trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku – z 2005 r.

    Pierwsze lata XXI wieku przyniosły istotne zmiany społeczne, polityczne oraz makroekonomiczne – zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w zasadniczy sposób zmieniła się perspektywa rozwoju. Pojawiły się nowe, możliwe do zastosowania instrumenty, zapowiadające przyspieszenie rozwoju naszego regionu. Środki wspólnotowe spowodowały, że budżet województwa przestał być tylko budżetem eksploatacyjnym, a nabrał cech inwestycyjnych. Choć środków zewnętrznych w pierwszych latach członkostwa w UE nie było jeszcze wiele, powstała jednak możliwość podjęcia realnych działań rozwojowych.

    Dodatkową przesłankę dla aktualizacji Strategii stanowił fakt, iż miała ona być podstawą do opracowania przez Samorząd Województwa dokumentów operacyjnych, służących wdrażaniu działań finansowanych ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kolejnej perspektywie finansowej 2007-2013.

    Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku została przyjęta przez Sejmik Województwa uchwałą nr XLII/692A/05 w dniu 19 grudnia 2005 roku.

    Istotą treści Strategii jest to, iż nie zajmuje się ona wszystkimi aspektami rozwoju Wielkopolski, lecz tylko tymi obszarami i zagadnieniami, które są przedmiotem interwencji publicznej. Tak więc dokument formułuje cele tylko dla działań podmiotów publicznych. Pozostałe podmioty, tj. mieszkańcy i przedsiębiorstwa są beneficjentami strategii, natomiast podmioty prywatne mogą realizować strategię wtedy, gdy są współrealizatorami zadań publicznych (partnerstwo publiczno-prywatne).