trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Plan transportowy

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w czerwcu 2013 roku rozpoczął prace nad opracowaniem Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Bezpośrednim wykonawcą opracowania, działającym na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego jest konsorcjum naukowo-badawcze trzech instytucji, tj.:

  • Politechniki Poznańskiej (lider konsorcjum),
  • Instytutu Logistyki i Magazynowania
  • Imagine Advertising.

  Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5 poz. 13 z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego w tym województwa opracowują dokument pn. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, który uchwalony przez właściwe organy stanowi akt prawa miejscowego.

  Wspieranie transportu publicznego jest jednym z najważniejszych elementów polityki zrównoważonego rozwoju, która oprócz maksymalizacji korzyści ekonomicznych bierze również pod uwagę warunki życia człowieka i stan środowiska naturalnego. Chcąc zachęcić podróżnych do rezygnacji z indywidualnych środków przemieszczania się należy uczynić zbiorowy transport publiczny atrakcyjny od względem czasu przejazdu, kosztów i jakości przewozu. Do osiągnięcia tego celu dąży się między innym poprzez integrację różnych form transportu i różnych elementów infrastruktury w jeden spójny, kompleksowy system komunikacji.

  Plan transportowy w województwie jest nowym dokumentem w polskim systemie prawnym i jednocześnie próbą uporządkowania rynku przewozów pasażerskich w transporcie regionalnym. Na chwilę obecną w polskim systemie prawnym brak jest jakichkolwiek dokumentów wzorcowych, które mogłyby stanowić przykład takiego opracowania, odnośnie do zakresu przeprowadzanych analiz. Z tego też powodu niezbędne okazało się zaangażowanie w proces powstawania Planu instytucji naukowo-badawczych, których zadaniem jest między innymi wypracowanie unikalnej metodyki przygotowania planu.

  Co to jest plan transportowy?

  Jest on specyficznym dokumentem, określającym:

  • potrzeby transportowe mieszkańców województwa,
  • kształt sieci linii transportu publicznego,
  • ocenię i prognozę potrzeb przewozowe,
  • preferencje wyboru rodzaju środka transportu,
  • zasady organizacji rynku przewozów publicznych,
  • standardy usług przewozowych,
  • sposoby dostarczania informacji pasażerom,
  • wpływ transportu na środowisko naturalne,
  • skutki finansowe, w tym m.in. rentowność określonych linii komunikacyjnych.

  Jakie są cele opracowania planu transportowego?

  Celem opracowania Planu jest określenie sieci połączeń komunikacyjnych w publicznym transporcie zbiorowym, a także wskazanie głównych kierunków rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Podstawowym celem opracowania jest umożliwienie zbudowania modelu ruchu, co umożliwi prognozowanie ruchu na terenie województwa oraz planowanie inwestycji. Plan wskaże również Władzom Województwa kierunki zmian w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego (autobusowego i kolejowego).

  To w rezultacie przyczyni się do poprawy jakości systemu transportowego poprzez:

  • lepszą dostępność sieci transportowej dla mieszkańców,
  • wyższą jakość transportu,
  • efektywność funkcjonowania systemu transportowego,
  • integrację systemu transportowego,
  • ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia.

  Na poziomie województwa plan transportowy opracowało konsorcjum naukowo-badawcze, którego liderem była Politechnika Poznańska (Zakład Systemów Transportowych). Plan ten powstał zarówno na podstawie przeglądu istniejących krajowych i wojewódzkich strategii rozwoju, planów inwestycyj­nych i planów zagospodarowania przestrzennego, ale również w oparciu o badania w gospodarstwach domowych przeprowadzonych na terenie całej Wielkopolski oraz badań wewnątrz środków transportu. Zbudowana w ten sposób baza wiedzy zawierała informacje o podróżach na terenie województwa wielkopolskiego, co umożliwiło skonstruowanie modelu ruchu, na podstawie którego zaplanowano docelową siatkę połączeń w skali województwa. Projekt został wyłożony do konsultacji społecznych, po których nastąpiła jego weryfikacja i modyfikacja.

  Z dokumentem można zapoznać się tutaj.
  Załączniki graficzne:
  załącznik nr 1 - Sieć transportowa województwa wielkopolskiego stan obecny (2014)
  załącznik nr 2 - Sieć linii publicznego transportu zbiorowego stan obecny (2014)
  załącznik nr 3 - Sieć linii publicznego transportu zbiorowego stan przejściowy (od. 1.01.2017)
  załącznik nr 4 - Sieć transportowa województwa wielkopolskiego stan docelowy
  załącznik nr 5 - Sieć linii publicznego transportu zbiorowego stan docelowy (od. 1.01.2025)