trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rok 2018

  wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w poznaniu

  Przedsięwzięcia realizowane w roku 2018 przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Departament Środowiska) dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

  1. Organizacja etapu okręgowego XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
   Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.) oraz powołania akceptowanego pismem Ministra Edukacji Narodowej sygn. DKO-53427/93/KW dot. PR-112/93 z dnia 16 kwietnia 1993 r. i skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu biologii, geografii, chemii i fizyki w dziedzinie szeroko pojętej ekologii oraz ochrony i kształtowania środowiska. Od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności medialnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.
  2. Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego.
   W ramach ww. przedsięwzięcia powstaną programy ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz strefy miasto Kalisz, aktualizacje programów ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska oraz w zakresie pyłu PM2,5 PM10 oraz B(a)P strefy miasto Kalisz, sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza z zakresie ozonu. Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu m. in. poprzez analizę, monitoring i diagnozę jakości powietrza oraz wskazanie podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do przywrócenia standardów jakości powietrza w określonych strefach dla pyłu PM10, pyłu PM 2,5, a także osiągnięcia i utrzymania poziomu docelowego dla B(a)P oraz 03, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). Integralną częścią aktualizacji programów ochrony powietrza są plany działań krótkoterminowych, które mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych lub docelowych oraz ograniczania ich skutków. We wdrażaniu programów ochrony powietrza konieczna jest systematyczna kontrola i ocena stopnia realizacji działań naprawczych wyznaczonych w programie. Monitorowanie odbywa się poprzez coroczne sprawozdania przekazywane Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zgodnie z obowiązującym w prawie wzorem. Sprawozdania z realizacji działań, Zarząd Województwa przekazuje Ministrowi Środowiska co 3 lata.
  3. Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.
   Rezultatem zamierzenia będą 3 programy ochrony środowiska przed hałasem tj. dla miasta Leszna, dla miasta Konina i dróg zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. W programach zostaną przedstawione zalecenia o charakterze rozwiązań technicznych jak i organizacyjnych, których realizacja pozwoli na obniżenie hałasu do co najmniej poziomu dopuszczalnego. Celem programów jest określenie priorytetów działań oraz wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia poziomu hałasu tak, aby doprowadzić do dotrzymania poziomów dopuszczalnych.