trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

  Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przed przyjęciem strategii rozwoju zarząd województwa przygotowuje raport ewaluacyjny zawierający uprzednią ewaluację skuteczności i efektywności realizacji strategii. Ocena ex-ante projektu Strategii Wielkopolska 2030 została przeprowadzona przez firmę badawczą w zakresie spójności, przewidywanej skuteczności i efektywności. W ewaluacji wykorzystano dwie metody badawcze - badania gabinetowe (analiza danych zastanych) oraz panel ekspercki. W wyniku przeprowadzonej oceny sformułowano następujące wnioski główne:

  Spójność wewnętrzna i zewnętrzna zapisów Strategii

  • Wyzwania rozwojowe przyjęte jako podstawa SRWW 2030 przełożyły się na wizję, misję oraz cele rozwojowe – każdy z tych elementów odpowiada zidentyfikowanym wyzwaniom i zauważalne są między nimi związki przyczynowo-skutkowe.
  • Na uwagę zasługuje horyzontalny charakter poszczególnych powiązań, który przejawiał się zaplanowaniem rozwiązań odpowiadających na zjawiska problemowe w wielu obszarach drzewa celów.
  • Założenia rozwojowe SRWW 2030 pozostają w zbieżności z przyjętymi dla całego kraju w ramach dokumentów programowych ogólnych czy sektorowych. To o tyle istotne, że szereg aspektów rozwojowych pozostaje poza możliwością oddziaływania z poziomu samorządu województwa.
  • Interwencja planowana w ramach SRWW 2030 zakłada rozwój zgodny z kierunkami planowanymi przez instytucje wspólnotowe, co umożliwia dokonywanie założeń związanych z możliwością finansowania z funduszy UE działań planowanych w SRWW.

  Ocena systemu realizacji

  • System realizacji zapewnia merytoryczne, organizacyjne i finansowe wsparcie dla osiągnięcia celów rozwojowych wynikających z projektu Strategii, jak również umożliwia angażowanie w procesy rozwojowe inne podmioty – interesariuszy rozwoju regionalnego czy partnerów społeczno-gospodarczych.

  Efektywność projektu Strategii

  • Projekt Strategii Wielkopolska 2030 zakłada finansowanie celów rozwojowych Strategii głównie ze środków podmiotów publicznych i uzupełnianie ich środkami podmiotów prywatnych pod postacią wnoszonego niezbędnego wkładu do zadań współfinansowanych ze środków publicznych.
  • Spektrum instrumentów finansowych bazuje na budżetach samorządowych różnych szczebli, ale zakłada także istotny udział publicznych środków krajowych i wspólnotowych czy innych funduszy zewnętrznych.
  • Przewiduje się wykorzystanie do stymulowania rozwoju Wielkopolski w formie wsparcia zwrotnego środków wycofanych z instrumentów inżynierii finansowej w okresie 2007-13 oraz 2014-2020