trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

e-Zdrowie

  Fundusze Europejskie Program Regionalny, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

   

  W latach 2016-2023 Departament Zdrowia zrealizował Projekt pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

  Cele projektu:
  Wytworzenie 2 e-usług – e-Dokumentacji i e-Rejestracji, stworzenie regionalnej platformy dla Pacjenta z możliwością złożenia wniosku przez stronę WWW o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz stworzenie systemu wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi.

  Planowane efekty:
  53 Partnerów i Uczestników biorących udział w Projekcie zostało wyposażonych w infrastrukturę informatyczną służącą wytwarzaniu i przetwarzaniu EDM na poziomie danego podmiotu leczniczego. Funkcjonalność usługi e-Dokumentacji zapewni Pacjentowi, który złoży wniosek, dostęp do własnych elektronicznych dokumentów medycznych. Ponadto możliwe będzie również udostępnianie EDM na poziomie samych podmiotów leczniczych, które zostaną podłączone do systemu. Za pośrednictwem usługi e-Rejestracji Pacjent będzie miał możliwość rejestracji on-line do świadczeń opieki zdrowotnej, monitorowania statusu na liście oczekujących, możliwość elektronicznej rezygnacji z wizyty oraz będzie powiadamiany o terminie wizyty.

  Wartość projektu: 97 700 701,76 zł

  Wkład Funduszy Europejskich: 81 182 632,07 zł

   


  Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego  Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego

   

   

   

   

  W roku 2015 Samorząd Województwa zrealizował projekty, na realizację których uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  Zakres rzeczowy projektów dotyczył doposażenia podmiotów leczniczych podległych SWW zarówno w infrastrukturę IT , jak i w sprzęt medyczny .

  Projekty informatyczne

  „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego”

  Celem Projektu jest budowa usługi bezpiecznej, wysokowydajnej i wysokodostępnej usługi transmisji danych w podmiotach leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego dla współpracy tych podmiotów i UMWW przez:

  • restrukturyzację wewnętrznych infrastruktur transmisji danych podmiotów na poziomie środowisk IT przez wprowadzenie hierarchicznej obsługi ruchu sieciowego zwiększającej wydajność przesyłania danych i zwiększając odporność na przeciążenia
  • zbudowanie zasobów i niezbędnej infrastruktury transmisji danych dla wytwarzania i udostępniania lokalnych i regionalnych usług elektronicznych e-Zdrowia (projekt obejmuje odpowiednio 23 podmioty lecznicze i Wnioskodawcę - Samorząd Województwa Wielkopolskiego),
  • zbudowanie i eksploatację szerokopasmowej korporacyjnej transmisji danych dla potrzeb wymiany danych między podmiotami oraz podmiotami i Wnioskodawcą. 1/10Gb/s dla rdzenia infrastruktur wewnętrznej transmisji danych, 1Gb/s dla korporacyjnej transmisji danych.

  Wewnętrzne infrastruktury transmisji danych podmiotów są podstawą do rozbudowy systemów informatycznych. Ciągły wzrost ilości danych przesyłanych wewnątrz jednostek związany z ucyfrowieniem badań, systemami archiwizującymi, realizacją wewnętrznych i zewnętrznych usługa elektronicznych (w tym m.in. obiegu dokumentów, wytwarzania i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, wymiany danych i dokumentów medycznych), wymaga dysponowania usługą szerokopasmowej wysokowydajnej i bezpiecznej transmisji danych dla potrzeb wewnętrznych o przepustowości min 1/10Gb/s na poziomie rdzenia agregującego transmisję i zewnętrznych o przepustowości min. 1Gb/s w trybie łączności korporacyjnej. Takie potrzeby w zakresie transmisji danych dla potrzeb zewnętrznych silnie eksponują również potrzeby przesyłania dużych ilości danych  między jednostkami organizacyjnymi podmiotów (usługa korporacyjna) oraz przekazywanych przez jednostki ochrony zdrowia w formie sprawozdań do NFZ, ZUS, US i organów założycielskich, jak również możliwość konsultowania trudnych przypadków medycznych poprzez przekazywanie między podmiotami wyników badań RTG, TK, USG, bronchoskopowych, histopatologicznych.

  Projekt bezpośrednio obejmie swoim zasięgiem 23 podmioty lecznicze podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego mające siedziby w: Poznaniu, Kowanówku, Śremie, Charcicach, Kiekrzu, Gnieźnie, Kaliszu, Wolicy, Sokołówce, Koninie, Lesznie, Kościanie, Osiecznej.

  W wyniku jego realizacji ww. podmioty zostaną wyposażone w:

  • infrastrukturę przewodowej transmisji wewnętrznej, obejmującej wszystkie podmioty objęte Projektem w niezbędny sprzęt i oprogramowanie,
  • urządzenia transmisji danych realizujące funkcje zapory ogniowej,
  • wdrożoną i utrzymywaną dla wszystkich podmiotów usługę korporacyjnej transmisji danych.

  Projekt jest etapem dostosowania środowisk informatycznych w podmiotach leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktur transmisji danych (łączność korporacyjna) niezbędnych dla realizacji usług elektronicznych.

  Realizacja Projektu umożliwi budowę technicznych podstaw dla współpracy między tymi podmiotami, realizacji funkcji zarządczych nadzoru właścicielskiego dotyczących podmiotów na poziomie wojewódzkim przez UMWW i zintegrowanie usług e-zdrowia na poziomie całego regionu/województwa oraz na spełnienie wymagań obowiązującego prawa, w tym m.in. w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wprowadzonych Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

  Realizacja przedsięwzięcia jest warunkiem koniecznym rozwoju e-usług w sektorze opieki zdrowotnej, a tym samym do dostosowania sektora do wymagań dynamicznego rozwoju gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego.

  Okres realizacji projektu: styczeń 2015r. - grudzień 2015r. 

  Kwota całkowita:7 314 735,28 zł

  Kwota dofinansowania: 7 233 064,02 zł    

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

   

   

   


  „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”

  Cel Projektu to budowa usług elektronicznych e-Zdrowia w podmiotach leczniczych i na szczeblu wojewódzkim (regionalnym).

  Projekt objął zasięgiem 23 podmioty lecznicze podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego mające siedziby w: Poznaniu, Kowanówku, Śremie, Charcicach, Kiekrzu, Gnieźnie, Kaliszu, Wolicy, Sokołówce, Koninie, Lesznie, Kościanie, Osiecznej.

  Realizacja Projektu umożliwi wytwarzanie i udostępnianie lokalnych usług elektronicznych w środowiskach IT podmiotów leczniczych i regionalnych usług elektronicznych korzystających z usług lokalnych. Rzeczowa realizacja projektu opierała się na doposażeniu środowisk informatycznych w zasoby sprzętowe i programowe, a także zbudowaniu i wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie przekazywania podmiotom leczniczym danych medycznych przez zespoły ratownictwa medycznego.

  Projekt zbudował następujące usług elektronicznych:

  1. wytwarzanie i udostępnianie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (dokumenty medyczne wewnętrzne, indywidualna a dokumentacja medyczna podmiotu w 23 podmiotach leczniczych);
  2. rejestr świadczeń medycznych (lokalny w podmiotach i skonsolidowany dla wszystkich podmiotów);
  3. rejestr zdarzeń medycznych (lokalny w podmiotach i skonsolidowany dla wszystkich podmiotów);
  4. monitorowanie gospodarki lekami (lokalne gromadzenie danych o zdarzeniach gospodarki lekami, lokalne rejestry zdarzeń dystrybucji i rzeczywistego zużycia leków przez pacjentów)
  5. rejestr zdarzeń systemu ratownictwa medycznego (lokalny w podmiotach i skonsolidowany dla podmiotów realizujących i obsługujących zdarzenia ratownictwa medycznego);
  6. analiza danych medycznych (przeszukiwanie i analiza dużych zbiorów danych medycznych o zrealizowanych świadczeniach usług medycznych lokalnie w 23 podmiotach leczniczych i regionalnie dla wszystkich podmiotów);
  7. uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu do zasobów i usług elektronicznych wykorzystująca jednolite mechanizmy identyfikacji użytkowników;

  Operatorami usług lokalnych będą podmioty lecznicze. Operatorem usług regionalnych będzie UMWW.

  Wdrożenie usług elektronicznych objętych zakresem Projektu wpłynie na poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych, zwiększając ich podaż, podnosząc ich jakość i efektywność realizacji. Projekt zbudował podstawy techniczne interoperacyjności podmiotów leczniczych i Departamentu Zdrowia UMWW.

  Okres realizacji projektu: styczeń 2015r. - grudzień 2015r.

  Całkowita wartość projektu wynosi 31 054 558,34 zł

  Kwota dofinansowania:  30 739 141,95 zł  

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

   

   

   


  Projekty związane z zakupem sprzętu i urządzeń medycznych

  Główny cel projektów to poprawa jakości świadczonych usług medycznych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, zwiększenie dostępu pacjentów do usług medycznych, dostosowanie do wymogów obowiązujących przepisów prawnych i wymagań NFZ oraz rozszerzenie oferty świadczonych usług medycznych przez wojewódzkie podmioty lecznicze objęte projektem.

  Realizacja projektów wpływa na respektowanie przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, wynikających przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Zarządzeń Prezesa NFZ w tym zakresie.

  Dzięki zakupionemu sprzętowi poprawi się jakość świadczeń zdrowotnych udzielanych  w podmiotach leczniczych w obszarze diagnostyki, leczenia specjalistycznego. Poprawi się również bezpieczeństwo i higiena pracy poprzez zakup sprzętu do sterylizacji i dezynfekcji a także komfort pacjentów objętych opieką medyczną. Dzięki realizacji projektu pacjenci uzyskają możliwość wykonywania większej ilości badań w jednym miejscu (diagnozowanie, zabieg operacyjny i leczenie pooperacyjne w jednym podmiocie), co przyspieszy proces powrotu do zdrowia i poprawi komfort pacjentów. Nowoczesne urządzenia medyczne wyposażone będą w najnowsze stosowane rozwiązania techniczne. Możliwe się stanie świadczenie usług  na najwyższym poziomie.  

   

  „Zakup urządzeń i sprzętu Medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap I”

  Przedmiotem projektu jest wyposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny związanego bezpośrednio z procesem leczenia dla:

  • Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu  
  • Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza  
  • Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu  
  • Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu  - Wojewódzkiego Szpital Zespolony w Koninie  
  • Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie  
  • Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku

  W ramach projektu zakupiono łącznie 198 szt. urządzeń i sprzętu medycznego.

  Kwota całkowita:24 887 158,28 zł

  Kwota dofinansowania: 24 632 259,08 zł    

  plakietka

   

   

   


  „Zakup urządzeń i sprzętu Medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego – Etap II.”

  Przedmiotem projektu jest wyposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny związanego bezpośrednio z procesem leczenia dla:  

  • Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu  
  • Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu  
  • Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej  
  • Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie  
  • Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku
  • Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu

  W ramach projektu zakupiono łącznie 18 szt. urządzeń i sprzętu medycznego.

  Kwota całkowita:7 905 189,66 zł

  Kwota dofinansowania: 7 807 560,80 zł    

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

   

   

   


  „Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu.”

  Kwota całkowita:5 548 343,53 zł

  Kwota dofinansowania 3 961 954,40  zł    

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

   

   

   


  „Doposażenie wojewódzkich podmiotów  leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług.”

  Projekt obejmował zakup dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie  6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem oraz zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego dla nowowybudowanego środka radioterapii w Kaliszu funkcjonującego w strukturach Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

  Kwota całkowita: 12 030 834,97 zł

  Kwota dofinansowania: 11 682 149,84 zł    

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

   

   

   


  „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala zespolonego w Lesznie.”

  Kwota całkowita: 2 983 525,68 zł

  Kwota dofinansowania: 2 953 690,42 zł      

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

   

   

   


  W roku 2015 Samorząd Województwa Wielkopolskiego otrzymał w formie refundacji dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na dwa projekty zrealizowane w roku 2014.:

  Projekty dotyczyły zakupu urządzeń oraz oprogramowania potrzebnych do modernizacji infrastruktury sieci wewnętrznej podmiotów leczniczych oraz zbudowania podstaw do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej:  

  „Wyposażenia środowisk informatycznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w narzędzia informatyczne  umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.”

  Kwota całkowita 4 514 834,08 zł

  Kwota dofinansowania: 4 469 685,73 zł  

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

   

   

   


  „Wyposażenia środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne  umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.”

  Kwota całkowita: 13 380 797,22 

  Kwota dofinansowania: 12280894,57  

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską