trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

  Zdrowotne programy profilaktyczne
  Samorząd Województwa Wielkopolskiego w trosce o zdrowie mieszkańców regionu finansuje realizację zdrowotnychzdrowie regionalna konferencja zdrowia publicznego programów profilaktycznych. Działania na rzecz zapobiegania głównym schorzeniom zdrowotnym dotykającym Wielkopolan (nowotwory złośliwe, choroby układu krążenia oraz układu oddechowego), zajmują istotne miejsce w polityce zdrowotnej województwa. Założeniem większości programów profilaktycznych finansowanych ze środków budżetu województwa jest wykonanie badań w miejscu zamieszkania pacjentów, co umożliwia wyrównanie szans w dostępie do specjalistycznych badań diagnostycznych, szczególnie w przypadku mieszkańców wsi i małych miast Wielkopolski. Szczególnie ważnym jest program edukacji prozdrowotnej, który stanowi nieodłączny element skutecznej profilaktyki prozdrowotnej. Ma on na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz właściwych postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców Wielkopolski, co w konsekwencji przekłada się na zwiększenie świadomości i odpowiedzialności jednostki za własne zdrowie. Ważnym elementem realizacji działań w tym zakresie jest również współpraca z organizacjami pozarządowymi, W celu umożliwienia określenia efektywności działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, konieczna jest ich realizacja w perspektywie kilku – kilkunastu lat. Dlatego też są one realizowane w oparciu o Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020.
  Samorząd Województwa Wielkopolskiego, we współpracy z przedstawicielami samorządów lokalnych, zachęca wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w prowadzonych programach.

   

  Partnerstwo dla Transplantacji
  zdrowie transplantologiaW dniu 8 września 2010 roku Pan Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego wraz z przedstawicielami administracji samorządowej, rządowej oraz środowiska medycznego podpisał list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji" w województwie wielkopolskim. Była to odpowiedź władz Województwa Wielkopolskiego na apel Ministerstwa Zdrowia w sprawie realizacji projektu, który ma na celu podnieść świadomość społeczną w zakresie znaczenia i roli transplantologii. Założenia Partnerstwa, szczególnie w zakresie promocji idei transplantacji i dawstwa narządów zostały potraktowane priorytetowo i znalazły praktyczny wymiar w działaniach Samorządu Województwa Wielkopolskiego m.in. w formie szkoleń dla lekarzy w regionie, włączenia się w kampanię społeczną "Drugie życie", którą patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

   

  Profilaktyka i zwalczanie HIV/AIDS
  zdrowie HIV AIDSSamorząd Województwa Wielkopolskiego jako jeden z pierwszych w kraju podjął wysiłki zmierzające do usystematyzowania sytuacji w zakresie prowadzenia profilaktyki HIV/AIDS. W efekcie od 2007 roku programuje i realizuje zadania z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV w oparciu o szczegółowe roczne harmonogramy działań, które stanowią podstawę corocznej obowiązkowej sprawozdawczości do Krajowego Centrum ds. AIDS z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
  Główne obszary aktywności w tym zakresie koncentrują się przede wszystkim na obszarach I i II Krajowego Programu czyli działalności profilaktycznej i są to:

  1. Przekazanie dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu zwalczania AIDS i zapobiegania HIV, m.in. na obchody Światowego Dnia AIDS, specjalistyczne szkolenia, opracowanie strony internetowej, prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego
  2. Edukacja publiczna – działania edukacyjno – szkoleniowe, związane z podniesieniem poziomu wiedzy społeczeństwa na temat możliwości zapobiegania HIV i zwalczania AIDS, m.in. włączanie się ogólnopolskie kampanie społeczne, druk i dystrybucja materiałów edukacyjno-promocyjnych, konkurs wiedzy o AIDS dla uczniów szkół gimnazjalnych, finansowanie punktów informacyjnych: telefonicznego dla całego społeczeństwa i stacjonarnych dla studentów,
  3. Edukacja przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się na terenie województwa profilaktyką HIV/AIDS, m.in. szkolenia dla personelu medycznego (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni), pracowników poradni zdrowia psychicznego (psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, itp.), edukatorów rówieśniczych, pełnomocników ds. uzależnień.

   

  Przeciwdziałanie Uzależnieniom
  Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w oparciu o:

  • Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego oraz
  • Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego-w jego ramach realizowane są zadania nałożone, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii przez Eksperta Województwa Wielkopolskiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

  Oba programy finansowane są z środków finansowych pozyskiwanych przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do zawartości 18% alkoholu.
  Samorząd Województwa Wielkopolskiego chętnie włącza się w ogólnopolskie kampanie społeczne realizowane przyzdrowie profilaktyka uzaleznien współudziale Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii jednocześnie proponując wojewódzkie przedsięwzięcia. Warto podkreślić, że Samorząd Województwa ściśle współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Wspieranie ponadlokalnych i regionalnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii mieści się w priorytetach działań obu Wojewódzkich Programów. Istotną jest również współpraca z organizacjami pozarządowymi, realizującymi szereg zadań publicznych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, dająca możliwość szerokiego wsparcia dla dzieci i młodzieży rozpoczynających swoją „przygodę" z używkami oraz osób dorosłych borykających się już z uzależnieniem lub nadużywaniem substancji psychoaktywnych. W ramach ustawy o zatrudnieniu socjalnym przekazywane są także dotacje celowe na pierwsze wyposażenie dla nowotworzonych Centrów Integracji Społecznej w województwie. Ponadto Samorząd współpracuje z podległymi mu SPZOZ-ami realizującymi zadania z zakresu uzależnień, z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Poznaniu w zakresie funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej nad osobami uzależnionymi od alkoholu oraz z jednostką budżetową Samorządu Województwa Wielkopolskiego - Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie.

   

  Podmioty lecznicze podległe Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego
  Sejmik Województwa Wielkopolskiego jest podmiotem tworzącym dla 20 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto w wyniku przekształcenia SP ZOZ-ów powstały 3 spółki prawa handlowego:

  • Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
  • Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołówce
  • Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie

  zdrowie podmioty leczniczeStrategiczną pozycję zajmują wieloprofilowe szpitale wojewódzkie. Szpital Wojewódzki w Poznaniu jest szpitalem posiadającym 658 łóżek prowadzącym między innymi działalność chirurgiczną, transplantologiczną kardiologiczną, położniczo – ginekologiczną, czy ortopedyczną. Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie z 930 łóżkami prowadzi działalność z zakresu ratownictwa, kardiologii, nefrologii, neurologii, chirurgii, interny, okulistyki i in. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu to największa placówka w południowej Wielkopolsce. Posiada 837 łóżek i zapewnia opiekę między innymi w takich dziedzinach jak: chirurgia, interna, neurochirurgia, kardiologia, nefrologia, reumatologia, urologia, położnictwo i ginekologia. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie z 528 łóżkami jest szpitalem prowadzącym działalność między innymi w zakresie interny, kardiologii, onkologii, chirurgii, nefrologii, urologii. W dziedzinie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień największą jednostką jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. Jest to szpital posiadający 855 łóżek, który obok opieki psychiatrycznej zapewnia leczenie uzależnień, leczenie neurologiczne, geriatryczne i rehabilitację. Ponadto w regionie funkcjonuje Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie oraz Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp z o.o. w Sokołówce. Ważną rolę odgrywa Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach udzielający świadczeń z zakresu leczenia uzależnień (m.in. alkoholowych i lekowych) i leczenia zespołów abstynencyjnych.

  Opieka długoterminowa w województwie prowadzona jest przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Poznaniu i Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Śremie. Z kolei opiekę nadzdrowie zaklad opiekunczy matką i dzieckiem w regionie zapewnia Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, który jest największą placówką specjalizującą się w tym zakresie. Jest to jedyna jednostka posiadająca ostry dyżur dla dzieci w Poznaniu. Ponadto w zakresie rehabilitacji opiekę pediatryczną zapewnia Centrum Rehabilitacji im. prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej oraz Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu. Opieka w chorobach płuc zapewniana jest przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu pełniące strategiczną rolę w obszarze pulmonologii. Obok Centrum działa Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. Samorząd Województwa Wielkopolskiego gwarantuje także opiekę w dwóch ważnych obszarach medycyny – onkologii i kardiologii. Opieka onkologiczna – Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu, z kolei kardiologiczna – Szpital Rehabilitacyjno – Kardiologiczny w Kowanówku. Podmiotem tworzącym jest również dla Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego w Śremie.
  W zakresie działalności ratunkowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego podlegają:

  • Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o. w Koninie
  • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu