trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Obowiązki Podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska

  UWAGA!

  Do dnia 31 października 2020 r. przedłużono termin składania sprawozdań za 2019 r., o których mowa w art. 75 ustawy o odpadach, tj. sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, sporządzanych przez podmioty obowiązane do ich sporządzenia (z wyjątkiem przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz przedsiębiorcy prowadzącego strzępiarkę, których obowiązuje termin 11 września 2020 r.) – sprawozdania te należy złożyć wyłącznie poprzez rejestr BDO.

  Do dnia 11 września 2020 r. przedłużono termin składania sprawozdań za 2019 r., o których mowa w:

  1. art. 73 ustawy o odpadach – tj. rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi sporządzanych przez:
  • wprowadzających opakowania oraz eksportujących opakowania, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • wprowadzających produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
  • wprowadzających na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
  • wprowadzających pojazdy, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli; wprowadzających baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;
  1. art. 74a ustawy o odpadach – tj. sprawozdań z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
  2. art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o odpadach, tj. rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządzanych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz przedsiębiorcę prowadzącego strzępiarkę.

  Przedmiotowe sprawozdania należy przedłożyć w ww. terminie w formie elektronicznej w systemie BDO.
  Jednocześnie nie zostały zmienione terminy wnoszenia opłat objętych ww. sprawozdaniami!!!
  Powyższe oznacza, że opłaty te wnosi się w terminach wynikających z obowiązujących przepisów (na dotychczasowych zasadach).
  Nadal obowiązuje również termin na złożenie zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis (15 marca) wynikający z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

   

  Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wita w serwisie informacyjnym dotyczącym, procedur, obowiązków i praw podmiotów korzystających ze środowiska.

  Zamieszczone w nim zostały informacje w blokach tematycznych zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska, o sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz o gospodarce odpadami.

  1. Opłaty za korzystanie ze środowiska
  2. Ekopłatnik
  3. Opłata produktowa – opakowania i produkty w opakowaniach
  4. Opłata produktowa - produkty (opony, oleje, preparaty smarowe)
  5. Baterie i akumulatory
  6. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych
  7. Azbest
  8. Informacja dla gmin z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
  9. Ulgi dla podmiotów korzystających ze środowiska
  10. Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami
  11. Opłata recyklingowa
  12. Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska
  13. Rachunki bankowe prowadzone przez Wydział Finansowy
  14. Warsztaty, szkolenia, prezentacje
  15. Kontakt