trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rolnictwo

  Rolnictwo Wielkopolski to jeden z ważniejszych działów gospodarki naszego Regionu.
  Rolnicy gospodarują na areale około 1800 tys. ha użytków rolnych. Generalnie przeważają u nas gleby słabe – prawie rolnictwo traktor w polu42% stanowią gleby klas V i VI. Stwarza to trudności w uzyskiwaniu wysokich plonów i pogarsza efektywność stosowania plonotwórczych środków produkcji. Mimo nie najlepszych warunków glebowych i klimatycznych jesteśmy przodującym Regionem w skali kraju pod względem produkcji rolniczej mierzonej wydajnością, wyposażeniem technicznym czy kulturą rolną.

  Rolnicy Województwa Wielkopolskiego legitymują się największą w skali kraju produkcją rolniczą, zarówno globalną jak i towarową. Składa się na nią drugie miejsce w globalnej i towarowej produkcji roślinnej i pierwsze miejsce w globalnej i towarowej produkcji zwierzęcej. Rolnictwo wielkopolskie posiada dominującą pozycję w produkcji żywca rzeźnego– 22 % w skali kraju. Przy czym udział w produkcji wieprzowiny wynosi prawie 26% a wołowiny 18,5 %. Produkujemy też najwięcej w skali kraju zbóż, buraków cukrowych oraz znaczącą ilość rzepaku. Wyższy niż przeciętnie w kraju jest także obszar uprawy warzyw gruntowych. Oprócz wszystkich atutów wymienionych wcześniej trzeba podkreślić innowacyjność wielkopolskich rolników. Przykładem są pojawiające się nowe uprawy, takie jak: szparagi, pieczarki oraz żywność ekologiczna, a także tworzenie gospodarstw łowieckich. Oprócz tego coraz częściej w krajobrazie wielkopolskiej wsi widać gospodarstwa agroturystyczne.

  rolnictwo chlewniaW Regionie jest 162672 gospodarstw rolnych /GUS-2011/. Blisko 72% to gospodarstwa do 10 ha, a więc nieduże obszarowo i raczej nie najmocniejsze ekonomicznie. Przemiany w strukturze obszarowej gospodarstw są niezbędne, należy jednak pamiętać, że jest to proces stopniowy, przebiegający powoli. W Wielkopolsce wykrystalizowała się już duża grupa nowoczesnych gospodarstw, gdzie stosowane technologie produkcji nie odbiegają od najlepszych farm europejskich a czasem są na wyższym poziomie.

   

  Innowacyjne dobrze zorganizowane rolnictwo.
  Rolnictwo przy wydatnym wsparciu funduszy europejskich szybko modernizuje się. Unowocześnienie majątku produkcyjnego w rolnictwie wielkopolskim przebiega dużo szybciej niż. przeciętnie w kraju. Zgromadzony majątek trwały przy realizowanym poziomie inwestycji podlegałby całkowitej restytucji w skali kraju po 30 latach. W Wielkopolsce natomiast stopa odnowienia majątku trwałego wynosi 4,6% w skali roku. Oznacza to, że proces odnowy majątku trwałego w naszym Regionie następuje w okresie 22 letnim. Fakt ten wskazuje na relatywnie szybki proces unowocześniania majątku produkcyjnego Województwa Wielkopolskiego, co z pewnością jest czynnikiem poprawiającym konkurencyjność Wielkopolskiego rolnictwa.

  W proces modernizacji wielkopolskiego rolnictwa, poprawę jego efektywności i jakości produkcji zaangażowane są w Wielkopolsce ośrodki naukowe, m.in. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz szereg instytutów naukowych, które współpracują z partnerskimi placówkami w Europie i na świecie.

  rolnictwo zboze na poluW województwie doskonale działa sieć wyspecjalizowanych instytucji zajmujących się wprowadzaniem nowych odmian roślin i produkcją materiału siewnego.

  Celem wykorzystania potencjału nowych odmian roślin uprawnych Samorząd Województwa współdziała z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych wspierając badania w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego aby udostępnić wielkopolskim rolnikom wiarygodną Listę rekomendowanych do uprawy roślin uprawnych w naszym Regionie uwzględniających miejscowe warunki glebowe i klimatyczne. Ponadto ważną rolę w upowszechnianiu postępu i wiedzy rolniczej spełniają ośrodki hodowli zarodowej i doradztwa rolniczego. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego posiada piękną bazę wystawienniczą gdzie corocznie organizowana jest regionalna wystawa zwierząt hodowlanych oraz inne imprezy promujące nowoczesne rozwiązania w sektorze rolnym.

   

  W Wielkopolsce średnia wielkość gospodarstwa to13,47 ha.
  Potencjał produkcyjny ich jest zbyt mały aby sprostać oczekiwaniom i wymogom dużych odbiorców takich jak sieci handlowe czy duże dobrze zorganizowane zakłady przetwórcze. Dziś handel jak i przetwórstwo oczekuje dużych partii jednolitego surowca bardzo dobrej jakości. Aby sprostać wymogom rynku, dynamicznie rozwijającego się otoczenia rolnictwa i handlu rolnicy organizują się w grupy producentów. Wielkopolscy rolnicy są najlepiej zorganizowani w skali kraju. Mamy zarejestrowanych najwięcej grup producentów w skali kraju. Zachęcamy do dalszej integracji producentów rolnych wspieranej środkami finansowymi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

  Kadry na najwyższym poziomie dla Wielkopolskiego rolnictwa przygotowuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Uczelnia kształci corocznie 12 tysięcy studentów na ośmiu wydziałach, na 19 kierunkach i ponad 30 specjalnościach. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej renomowanych uczelni w zakresie nauk rolniczych i leśnych w kraju.

  W wielkopolskim rolnictwie pracuje blisko 16 % pracujących ogółem w województwie. Stosunkowo wysokie zatrudnienie wskazuje na znaczną rolę ekonomiczną i społeczną sektora rolnego w województwie. Będzie się to jednak w sposób ewolucyjny zmieniać poprzez proces dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach wiejskich. Coraz mniej mieszkańców wsi będzie się utrzymywało się z bezpośredniej pracy w rolnictwie. Na obszarach wiejskich będzie rozwijał się sektor usług, przetwórstwo lokalnych surowców, agroturystyka i inna działalność poza rolnicza.