trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Rejestr BDO

  Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami „BDO” stanowi integralną część bazy danych o produktach, i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami „BDO”.

  Przedsiębiorcy zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru, wg działów zgodnie z wnioskiem:

  Dział I. Dane identyfikacyjne podmiotu składającego wniosek

  Dział II. Działalność wynikająca z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

  Tabela 1. Przedsiębiorca wprowadzający na terytorium kraju produkty (opony, oleje smarowe)
  Tabela 2. Prowadzący recykling odpadów powstałych z produktów
  Tabela 3. Prowadzący odzysk odpadów powstałych z produktów
  Tabela 4. Dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi
  Tabela 5. Organizacja odzysku
  Tabela 6. Informacja o rodzaju prowadzonej działalności w zakresie wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych i narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne
  Tabela 7. Autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
  Tabela 8. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty lub przedsiębiorca pakujący i oferujący napoje lub żywność w takich opakowaniach za pomocą urządzenia vendingowego
  Tabela 9. Przedsiębiorca prowadzący portowe urządzenia do odbioru odpadów lub inne równoważne systemy zbierania

  Dział III. Działalność wynikająca z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

  Tabela 1. Wprowadzający pojazdy
  Tabela 2. Prowadzący punkty zbierania pojazdów
  Tabela 3. Prowadzący stacje demontażu
  Tabela 4. Prowadzący strzępiarkę

  Dział IV. Działalność wynikająca z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

  Tabela 1. Wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel
  Tabela 2. Zbierający zużyty sprzęt
  Tabela 3. Prowadzący zakład przetwarzania
  Tabela 4. Prowadzący działalność w zakresie recyklingu
  Tabela 5. Prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
  Tabela 6. Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  Dział V. Działalność wynikająca z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach:

  Tabela 1. Wprowadzający baterie lub akumulatory
  Tabela 2. Prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
  Tabela 3. Podmiot pośrednicząc

  Dział VI. Działalność wynikająca z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

  Tabela 1. Organizacje odzysku opakowań
  Tabela 2. Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorca dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych
  Tabela 3. Przedsiębiorca prowadzący recykling odpadów opakowaniowych
  Tabela 4. Wprowadzający produkty w opakowaniach        
  Tabela 5. Wprowadzający opakowania oraz eksportujący produkty w opakowaniach i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach     
  Tabela 6. Organizacja samorządu gospodarczego   
  Tabela 7. Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową

  Dział VII. Transportujący odpady

  Dział VIII. Sprzedawca odpadów    

  Dział IX. Pośrednik w obrocie odpadami   

  Dział X. Posiadacz odpadów zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

  Dział XI. Podmioty wpisywane do rejestru z urzędu lub dokonujące aktualizacji wpisu, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

  Dział XII. Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

  Dział XIII. Prowadzący recykling statków

  Dział XIV. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami

  Dział XV. Działalność objęta obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

  Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

  • w przypadku wszystkich podmiotów:
   • kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia,
   • oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym,
   • pełnomocnictwo podpisane elektronicznie, wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie, jeżeli wniosek składa osoba nieupoważniona do reprezentowania podmiotu
    link do wzoru:
    https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/files/pelnomocnictwo-wzor-BDO.pdf
  • w przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:
   • kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
   • kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
   • kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela;
  • w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym – kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
  • w przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty;
  • w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS);
  • w przypadku wprowadzających pojazdy – umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej (skan).

  Marszałek województwa, po otrzymaniu wniosku od podmiotu i po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych (wymogi formalne określone zostały szczegółowo w art. 53 ust. 7 i ust. 8 ustawy o odpadach), dokona wpisu do rejestru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Marszałek województwa, dokonując wpisu do rejestru, nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy i zawiadamia podmiot o tym fakcie. Wpis do rejestru oznacza utworzenie indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. System BDO wysyła elektroniczne powiadomienie o aktywacji indywidualnego konta drogą elektroniczną. Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru.

   

  OPŁATY – REJESTROWA I ROCZNA

  Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

  1. wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  2. wprowadzających baterie lub akumulatory,
  3. wprowadzających pojazdy,
  4. producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
  5. wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  6. wprowadzających na terytorium kraju opony,
  7. wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.
  8. wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
  9. wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,
  10. podmiotów reprezentujących.

  Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok. Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł, co zostało określone w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 184). W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.
  Zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

  Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

  Nr rachunku bankowego, na który należy wnosić opłatę rejestrową i opłatę roczną:
  PKO BP O/Poznań 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771

   

  Pamiętaj !

  Nieuiszczenie wymaganej opłaty rejestrowej skutkuje odmową wpisu do rejestru.

  W przypadku nieuiszczenia wymaganej opłaty rocznej, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru

   

  ZABEZPIECZENIE FINANSOWE

  Wprowadzający sprzęt, który wprowadza do obrotu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych wnosi na dany rok kalendarzowy zabezpieczenie finansowe (przeznaczone na pokrycie opłaty produktowej)  w przypadku:

  • gdy samodzielnie wykonuje obowiązek określony w art. 18 ust. 1  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, tj. w przypadku niezawarcia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • wygaśnięcia albo rozwiązania umowy z organizacją,
  • otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z którą ma zawartą umowę.

  Zabezpieczenie finansowe może mieć jedną z trzech form:

  • depozytu wpłacanego na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

   

  Numer rachunku bankowego na który należy wpłacić zabezpieczenie finansowe:
  BGK Region Wielkopolski O/ Poznań 52 1130 1088 0001 3152 3520 0006

   

  • gwarancji ubezpieczeniowej złożonej do marszałka województwa,
  • gwarancji bankowej złożonej do marszałka województwa.

  Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie do dnia 30 czerwca roku, którego dotyczy to zabezpieczenie.

  Wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który rozpoczyna działalność w zakresie wprowadzania do obrotu sprzętu, jest obowiązany do wniesienia zabezpieczenia finansowego przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru. W przypadku wygaśnięcia albo rozwiązania umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości lub wykreślenia z rejestru ww. organizacji, wprowadzający sprzęt jest obowiązany  do wniesienia zabezpieczenia finansowego w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio nastąpiło ww. zdarzenie.

  Podstawę obliczenia wysokości zabezpieczenia finansowego stanowi:

  • dla wprowadzającego sprzęt nie wpisanego do rejestru - masa sprzętu przeznaczonego   dla gospodarstw domowych, którą zamierza wprowadzić do obrotu w danym roku kalendarzowym,
  • dla wprowadzającego sprzęt wpisanego do rejestru – masa sprzętu przeznaczonego   dla gospodarstw domowych, wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

  Wysokość zabezpieczenia finansowego oblicza się jako:
  stawka opłaty produktowej x masa sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych

  Szczegółowe stawki opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu.

   

  WPIS DO REJESTRU BDO Z URZĘDU

  Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

  • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
  • posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
  • posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
  • podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

   

  AKTUALZACJA WPISU

  Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:

  1. informacji zawartych w rejestrze,
  2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru
   • w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

  Zmiany w zakresie uzyskania nowej decyzji lub jej  zmiany również dokonuje podmiot wpisany do rejestru BDO poprzez przedłożenie wniosku aktualizacyjnego.

   

  WYKREŚLENIE Z REJESTRU

  W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru przy użyciu formularza elektronicznego o wykreślenie z rejestru za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

  W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności przedsiębiorca sporządza i składa sprawozdania w terminie 7 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

  Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji wykreślającej w wysokości 10 zł.

   

  UWAGA

  Kontakt w sprawie rejestru BDO jest możliwy:

  • pod numerem telefonu: 61 62 67 530, codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00
  • poprzez adres e-mail: bdo@umww.pl

  W przypadku wystąpienia problemów technicznych  z obsługą systemu należy kontaktować się z infolinią BDO, poprzez numery telefonów: 22 340 40 50, 22 375 05 00, 22 255 94 50 lub poprzez formularz kontaktowy, znajdujący się pod adresem:  https://bdo.mos.gov.pl/kontakt/

   

  WAŻNE!

  Od 1 stycznia 2020 r. wnioski rejestrowe, aktualizacyjne, wykreślające z rejestru BDO jak również sprawozdania (począwszy od 2019 roku) wynikające z ustawy o odpadach (o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 tej ustawy) należy przedkładać tylko i wyłącznie poprzez indywidualne konto w BDO, za pośrednictwem strony internetowej:

  https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

   

  Jednocześnie informujemy że każdy podmiot posiadający konto w BDO musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty. Podpis zaufany można założyć m.in. logując się do konta w swoim systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego. Więcej informacji na stronie: http://www.pz.gov.pl

   

  Profil zaufany można uzyskać w punkcie informacyjnym (na parterze) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34 oraz w innych punktach, których lista znajduje się pod adresem: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList

   

  Jednocześnie informujemy, że:

  Rejestr stanowi integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zwanej BDO i jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Minister Środowiska jest administratorem BDO. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie odpowiada za kształt i funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (BDO).

  Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:
  https://bdo.mos.gov.pl/news/nie-wszyscy-przedsiebiorcy-musza-dokonac-wpisu-do-rejestru-bdo/
  https://bdo.mos.gov.pl/news/objasnienia-prawne-ministra-klimatu-dotyczace-obowiazku-rejestracji-w-bdo/
  https://bdo.mos.gov.pl/wp-content/uploads/2019/12/Objaśnienia-prawne-Ministra-Klimatu-dot-wpisu-do-rejestru-BDO.pdf