trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porządek obrad i materiały na sesję

  PORZĄDEK OBRAD

  XXXIV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  27 września 2021 r. /godz.1200/

   

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Ślubowanie radnego obejmującego mandat.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  4. Wręczenie statuetek i dyplomów Laureatom Konkursu „i-Wielkopolska. Innowacyjni dla Wielkopolski” - edycja 2019 i 2020.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Wybór sekretarzy obrad.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. (DRUK 1)
  8. Przyjęcie informacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o: (DRUK 2)
  • przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2021 roku,
  • kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
  • przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku.
  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/471/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 (wraz z autopoprawką). (DRUK 3) (AUTOPOPRAWKA)
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne (wraz z autopoprawką). (DRUK 4) (AUTOPOPRAWKA)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. (DRUK 5)
  4. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o przekazanie informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa. (DRUK 6)
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXVIII/ 512/21 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). (DRUK 7)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury sportowej (lekkoatletycznej), realizowane w 2021 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). (DRUK 8)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). (DRUK 9)
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe realizowane w 2021 roku w ramach Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). (DRUK 10)
  9. Podjęcie uchwały Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu (dział 630 "Turystyka"). (DRUK 11)
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/555/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Województwa Wielkopolskiego. (DRUK 12)
  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w 2021 roku w ramach Programu „Kulisy kultury”. (DRUK 13)
  12. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lądek, na usunięcie zniszczeń spowodowanych przez nawałnicę, burze i ulewne deszcze. (druk 14)
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Środa Wielkopolska. (DRUK 15)
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Wągrowiec. (DRUK 16)
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Zbąszyń. (DRUK 17)
  16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. (DRUK 18)
  17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/840/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (DRUK 19)
  18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy z Powiatem Krotoszyńskim z siedzibą w Krotoszynie. (DRUK 20)
  19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”. (DRUK 21)
  20. Podjęcie uchwały w sprawie występowania mieszkańców województwa wielkopolskiego z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. (DRUK 22)
  21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownego wniosku Przedsiębiorcy POLBUD POLAK Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Mogilniki o zmianę zapisów w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. (DRUK 23)
  22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 czerwca 2021 r. na działania Zarządu Województwa Wielkopolskiego. (DRUK 24)
  23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 30 czerwca 2021 r. na działania Zarządu Województwa Wielkopolskiego. (DRUK 25)
  24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2021 r. na działania Zarządu Województwa Wielkopolskiego. (DRUK 26)
  25. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie. (DRUK 27)
  26. Informacja na temat stanu wdrażania Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Departament Wdrażania EFS (wg stanu na 31.07.2021 r.). (DRUK 28)
  27. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w II kwartale 2021 roku. (DRUK 29)
  28. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. (DRUK 30)
  29. Interpelacje i zapytania radnych
  30. Zamknięcie posiedzenia.

  Pliki do pobrania: