trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Biuro Audytu Wewnętrznego

  Audytor wewnętrzny realizuje zadania kierując się standardami audytu wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem etyki audytora wewnętrznego wydanymi przez Ministra Finansów. Biuro realizuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego na podstawie aktów prawnych i przepisów szczególnych:

  • art. 272 – 296 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  • akty wykonawcze dotyczące audytu wewnętrznego.

  Celem audytu wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena o której mowa wyżej dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mają na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki.

  Audytor wewnętrzny ma prawo wstępu do pomieszczeń jednostki oraz wglądu do wszelkich dokumentów, informacji i danych oraz do innych materiałów związanych z funkcjonowaniem jednostki, w tym utrwalonych na elektronicznych nośnikach danych, jak również do sporządzania ich kopii, odpisów, wyciągów, zestawień lub wydruków, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

   

  Siedziba Biura:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  piętro V, część A, pokój 555/553
  tel.: 61 626 68 72/74/75
  e-mail: audytor@umww.pl

  Dyrektor Biura
  Audytor wewnętrzny:

  Dorota Potrzebowska

  Audytor wewnętrzny:
  Katarzyna Sosińska

  Audytor wewnętrzny:
  Anna Kaniewska

  Struktura Organizacyjna