trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Opłaty za korzystanie ze środowiska, obok administracyjnych kar pieniężnych, stanowią środki finansowo-prawne ochrony środowiska. Ustawa Prawo ochrony środowiska – zwana dalej Poś, ujednoliciła zasady naliczania i uiszczania opłat, którymi zostały objęte wszystkie elementy korzystania ze środowiska, a mianowicie:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
   • z kotłowni,
   • z procesów technologicznych, np.: lakierowanie, spawanie, wędzenie itp.
   • ze spalania paliw w silnikach spalinowych,
   • z przeładunku benzyn silnikowych,
   • z chowu lub hodowli drobiu,
  • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
  • składowanie odpadów.

  Do ponoszenia ww. opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

  • przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
  • jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą,
  • osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą tylko w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska.

  Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

  Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

  Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ww. ustawą przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), w tym przypadku opłaty należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.

  Od 1 stycznia 2013 r. podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłatę roczną za korzystanie ze środowiska za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku, zgodnie z art. 285 ust. 2 Prawa ochrony środowiska w brzmieniu nadanym przez art. 9 ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

  W tym samym terminie przedkłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

  Nie wnosi się opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

  Nie zwalnia to jednak z obowiązku składania wykazu zawierającego informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

  Zwalnia się z obowiązku przedkładania przez podmioty korzystające ze środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska, nie przekracza 100 zł.

  Obowiązek uiszczenia opłaty i złożenia wykazów zawierających informacje o zakresie korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.
  Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (dział III ustawy – Ordynacja podatkowa).

   

  Podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłaty na rachunek bankowy:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  PKO Bank Polski S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu

  29 1020 4027 0000 1502 1080 9731

  Wyliczoną opłatę należną za określony rodzaj korzystania ze środowiska w danym okresie rozliczeniowym należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 lub więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury w ww. zakresie znajdują sie w Biuletynie Informacji Publicznej

   

  KONTAKT:

  Anna Głogowska (powiat: gostyński, kolski, kościański, ostrowski, pleszewski, słupecki, średzki)
  tel. 61 62 66 420
  e-mail: anna.glogowska@umww.pl

  Jolanta Kluczyńska (powiat: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, koniński, m. Konin, rawicki, wrzesiński, złotowski, PKP, WOJSKO)
  tel. 61 62 66 453
  e-mail: jolanta.kluczynska@umww.pl

  Monika Heckert (powiat: poznański, PKN ORLEN)
  tel. 61 62 67 529
  e-mail: monika.heckert@umww.pl

  Michał Machnicki (powiat: miasto Poznań, podmioty z siedzibą poza województwem wielkopolskim)
  tel. 61 62 66 441
  e-mail:  michal.machnicki@umww.pl

  Edyta Sawko (powiat: jarociński, leszczyński, m. Leszno, nowotomyski, pilski, szamotulski, śremski)
  tel. 61 62 66 456
  e-mail: edyta.sawko@umww.pl

  Piotr Szklarski (powiat: gnieźnieński, kaliski, m. Kalisz, kępiński, ostrzeszowski, turecki)
  tel. 61 62 66 442
  e-mail: piotr.szklarski@umww.pl

  Agnieszka Świat (powiat: grodziski, krotoszyński, międzychodzki, obornicki, wągrowiecki, wolsztyński)
  tel. 61 62 66 438
  e-mail: agnieszka.swiat@umww.pl