jak i międzynarodowym. Erasmus+ jest wynikiem połączenia następujących europejskich programów realizowanych przez Komisję w latach 2007–2013:

  • programu „Uczenie się przez całe życie";
  • programu „Młodzież w działaniu";
  • programu Erasmus Mundus;
  • Tempus;
  • Alfa;
  • Edulink;
  • programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

  Waldemar Kryjewski przekazał uczestnikom w skondensowanej formie szereg informacji na temat programu, procedury wnioskowania o dofinansowanie (wniosek elektroniczny „eForm") oraz zasad rozliczania projektów.

  Następnie głos zabrał Igor Ksenicz z Biura Współpracy Międzynarodowej UMWW, przedstawiając uczestnikom możliwości finansowania projektów międzynarodowych w ramach kilku programów, m.in.: Europa dla Obywateli, Inicjatywa Środkowoeuropejska (CEI), Fundusz Wyszehradzki (IVF), Program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od kilku lat Województwo Wielkopolskie realizuje również projekty dofinansowane w ramach konkursu MSZ „Polska Pomoc Rozwojowa". Spotkanie informacyjne w Pile poprzedziło przyjęcie w dniu 6 października 2015 roku przez Radę Ministrów „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016 – 2020" przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Jak czytamy na stronie www.msz.gov.pl: „W porównaniu z poprzednim okresem programowania polska współpraca rozwojowa - w latach 2016-2020 - będzie koncentrować się na mniejszej liczbie krajów priorytetowych. Priorytetowym wsparciem objęte zostanie 10 krajów. Pomoc uzyskają przede wszystkim 4 państwa Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz 6 państw Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu (Etiopia, Kenia, Mjanma, Palestyna, Senegal, Tanzania). W nowym Programie uwzględniono wyzwania stojące przed polskim systemem współpracy rozwojowej dotyczące m.in. zmian zachodzących w skali regionalnej. W ramach wsparcia dla państw Partnerstwa Wschodniego Polska będzie nadal dzielić się swoim doświadczeniem transformacyjnym i wspierać aspiracje proeuropejskie tych państw, w tym wdrażanie Umów Stowarzyszeniowych i DCFTA (w szczególności na Ukrainie, w Mołdawii i Gruzji)".

  Na zakończenie spotkania głos zabrała Pani Beata Dudzińska, Zastępca Prezydenta Miasta Piły, przedstawiając przykład najlepszych praktyk współpracy Miasta Piły z partnerami zagranicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych dzięki dofinansowaniu z zewnętrznych źródeł.

  logotyp Ministerstwa Spraw ZagranicznychProjekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2015"

  Szanowni Państwo!

   

  Zapraszamy serdecznie pracowników samorządowych (urzędów gminnych i powiatowych znajdujących się na terenie powiatów: poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego oraz śremskiego) zajmujących się na co dzień współpracą zagraniczną do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Wielkopolska Sieć Współpracy Zagranicznej (WSWZ)”.

   

  Spotkanie odbędzie się 8 maja 2015 roku w godzinach od 9:30 do 13:30 (sala sesyjna, budynek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 18, 61 – 713 Poznań).

   

  Do niniejszego zaproszenia dołączamy list intencyjny kierowany do Państwa przez Pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

   

  Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą drogą elektroniczną do dnia 6 maja do godziny 16:00 na adres: wswz@umww.pl

  (poniżej znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy z prośbą o wypełnienie, podpisanie i przesłanie skanu).

   

  Liczba miejsc udziału w spotkaniu jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału decydować będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń.

   

  Pracownicy samorządowi pozostałych subregionów Województwa Wielkopolskiego zostaną zaproszeni na kolejne spotkania informacyjne odbywające się w: Kaliszu (9 czerwca br.), Koninie (24 czerwca br.), Lesznie (9 września) oraz Pile (7 października).

   

  Serdecznie zapraszamy!

   

   

  Biuro Współpracy Międzynarodowej

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Tel. 61 6 266 653

   

   

   

  logotypMSZ_A_kolor.jpg

   

  Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Wymiar samorządowy i obywatelski polskiej polityki zagranicznej 2015”

   

   

   

   

   

   


  Galeria zdjęć: