trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Biuro Geodety Województwa

  Biuro Geodety Województwa działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Nadzór merytoryczny nad działalnością Biura sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  Do podstawowych obowiązków biura należą zadania, wynikające z:

  1. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.:
   1. prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
   2. wykonywanie i udostępnianie kartograficznych opracowań tematycznych dla obszaru województwa,
   3. tworzenie, w uzgodnieniu z Głównym Geodetą Kraju, oraz prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 – 1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu oraz standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:10 000,
   4. analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych,
   5. monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
   6. współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju w prowadzeniu bazy danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, w części dotyczącej obszaru województwa,
  2. Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, powierzone samorządowi województwa, do których należy w szczególności koordynacja prac scaleniowo – wymiennych na terenie województwa,
  3. Ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, realizującej zapisy dyrektywy INSPIRE w zakresie budowy i wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej,
  4. Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego dotyczące działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego, poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, w tym przygotowanie, budowę, wdrożenie, administrowanie i utrzymanie oraz rozwój SIPWW – Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego, do których należy między innymi:
   1. koordynowanie działań oraz współpraca na rzecz SIPWW z Departamentami Urzędu, wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, powiatami, gminami, urzędami administracji rządowej oraz innymi podmiotami,
   2. nadzór nad wdrażaniem instrumentów i systemów do zarządzania przestrzenią i informacją o przestrzeni województwa.

  W strukturze organizacyjnej Biura Geodety Województwa funkcjonują :

  • Oddział Geodezji, Kartografii i Koordynacji Prac Scaleniowo – Wymiennych BGW-I-G,
  • Oddział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej BGW-II,
  • Oddział Systemu Informacji Przestrzennej BGW-III-S.

   

  Siedziba Biura Geodety Województwa :
  ul. Kościuszki 95
  61-716 Poznań
  sekretariat – I p. pok. 102
  tel: 61 626 72 00
  fax: 61 626 72 01
  e-mail: bgw.sekretariat@umww.pl

  Adres do korespondencji:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Biuro Geodety Województwa
  Al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  Dyrektor Biura – Geodeta Województwa Wielkopolskiego
  Hanna Mierzwiak
  e-mail: hanna.mierzwiak@umww.pl

  Oddział Geodezji, Kartografii i Koordynacji Prac Scaleniowo – Wymiennych BGW-I-G
  Kierownik Oddziału BGW-I-G: Urszula Powroźnik
  tel: 61 626 72 07
  e-mail: urszula.powroznik@umww.pl

  Oddział Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) BGW-II
  Kierownik WODGiK: Geodeta Województwa Wielkopolskiego - Hanna Mierzwiak
  tel: 61 626 72 00
  Udostępnianie materiałów z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
  ul. Kościuszki 95
  61-716 Poznań
  pon.-pt. w godz. 7:45 – 15:15
  tel: 61 626 72 05; 61 626 72 06
  e-mail: sprzedaz.wodgik@umww.pl

  Oddział Systemu Informacji Przestrzennej : BGW-III-S
  tel. 61 626 72 18, 61 626 72 11, 61 626 72 13
  e-mail: sip@umww.pl
  Kierownik Oddziału: Dorota Zubik
  tel. 61 626 72 11
  e-mail: dorota.zubik@umww.pl

  Struktura organizacyjna