trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Strategia Rozwoju Województwa

  Kontur Województwa Wielkopolskiego

  WIZJA ROZWOJU WIELKOPOLSKI DO 2030

  Region przodujący w kraju, liczący się w Europie i szanujący jej uniwersalne wartości, świadomy swojego dziedzictwa przyrodniczego i cywilizacyjnego, spójny, zrównoważony i dostępny terytorialnie, otwarty na nowe idee i ludzi, silny nowoczesną gospodarką, aspiracjami i wiedzą swoich mieszkańców, zapewniający im bardzo dobre warunki życia, pracy i wypoczynku na całym obszarze województwa.
  Taka ma być właśnie Wielkopolska w 2030 roku, o czym zdecydowali Radni Województwa Wielkopolskiego na pierwszym posiedzeniu Sejmiku w 2020 roku. Uchwałą nr XVI/287/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego przyjął Strategię rozwoju województwa do 2030 roku.

  CELE

  W oparciu o zidentyfikowane wyzwania określone zostały cele rozwojowe województwa uwzględniające podejście koncentracji tematycznej. Interwencje podejmowane w ramach Strategii mają zapewnić:

  • Cel 1. Wzrost gospodarczy wielkopolski bazujący na wiedzy swoich mieszkańców
  • Cel 2. Rozwój społeczny wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu
  • Cel 3. Rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska przyrodniczego wielkopolski
  • Cel 4. Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem

  W celu uzyskania efektu synergii opracowane zostały również zasady horyzontalne dotyczące priorytetowych kierunków rozwoju. Dzięki tej interakcji zamierzone jest osiągnięcie większej dynamiki zmian społeczno-gospodarczych.

  MODELE ROZWOJU

  W Strategii wskazuje się model funkcjonalny rozwoju regionalnego. Został on tak zaprojektowany, aby zapewnić rozwój naszego województwa jako społecznie, gospodarczo i terytorialnie zrównoważony oraz, dzięki któremu efektywnie będą rozwijane i wykorzystywane miejscowe zasoby i potencjały wszystkich obszarów województwa.

  WSPÓŁPRACA

  Strategia mocno akcentuje aspekt współpracy. Była ona podjęta już na etapie przygotowania dokumentu i będzie kontynuowana na etapie jej wdrażania i monitorowania. Jak pokazuje doświadczenie, wielowymiarowa współpraca aktywizuje, inspiruje i wspiera w osiąganiu celów, przyczynia się do tworzenia dobrej jakości dokumentów i projektów. Strategia tworzy warunki do większego angażowania się samorządów gminnych i powiatowych w realizację wspólnych projektów i we współpracę ponad granicami administracyjnymi, przez co umożliwia zaspokojenie potrzeb nawet najmniejszych społeczności lokalnych.