trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

  Kompetencje departamentu

  Departament jest organem wykonawczym Zarządu Województwa Wielkopolskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym,  w ramach Osi Priorytetowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Do zadań Departamentu należą w szczególności: prowadzenie naborów i ocena wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie wybranych projektów, monitorowanie realizacji dofinansowanych operacji, m. in. poprzez akceptowanie zmian w projektach i ich kontrolę, rozliczanie wydatków ponoszonych przez beneficjentów WRPO, jak również opracowywanie wytycznych dla beneficjentów i udzielanie informacji w zakresie zasad wyboru i wdrażania projektów.

  Do głównych dziedzin objętych wsparciem udzielanym przez Departament należą inwestycje z zakresu wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw, infrastruktury ochrony zdrowia, edukacyjnej, transportowej, badawczo-rozwojowej, a także dotyczące infrastruktury mającej na celu ochronę środowiska i gospodarowanie odpadami oraz rewitalizację. Departament wspiera również projekty z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz działania służące promocji Województwa, w tym jego dziedzictwa kulturowego oraz potencjału gospodarczego.

  Wsparcie wdrażane przez Departament realizowane jest również w formie zwrotnych instrumentów finansowych (oferujących np. pożyczki i poręczenia) przewidzianych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (inicjatywa JEREMIE – Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises oraz inicjatywa JESSICA – Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) oraz w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (JEREMIE 2 oraz JESSICA 2).

  Szczegółowe informacje na temat zadań Departamentu zawarte są w jego Regulaminie Organizacyjnym.

   

  Siedziba Departamentu:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro II, część A, pokój 248
  tel.: 61 626 61 00
  fax: 61 626 61 03
  e-mail: dwp.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Paweł Napierała

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Joanna Niewiadomska-Wielgus

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Agnieszka Juskowiak

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Paula Nowaczyńska

  Struktura departamentu