trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019

    Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa wielkopolskiego 2019 została opracowana na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju regionu i jej monitorowania w tym tworzenia Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku - Strategia Wielkopolska 2030 stanowiąc materiał wyjściowy do kolejnych etapów prac nad tym dokumentem. Diagnoza ... stanowi szczegółową analizę stanu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz sytuacji przestrzennej Wielkopolski. Ma na celu umożliwienie podjęcia kluczowych działań wobec aktualnych wyzwań rozwojowych regionu poprzez dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat zjawisk i procesów zachodzących na obszarze województwa wielkopolskiego w okresie ostatnich 10 lat.

    Dokument przedstawia wewnętrzne zróżnicowanie regionu, odnosząc się w wielu przypadkach do poziomu powiatowego, a w szczególnych przypadkach również gminnego. Prezentuje pozycję Wielkopolski na tle pozostałych województw, kraju i Unii Europejskiej. Zakres czasowy opracowania obejmuje zasadniczo lata 2007-2017. Jednak w zależności od dostępności danych, w poszczególnych zjawiskach, wykorzystane zostały najbardziej aktualne źródła informacji, dostępne w momencie przygotowywania dokumentu. Pochodzą one zarówno ze źródeł wtórnych obejmujących różnego rodzaju opracowania tematyczne, jak i pierwotnych, tj. danych statystycznych pozyskanych ze statystyki publicznej krajowej (Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego – BDL GUS) oraz wspólnotowej (EUROSTAT).

    Przedmiotowe opracowanie obejmuje trzy bloki tematyczne: Gospodarkę (w tym: analizę wskaźników makroekonomicznych, struktury gospodarczej, atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności regionu w skali kraju i Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, sektora badań i rozwoju, transportu oraz finansów publicznych JST); Społeczeństwo (w tym: analizę procesów demograficznych i osadniczych, rynku pracy, sektora edukacji i ochrony zdrowia, kwestia integracji społecznej, kultury i turystyki, społeczeństwa informacyjnego); oraz Środowisko (w tym: charakterystykę najważniejszych aspektów środowiska przyrodniczego oraz jego ochrony, tj. zasoby wodne i jakość wód, aspekty zmian klimatu, jakość powietrza i klimat akustyczny, oraz gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, energia).