trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porządek obrad i materiały na sesję

  PORZĄDEK OBRAD

  XXXVI SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  29 listopada 2021 r. /godz.1100/

   

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wręczenie Nagrody Naukowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
  3. Stwierdzenie quorum.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór sekretarzy obrad.
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: zaciągnięcia pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”.
  7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,  o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
  10. Prezentacja i debata nad projektem uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne.
  11. Prezentacja i debata nad projektem uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok.
  12. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Miastu Poznań na realizację zadania z zakresu kultury.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Wielkopolskie udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Centrum Wyszkolenia Jeździeckiego Hipodrom Wola spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w drodze darowizny na rzecz Miasta Poznania.
  14. Podjęcie uchwały w   sprawie   ogłoszenia   Konkursu   dotacji   na   prowadzenie Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Kaliszu, Koninie i Pile.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminnym jednostkom samorządu terytorialnego na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadania samorządu województwa dotyczącego zwiększania dostępności i podnoszenia jakości specjalistycznych świadczeń w zakresie leczenia uzależnienia od alkoholu pn. Budowa przyłącza światłowodowego z serwerowni głównej do budynku Pododdziału dla osób uzależnionych od alkoholu w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie.
  17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Czerwonak zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych m. Koziegłowy i Czerwonak. 
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Tuliszków zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej drogi wojewódzkiej położonej w granicach administracyjnych miasta Tuliszków. 
  20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Łódzkim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia czasowego porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych.
  22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
  23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
  24. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 
  25. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia obowiązku szczepienia ochronnego przeciwko Covid-19.
  26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie realizacji Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku dzięki rządowemu Funduszowi Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych. 
  27. Podjęcie uchwały w sprawie: stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego potępiającego antysemickie i godzące w praworządność wydarzenia, do których doszło w dniu 11 listopada 2021 r. w Kaliszu.
  28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XIV/282/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  29. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 
  31. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego za lata 2017-2019.
  32. Przedstawienie informacji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa.
  33. Informacja o działalności Magazynu Samorządowego "Monitor Wielkopolski".
  34. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w III kwartale 2021 roku.
  35. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
  36. Interpelacje i zapytania radnych
  37. Zamknięcie posiedzenia.