trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porządek obrad i materiały na sesję

   PORZĄDEK OBRAD

  XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  26 września 2022 r. godz.1200

   

   

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Wystąpienie Burmistrza Miasta Piedimonte San Germano pana Gioacchino Ferdinandi oraz Wójta Gminy Ceków-Kolonia pana Mariusza Chojnackiego w temacie W jaki sposób Gmina Piedimonte San Germano oraz Gmina Ceków-Kolonia pielęgnują pamięć o Polakach, którzy zdobyli Monte Casino.
  5. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia NATURALNIE SZAMOTUŁY dotyczące Programu Kolej Plus.
  6. Przyjęcie informacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego o: /PLIK 1/ /PLIK 2/ /PLIK3/ /PLIK 4/ /PLIK 5/ /PLIK 6/ /PLIK 7/ /PLIK 8/ /PLIK 9/ /PLIK 10/
  • przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2022 roku,
  • kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
  • przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2022 roku.
  1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok. /PLIK/
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne. /PLIK/
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na organizację biegów Powstania Wielkopolskiego (Dział 926 "Kultura Fizyczna). /PLIK/
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). /PLIK/
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). /PLIK/
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”). /PLIK/
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka"). /PLIK/
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. /PLIK/
  9. Podjęcie uchwały SWW w sprawie: wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Rehabilitacyjnego, Długoterminowego, Psychiatrycznego i Ambulatoryjnego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. /PLIK/
  10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. /PLIK/
  11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy. /PLIK/
  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. /PLIK/
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Wielkopolskie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań w zakresie kultury w 2022 roku w ramach programu „Kultura w drodze”. /PLIK/
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w roku 2022 w ramach Programu "Kulisy kultury". /PLIK/
  15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII/821/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego. /PLIK/
  16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy z Powiatem Kościańskim z siedzibą w Kościanie. /PLIK/
  17. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia do kategorii drogi wojewódzkiej odcinka byłej drogi powiatowej nr 2165P przebiegającego ulicami Armii Poznań i Jana Pawła II w miejscowości Witkowo. /PLIK/
  18. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Osieczna prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 432 na odc. w m. Osieczna oraz na odc. w m. Wojnowice. /PLIK/
  19. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Gminie Łobżenica. /PLIK/
  20. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia Gminie Wijewo prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania publiczną drogą wojewódzką nr 305 przebiegającą przez teren gminy. /PLIK/
  21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Krzywiń. /PLIK/
  22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego Gminie Włoszakowice. /PLIK/
  23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Miasta Poznania. /PLIK/
  24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o., wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. /PLIK/
  25. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wniosku o przekazanie informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa. /PLIK/
  26. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i nadania jego Statutu. /PLIK/
  27. Informacja na temat stanu wdrażania Działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych przez Departament Wdrażania EFS. /PLIK/
  28. Sprawozdanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji podjętych w II kwartale 2022 roku. /PLIK/
  29. Sprawozdanie z realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisje Sejmiku w I półroczu 2022 roku. /PLIK/
  30. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. /PLIK/
  31. Interpelacje i zapytania radnych.
  32. Zamknięcie posiedzenia.

  Poznań, 19 września 2022 r.