trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rok 2023

  Przedsięwzięcia realizowane w roku 2023 przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Departament Korzystania i Informacji o Środowisku) dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

   

  Organizacja etapu okręgowego XXXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana od 1985 r. Jej celem jest szerzenie tematyki ekologicznej i przyrodniczej wśród młodzieży. Jako olimpiada interdyscyplinarna łączy treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka.

  Organizatorem etapu okręgowego, w którym wyłanianych jest 7 uczestników jest Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych. Problematyka jej obejmuje: ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, ochronę powietrza, gospodarkę odpadami, hałas, rekultywację, normy prawne obowiązujące
  w dziedzinie ochrony środowiska oraz bieżące zagadnienia z dziedziny ekologii i ochrony środowiska w Polsce, Europie i na świecie. Podstawowym Celem Olimpiady jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw u młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i procesom degradacji środowiska, wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, propagowanie metod ochrony różnorodności biologicznej oraz zachowania zasobów przyrody. Od uczestników Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wymagana jest znajomość z takich dziedzin jak: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gleby i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, powietrze i jego ochrona, gospodarka o obiegu zamkniętym, gospodarka odpadami, hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi, aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

   

  Przedsięwzięcie pn. „Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno – opłatowych”.

  Przedsięwzięcie zapewnia serwis i aktualizację użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych, niezbędnych do zbierania, przetwarzania oraz archiwizacji informacji o korzystaniu ze środowiska i o środowisku, szczególnie weryfikacji i redystrybucji wnoszonych opłat, wspomagania procesu wydawania decyzji administracyjnych oraz windykacji należności. Aktualizacja baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych, powiatów i gmin.