trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Dotacje dla spółek wodnych

  Od 2009 roku, corocznie jeden raz w roku, spółki wodne działające na terenie województwa wielkopolskiego mogą ubiegać się o dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację robót związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

  Przez wartość wykonanych robót rozumie się koszt wykonania robót, który nie uwzględnia kosztów pośrednich i zysku, określony na podstawie cen jednostkowych. Wartość cen jednostkowych wykonanych robót nie może przekraczać wartości robót obliczonych jak dla kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego na podstawie przepisów w sprawie podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, z pominięciem kosztów pośrednich i zysku.

  Do bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych zalicza się ich eksploatację, konserwację oraz remont, mające na celu zachowanie funkcji wód i urządzeń, polegające na wykaszaniu i wygrabianiu porostów ze skarp i dna, karczowaniu lub wycinaniu drzew i krzewów ze skarp i dna, odmulaniu dna przy maksymalnym zamuleniu 40 cm, czyszczeniu i naprawie budowli na rowach, naprawie skarp rowów, a także usuwanie tzw. „awarii drenarskich” polegające na: czyszczeniu, naprawie lub wymianie budowli drenarskich, czyszczeniu lub przekładaniu rurociągów drenarskich oraz naprawie innych budowli systemów melioracji wodnych.

  Do inwestycji zaliczane są: budowa i przebudowa przepustów i innych urządzeń związanych z urządzeniami wodnymi lub wodami objętymi działalnością spółki wodnej, z uwzględnieniem kosztów zakupu elementów tych budowli oraz innych niezbędnych materiałów budowlanych, a także odmulanie dna przy maksymalnym zamuleniu powyżej 40 cm.

  Szczegółowe kryteria konieczne do otrzymania ww. pomocy określane są przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego i publikowane w postaci uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej.

  WAŻNE: zadania zgłaszane przez spółki wodne we wnioskach o dotację mogą być realizowane od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 października 2024 r.

  WAŻNE: przypominamy, że zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2023 poz. 1478 ze zm.) spółki wodne prowadzą księgi rachunkowe oraz sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych z dotacji i wydatków dokonywanych z dotacji znajdzie swoje odzwierciedlenie również w umowie dotacji, którą Województwo Wielkopolskie podpisuje ze spółką wodną.

  WAŻNE: tegoroczna uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w 2024 r. nie przewiduje wsparcia dla inwestycji realizowanych w roku bieżącym przez spółki wodne. Jednocześnie przypominamy, że dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego służy wyłącznie finansowaniu lub dofinansowaniu realizacji tych prac, które do czasu udzielenia dotacji nie zostały zakończone oraz nie zostały opłacone. Koszty prac wykonanych przez spółkę i zakończonych przed podjęciem uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji muszą zostać pokryte ze środków własnych spółki lub z innych źródeł nie stanowiących dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego.

  Miejsce załatwiania sprawy:
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
  al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

  Osoby udzielające informacji:
  Donata Wawrzyniak, tel.: 61 626 65 13, donata.wawrzyniak@umww.pl 
  Stefan Pawlak, tel. 61 626 65 39, stefan.pawlak@umww.pl