trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rok 2017

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuPrzedsięwzięcia realizowane w roku 2017 przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (Departament Środowiska) dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

  1. Szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
   Udział pracowników Departamentu Środowiska w szkoleniach specjalistycznych służy podnoszeniu ich kwalifikacji. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim aktualizacja wiedzy i doskonalenie kompetencji pracowników. Tematyka szkoleń związana jest z zadaniami wykonywanymi przez poszczególnych pracowników.
  2. Organizacja etapu okręgowego XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
   Olimpiada Wiedzy Ekologicznej organizowana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125) oraz powołania akceptowanego pismem Ministra Edukacji Narodowej sygn.. DKO-53427/93/KW dot. PR-112/93 z dnia 16 kwietnia 1993 r. i skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu biologii, geografii, chemii i fizyki w zakresie szeroko pojętej ekologii oraz ochrony i kształtowania środowiska. Od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz aktualności medialnych związanych z ekologią i środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na świecie.
  3. Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego (kontynuacja realizacji przedsięwzięcia)
   Dokumenty ww. przedsięwzięcia stanowią: program ochrony powietrza, plany działań krótkoterminowych oraz opracowanie zawierające sprawozdania z realizacji Programów ochrony powietrza. Programy ochrony powietrza mają na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu min. poprzez analizę, monitoring i diagnozę jakości powietrza oraz wskazanie podstawowych kierunków i zakresów działań niezbędnych do przestrzegania standardów jakości powietrza w określonych strefach dla pyłu PM10, pyłu PM 2,5 , a także osiągnięcia i utrzymania poziomu docelowego dla BaP oraz 03, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). Plany działań krótkoterminowych mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń oraz ograniczania ich skutków. We wdrażaniu programów ochrony powietrza konieczna jest systematyczna kontrola i ocena stopnia realizacji działań naprawczych wyznaczonych w programie. Monitorowanie odbywa się poprzez coroczne sprawozdania przekazywane Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zgodnie z obowiązującym w prawie wzorem. Sprawozdania z realizacji działań, Zarząd Województwa przekazuje Ministrowi Środowiska co 3 lata.
  4. Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego
   Programy ochrony środowiska przed hałasem mają na celu dostosowanie poziomu hałasu na terenach położonych wzdłuż dróg, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów na rok oraz linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów na rok do poziomu dopuszczalnego. W programach zostaną przedstawione zalecenia o charakterze rozwiązań technicznych jak i organizacyjnych, których realizacja pozwoli na obniżenie hałasu do co najmniej poziomu dopuszczalnego. Celem programów jest określenie priorytetów działań oraz wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia poziomu hałasu tak, aby doprowadzić do dotrzymania poziomów dopuszczalnych.