trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

  Dział I. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie oraz zakres przekazywanych danych

  Sporządza przedsiębiorca, który gospodaruje odpadami wskazując m.in. listę miejsc prowadzenia działalności, rodzaj prowadzonej działalności oraz uzupełniając listę instalacji w przypadku jej eksploatowania.

   

  Dział II. Informacja o masie odpadów wywiezionych z terytorium kraju oraz przywiezionych na terytorium kraju.

  Sporządza przedsiębiorca, który dokonuje transgranicznego przemieszczania odpadów poprzez przywóz lub wywóz odpadów poza terytorium kraju.

  Wzór dokumentów wymaganych podczas transgranicznego przemieszczania odpadów został określony w załączniku do rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów. Organem właściwym w przedmiotowych sprawach jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

  W przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów nie ma obowiązku wystawiania karty przekazania odpadu, o której mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o odpadach ze względu na obowiązywanie przepisów wskazanej ustawy wyłącznie na terytorium Polski. Podmiot transportujący nie musi posiadać wygenerowanego potwierdzenia wystawienia KPO w systemie BDO. Natomiast, posiadacz odpadów na terytorium Polski, przekazujący lub przejmujący odpady jest w tym przypadku zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

  Podmiot transportujący odpady zobowiązany jest uzyskać wpis rejestrowy w BDO na podstawie wniosku rejestrowego. Obowiązek ten dotyczy również podmiotów zagranicznych wykonujących transport odpadów przez terytorium RP, nawet jeśli punkt początkowy i końcowy znajdują się poza terytorium RP.

  Szczegółowe informacje dotyczące międzynarodowego przemieszczania odpadów dostępne są na stronie :

  https://www.gov.pl/web/gios/miedzynarodowe-przemieszczanie-odpadow

   

  Dział III. Informacja o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, z wyłączeniem składowisk odpadów, obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, instalacji do termicznego przekształcenia odpadów

  Sporządza przedsiębiorca, który prowadzi proces przetwarzania odpadów uzupełniając m.in. szczegółowe informacje dotyczące instalacji lub urządzeń, rodzaju i ilości przetwarzanych odpadów oraz procesów ich przetwarzania, a także wykazuje odpady powstające w wyniku procesu odzysku lub unieszkodliwiania oraz informuje o utracie statusu odpadów.

  Utrata statusu odpadów: 

  Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają:

  1. łącznie następujące warunki:
   1. przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
   2. istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
   3. przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
   4. zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;
  2. szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, które są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie ust. 1a ustawy o odpadach, a jeżeli nie zostały określone w tych przepisach - w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

   

  Dział IV. Informacja o składowiskach odpadów

  Sporządza zarządzający składowiskiem uzupełniając m. in. podstawowe dane techniczne składowiska i informacje o dokumentacji oraz szczegółowe dane techniczne, dane o gospodarowaniu odpadami  i decyzje w zakresie funkcjonowania poszczególnych kwater.

  Zarządzający składowiskiem odpadów może rozpocząć działalność polegającą na prowadzeniu składowiska odpadów po uzyskaniu kolejno: 1) pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów; 2) pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów; 3) decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

   

  Dział V. Informacja o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych

  Dotyczy obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych na których składowane są wyłącznie odpady wydobywcze. Gdy na danym obiekcie składowane są odpady wydobywcze oraz odpady inne niż wydobywcze, obiekty takie należy ująć w dziale IV.

   

  Dział VI. Informacja o instalacjach do termicznego przekształcania odpadów

  Sporządza zarządzającym spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów.

   

  Dział VII. Informacja o komunalnych osadach ściekowych

  Sporządza przedsiębiorca, który poddaje odzyskowi komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05 zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach uzupełniając osobno dla każdej oczyszczalni ścieków dane dotyczące obróbki, masy, składu i właściwości komunalnych osadów ściekowych oraz miejsca ich zastosowania

   

  Ważne

  Odzysk odpadów w procesie R10 na cele wskazane art. 96 ust. 1 pkt 1-3 nie wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów pod warunkiem, że podmiot, który je stosuje posiada status władającego powierzchnią ziemi.

  Odzysk odpadów w procesie R10 na cele wskazane art. 96 ust. 1 pkt 4-5 wymaga posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

   

  Dział VIII. Pojazdy wycofane z eksploatacji

  Sporządza przedsiębiorca oddzielnie dla każdej stacji demontażu, o której mowa w art.3 pkt 10 ustawy z dnia 20 stycznia 2005r.o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji                        
  Ten dział dotyczy pojazdów wycofanych z eksploatacji, które były pojazdami samochodowymi zaliczanymi do kategorii M1 lub N1, o których mowa w art.3 pkt 4 powyższej ustawy.

  Tabela 1. Sporządza przedsiębiorca przyjmujący pojazdy wycofane z eksploatacji  do stacji demontażu pojazdów uzupełniając  następujące dane:

  1. Informacja o pojazdach wycofanych z eksploatacji przyjętych do stacji demontażu
  2. Informacja o masie odpadów poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi oraz przekazanych do odzysku, w tym recyklingu
  3. Odpady powstałe w wyniku strzępienia
  4. Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części
  5. Odpady przekazane do innego kraju
  6. Masa przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części
  7. Informacja o przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania
  8. Informacja o osiągniętym w stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu

  Tabela 2. Sporządza przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę, o którym mowa w art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

  Próbie strzępienia poddaje się odpady z pojazdów wycofanych z eksploatacji po przeprowadzonym demontażu zgodnie z rozporządzaniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 roku w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

   

  Dział IX. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  Tabela 1. Sporządza zbierający zużyty sprzęt, o którym mowa w art. 4 pkt 23 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym .

  Tabela 2. Sporządza prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu w rozumieniu art. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

  Tabela 3. Sporządza prowadzący działalność w zakresie recyklingu, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

  Tabela 4. Sporządza prowadzący działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

   

  Dział X.  Baterie i akumulatory

  Tabela 1. Sporządza zbierający zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne, który przekazuje zużyte baterie lub akumulatory bezpośrednio prowadzącemu zakład przetwarzania zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach  (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1113).

  Tabela 2. Sporządza prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, o którym mowa w rozdziale 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

  Tabela 3.1-3.6. Sporządza prowadzący zakład przetwarzania zużytych baterii  lub zużytych akumulatorów o którym mowa w rozdziale 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w którym rozpoczął się proces recyklingu.

   

  Dział XI. Informacja o wytworzonych odpadach

  Sporządza przedsiębiorca, który wytwarza odpady:

  W instalacji - art. 3 ust 6. Ustawy Prawo ochrony środowiska definiuje instalację jako:

  • stacjonarne urządzenie techniczne,
  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję (za emisję uznaje się także wytwarzanie odpadów).

   

  Poza instalacją:

  W przypadku odpadów wytworzonych poza instalacją, których powstawanie związane jest z prowadzeniem innych rodzajów działalności, niezwiązanych z eksploatacją instalacji, jak na przykład działalność handlowa czy prace rozbiórkowe. W przypadku ich wytwarzania, posiadanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie jest wymagane niezależnie od ilości odpadów powstających poza instalacją.

  Działalność liniowa:

  Działalność w zakresie obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane to obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

  Należy wypełnić ze względu na miejsce wytworzenia odpadów.

   

  Dział XII. Informacja o zebranych odpadach

  Sporządza przedsiębiorca, który zbiera odpady czyli gromadzi odpady przed ich transportem do miejsc przetwarzania (dopuszcza się wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów).

  Wymagane pozwolenie na zbieranie odpadów lub pozwolenie zintegrowane - wyjątki wskazane zostały w art. 45 ust. 1 ustawy o odpadach m. in. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów.

   

  Dział XIII. Informacja o odpadach poddanych odzyskowi, w tym recyklingowi, lub unieszkodliwieniu

  Tabela 1. Sporządza  przedsiębiorca, który poddaje odpady recyklingowi.

  Jako recykling rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do prac ziemnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

  Tabela 2. Sporządza przedsiębiorca, który poddaje odpady przygotowaniu do ponownego użycia.

  Przez przygotowanie do ponownego użycia  rozumie się odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.

  Tabela 3. Sporządza  przedsiębiorca, który poddaje odpady innym niż recykling procesom odzysku w instalacjach lub urządzeniach.

  Jako odzysk rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;

  Tabela 4. Sporządza  przedsiębiorca, który poza instalacją lub urządzeniem poddaje odpady  odzyskowi lub unieszkodliwieniu (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami Dz. U z 2015 r. poz. 796).

  Wypełnia też przedsiębiorca, który poddaje odzyskowi komunalne osady ściekowe w procesie R10.

  Tabela 5. Sporządza  przedsiębiorca, który przekazuje odpady w celu ich wykorzystania osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku).

  Tabela 6. Sporządza  przedsiębiorca, który poddaje odpady unieszkodliwieniu w instalacjach lub urządzeniach.

  Tabela 7. Sporządza  przedsiębiorca, który magazynuje odpady  podając masę odpadów, która nie została przetworzona lub przekazana innemu posiadaczowi odpadów (na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego). Dotyczy tymczasowego magazynowania odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

   

  UWAGA:

  Sprawozdania sprawdzane są zgodnie z posiadanymi decyzjami w zakresie gospodarowania odpadami oraz wpisem do rejestru BDO.

   

  Wymagane pozwolenia:

  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

  1. o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  2. o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

  (dotyczy  eksploatacji instalacji powodującej wytwarzanie odpadów).

   

  Akty prawne:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U z 2015 r. poz. 796)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000796/O/D20150796.pdf

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 93)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000093

  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2531)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf

  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000010/O/D20200010.pdf

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.)
  https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000699/U/D20220699Lj.pdf