trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rok 2016

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcia realizowane w roku 2016 przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Departament Środowiska) dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

  1. Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
   Udział pracowników Departamentu Środowiska w szkoleniach specjalistycznych służy podnoszeniu ich kwalifikacji. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim aktualizacja wiedzy i doskonalenie kompetencji pracowników. Tematyka szkoleń związana jest z zadaniami wykonywanymi przez poszczególnych pracowników.
  2. Organizacja etapu okręgowego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
   Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125) oraz powołania akceptowanego pismem Ministra Edukacji Narodowej sygn.. DKO-53427/93/KW dot. PR-112/93 z dnia 16 kwietnia 1993 r. i skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu biologii, geografii, chemii i fizyki w zakresie szeroko pojętej ekologii oraz ochrony i kształtowania środowiska. Od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności medialnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.
  3. Zakup informatycznego systemu ewidencyjno – opłatowego
   Sprawnie działający informatyczny system ewidencyjno – opłatowy stanowi podstawę systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przewidzianych ustawami, a w szczególności tworzenie baz danych podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych do wnoszenia opłat. Umożliwia on osiągnięcie wysokiego poziomu ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska. System informatyczny umożliwia redystrybucję opłat, która pozwala na finansowanie lub dofinansowywanie przedsięwzięć z dziedziny ochrony środowiska i edukacji ekologicznej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz powiaty i gminy z terenu całego województwa.
  4. Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego
   Dokumenty ww. przedsięwzięcia stanowią: program ochrony powietrza, plany działań krótkoterminowych oraz opracowanie zawierające sprawozdania z realizacji Programów ochrony powietrza. Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu min. poprzez analizę, monitoring i diagnozę jakości powietrza oraz wskazanie podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do przestrzegania standardów jakości powietrza w określonych strefach dla pyłu PM10, pyłu PM 2,5 , a także osiągnięcia i utrzymania poziomu docelowego dla BaP oraz 03, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). Plany działań krótkoterminowych mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczania ich skutków. We wdrażaniu programów ochrony powietrza konieczna jest systematyczna kontrola i ocena stopnia realizacji działań naprawczych wyznaczonych w programie. Monitorowanie odbywa się poprzez coroczne sprawozdania przekazywane Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zgodnie z obowiązującym w prawie wzorem. Sprawozdania z realizacji działań, Zarząd Województwa przekazuje Ministrowi Środowiska co 3 lata.