trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Porządek obrad i materiały na sesję

  PORZĄDEK OBRAD

  XLII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  30 maja 2022 r. godz.1200

   

  1. Otwarcie posiedzenia. Stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarzy obrad.
  4. Przedstawienie raportu o stanie województwa.
  5. Debata nad raportem o stanie województwa.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wotum zaufania.
  7. Informacja o stanie mienia. 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2021. 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 
  10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/713/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok. 
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Borek Wielkopolski – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Leonowie.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Koźmin Wielkopolski – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wielkopolskim.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Lisków – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Swobodzie. 
  15. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Mieścisko – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Gminie Żerków – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Wielkopolskie Powiatowi Ostrzeszowskiemu – organizatorowi Zakładu Aktywności Zawodowej w Książenicach.
  18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
  19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Leczenia Uzależnień w Charcicach. 
  20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu dla  Nerwowo  i  Psychicznie  Chorych  „Dziekanka”  im. Aleksandra  Piotrowskiego w Gnieźnie. 
  21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Ośrodku Reumatologicznym w Śremie. 
  22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. 
  23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Poznaniu. 
  24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej  działającej  przy  Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. 
  25. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.
  26. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Poznaniu.
  27. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Mieścisko. 
  28. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Rawicz. 
  29. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Tarnowo Podgórne.
  30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Powiatowi Gnieźnieńskiemu, Powiatowi Kaliskiemu, Powiatowi Pilskiemu, Powiatowi Średzkiemu oraz Gminie Śmigiel.
  31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych.
  32. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadania własnego Województwa Wielkopolskiego Gminie Wierzbinek.
  33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego.
  34. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania remontowe i inwestycyjne realizowane w roku 2022 w ramach Programu "Kulisy kultury".
  35. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego (dział 630 "Turystyka").
  36. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy  finansowej  jednostkom  samorządu  terytorialnego  na zadania remontowe z zakresu infrastruktury sportowej, realizowane w 2022 roku w ramach piątej edycji Programu "Szatnia na Medal" (Dział 926 „Kultura Fizyczna”).
  37. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu Kalisz na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury  sportowej  realizowane  w  roku  2022  (Dział  926 „Kultura Fizyczna”).
  38. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy  finansowej  jednostkom  samorządu  terytorialnego  oraz zawarcia  w tej  sprawie  umów  pomiędzy  Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
  39. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego  na  realizację  przedsięwzięć  w  ramach  II  edycji  konkursu  „Wielkopolskie Jadłodzielnie”. 
  40. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. 
  41. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XL/778/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 
  42. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w Poznaniu, Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile.
  43. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
  44. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023” za rok 2021.
  45. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Województwa Wielkopolskiego w okresie pomiędzy sesjami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  46. Interpelacje i zapytania radnych.
  47. Zamknięcie posiedzenia.

  Poznań, 23 maja 2022 r.