trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rozwój publicznego transportu zbiorowego

  Projekt własny Samorządu Województwa Wielkopolskiego: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” nr RPWP.05.02.02-30-0002/15

   

   Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

   

  Zakres rzeczowy Projektu obejmuje następujące dwa zadania:

  1. Dostawę 10 szt. nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich,
  2. Modernizację 5 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN57 będących w posiadaniu województwa.

  Przewidywane do zakupu i modernizacji elektryczne zespoły trakcyjne będą eksploatowane na następujących odcinkach linii kolejowych:

  • Linia nr 271 Poznań Główny– Rawicz - tabor nowy,
  • Linia nr 272 Poznań Główny – Jarocin - tabor modernizowany,
  • Linia nr 272 Poznań Główny– Ostrów Wielkopolski - tabor modernizowany,
  • Linia nr 272/281 Poznań Główny– Krotoszyn - tabor modernizowany.
  • Linia nr 351 Poznań – Krzyż - tabor nowy.

  Mając na względzie kwestie organizacyjne przy układaniu rozkładu jazdy oraz proces obiegowania gwarantujący jak najlepszy stopień wykorzystania taboru, tabor objęty Projektem będzie także wykorzystywany w innych relacjach z zakresu wojewódzkich przewozów kolejowych (definiowanych zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym).

  Efekty Projektu będą generowane głównie na wskazanych odcinkach linii kolejowych.

  Zakupiony i zmodernizowany tabor będzie posiadał parametry dostosowane do charakterystyki linii kolejowych, na których ma być docelowo użytkowany.

  Wskaźniki produktu dla Projektu:

  • Liczba zakupionych pojazdów kolejowych (szt.) - 10 szt.
  • Pojemność zakupionych wagonów osobowych (osoby) łączna liczba miejsc siedzących i stojących w zespole trakcyjnym - 5 760 osób
  • Liczba zmodernizowanych pojazdów kolejowych (szt.) - 5 szt.
  • Pojemność zmodernizowanych wagonów osobowych (osoby/łączna liczba miejsc siedzących i stojących w zespole trakcyjnym - 2 145 osób

  Projekt jest kontynuacją działań samorządu województwa wielkopolskiego mającym na celu unowocześnianie taboru kolejowego (w tym już eksploatowanego), wykorzystywanego do świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.
  W aktualnym stanie prawnym organizatorem transportu publicznego o zasięgu wojewódzkim jest Marszałek Województwa ustawowo zobowiązany do opracowania Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

  Głównym celem Projektu jest zwiększenie udziału kolejowego transportu publicznego w przewozach osób w wyniku poprawy konkurencyjności na tle innych gałęzi transportu, osiągnięte poprzez skrócenie czasu przejazdu i radykalne poprawienie komfortu podróży.
  Poprzez zakup i modernizację taboru kolejowego Projekt przyczyni się do zmniejszenia niekorzystnego wpływu transportu na środowisko, a tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców zamieszkałych wzdłuż analizowanych korytarzy transportowych. Projekt spowoduje poprawę dostępności komunikacyjnej w ramach województwa wielkopolskiego oraz skrócenie czasu dojazdu do miejsc pracy i edukacji. Poprawie ulegnie także dostęp do stolicy województwa.
  Bardzo ważnym aspektem jest również fakt, iż Projekt przyczyni się do zmniejszenia barier utrudniających przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej mobilności. Poprawa warunków podróży transportem kolejowym powinna przyczynić się do spadku natężenia ruchu drogowego, co w konsekwencji ograniczy ilość wypadków drogowych.

  Zakładane wskaźniki rezultatu dla Projektu:

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (osoby) - 0,
  • Łączna liczba pojazdokilometrów zrealizowanych przez nowo zakupiony tabor w ciągu roku (pojkm / rok) - 1 367 623,
  • Łączna liczba pojazdokilometrów zrealizowanych przez zmodernizowany tabor w ciągu roku (pojkm / rok - 780 474.
  Montaż finansowy projektu
  Wyszczególnienie Wartość w PLN % udział
  dofinansowania
  Koszty kwalifikowalne projektu ogółem, 226 385 000  
  w tym: dofinansowanie z Unii Europejskiej ( WRPO 2014+) 192 427 250 85
  udział własny Samorządu Województwa 33 957 750

  15

  Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) 52 068 550  
  Koszt całkowity projektu 278 453 550  

  W dniu 7 grudnia 2016 r. w Departamencie Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano Umowę na wykonanie modernizacji 5. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57 będących w posiadaniu województwa. Wykonawcą kontraktu o wartości 40,449 mln zł są Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S.A.


  W dniu 23 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano umowę pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA na dostawę kolejnych 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt). Wartość kontraktu to 238,005 mln zł przy współfinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Wielkopolskiego pn.: „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych”.


  W dniu 29 września 2017 r. na terenie Sekcji utrzymania taboru w Zbąszynku został przekazany spółce Koleje Wielkopolskie ostatni z pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) EN57 objętych projektem modernizacji 5. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. Oznacza to, iż jedno z dwóch zadań inwestycyjnych projektu, zostało zakończone a pasażerowie mogą korzystać już z tych pojazdów w codziennych podróżach na wybranych liniach województwa wielkopolskiego.

  Zadanie o wartości całkowitej 40,449 mln zł współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 27,952 mln zł.


  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Komfort podróży w EN57AL – wyniki ankiety

  Pod koniec października 2017 r. podczas wybranych przejazdów realizowanych zmodernizowanymi pociągami EN57AL Spółka Koleje Wielkopolskie przeprowadziła badania ankietowe dotyczące komfortu podróży tymi jednostkami.

  Pojazdy te przeszły gruntowną modernizację dzięki środkom unijnym pozyskanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+).

  źródło: www. http://koleje-wielkopolskie.com.pl


  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  W miesiącu wrześniu 2019 roku na terenie Sekcji utrzymania taboru w Zbąszynku dokonano odbiorów końcowych pierwszych pięciu nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 48WE. Pojazdy zostały przekazane do eksploatacji spółce Koleje Wielkopolskie.


  Dnia 9 listopada 2019 r. na terenie Sekcji Utrzymania Taboru w Zbąszynku dokonano odbioru końcowego szóstego, a 14 listopada 2019 r. – siódmego pięcioczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Następnie pojazdy te zostały przekazane do eksploatacji spółce Koleje Wielkopolskie.


  30 grudnia 2019 r. na terenie Sekcji Utrzymania Taboru w Zbąszynku dokonano odbioru końcowego oraz przekazano do eksploatacji spółce Koleje Wielkopolskie ósmym pięcioczłonowy elektryczny zespół trakcyjny (48WE-008).


  W dniu 29 stycznia 2020 r. w Zbąszynku przedstawiciele Departamentu Transportu UMWW dokonali odbioru końcowego przedostatniego z 10 zamówionych elektrycznych zespołów trakcyjnych – 48WE-009. W tym samym dniu pojazd został przekazany do eksploatacji spółce Koleje Wielkopolskie.


  6 marca 2020 r. na terenie Sekcji Utrzymania Taboru w Zbąszynku został przekazany spółce Koleje Wielkopolskie ostatni z dziesięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych 48WE objętych umową na dostawę 10 szt. nowych pięcioczłonowych zespołów trakcyjnych. Oznacza to, iż drugie zadanie inwestycyjne projektu zostało zakończone, a pasażerowie mogą korzystać z nowych pojazdów w codziennych podróżach na wybranych liniach województwa wielkopolskiego.

  Zadanie o wartości całkowitej 238,005 ml zł współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 164,475 mln zł.

  Tym samym zakres rzeczowy Projektu „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” został zrealizowany w całości.