trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Standardy obsługi inwestora w samorządzie

  Poznań, 24.05.2021 r.

  Zakończył się nabór wielkopolskich Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że zakończył się nabór  wielkopolskich samorządów do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” i osiągnięto maksymalną liczbę 130 zgłoszeń do I etapu oraz 65 do II etapu.

  Aktualna lista zakwalifikowanych projektów znajduje się poniżej w "plikach do pobrania"


  Poznań, 15 marca 2021 r.

  Wyniki naboru Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”.

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w naborze wielkopolskich samorządów do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” osiągnięto minimalną liczbę zgłoszeń i zgodnie §3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego”, w dniu 15 marca 2021 r. do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały następujące jednostki samorządu terytorialnego (dokument dostępny jest u dołu strony w dziale "pliki do pobrania").


  Poznań, 13.01.2021

  Projekt „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego”, realizowany w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

  Departament Gospodarki realizuje projekt, którego celem jest podnoszenie standardów obsługi inwestora na terenie gmin i powiatów Wielkopolskich. Projekt dedykowany jest jednostkom samorządu terytorialnego, szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z terenu Województwa Wielkopolskiego. Ma on służyć budowaniu relacji z inwestorami, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w pozyskiwaniu i obsłudze inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki uczestnictwu w  szkoleniach poświęconych profesjonalnej obsłudze inwestora, jak również indywidualnemu doradztwu ekspertów, w końcowym efekcie urzędy będą zapewniać wysoki poziom obsługi przedsiębiorców krajowych i zagranicznych, zainteresowanych realizacją inwestycji na ich terenie. Sprawna i bardziej profesjonalna obsługa inwestora w samorządzie wpłynie pozytywnie na wizerunek JST i jej ocenę jako miejsca do lokowania inwestycji, a co za tym idzie przyczyni się do pomyślnego rozwoju gospodarczego regionu.

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne pod  numerami telefonów:
  61 626 62 62
  61 626 62 65
  61 626 62 67
  61 626 62 78


  Poznań, 21 stycznia 2021

  Aktualizacja wyników naboru Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”.

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w naborze wielkopolskich samorządów do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” osiągnięto minimalną liczbę zgłoszeń i zgodnie §3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego”, do 21 stycznia 2021 r. spośród 107 zgłoszeń JST, do Etapu I zakwalifikowano 107 podmiotów, a do ETAPU II zakwalifikowano 52 podmioty.

  Szczegółowa lista z wynikami naboru znajduje się poniżej w dziale pliki do pobrania.

  JST niezakwalifikowane do ETAPU II zostały umieszczone na liście rezerwowej. 
  Wsparcie JST z listy rezerwowej jest możliwe pod warunkiem dostępności środków finansowych.

  Jednocześnie zgodnie z §3 ust. 3 ww. Regulaminu przedłużeniu ulega nabór zgłoszeń do ww.  przedsięwzięcia, który będzie trwać do wyczerpania dostępnej puli miejsc.

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.


  Poznań, 2 grudnia 2020

  Wyniki naboru Jednostek Samorządu Terytorialnego do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że w naborze wielkopolskich samorządów do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” osiągnięto minimalną liczbę zgłoszeń i zgodnie §3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego”, w dniu 2 grudnia 2020 r. spośród 105 zgłoszeń do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały wszystkie zgłoszone samorządy, z tego do Etapu I -  105 podmiotów, a do ETAPU II - 52 podmioty.

  Szczegółowa lista z wynikami naboru znajduje się w poniższym pliku.

  JST niezakwalifikowane do ETAPU II zostały umieszczone na liście rezerwowej. 

  Wsparcie JST z listy rezerwowej jest możliwe pod warunkiem dostępności środków finansowych.

  W ramach kolejnych działań UMWW powiadomi JST drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie i przystąpi do podpisywania umów w sprawie ich uczestnictwa w Projekcie. 

  Jednocześnie zgodnie z §3 ust. 3 ww. Regulaminu przedłużeniu ulega nabór zgłoszeń do ww.  przedsięwzięcia, który będzie trwać do wyczerpania dostępnej puli miejsc.

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

  fundusze europejskie

   


   Poznań, 20 marca 2020

  Projekt „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego”

   

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że na podstawie §3 ust. 3 Regulaminu uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego w projekcie „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” przedłużeniu ulega nabór zgłoszeń do ww. przedsięwzięcia, który będzie trwać do wyczerpania wymaganej puli miejsc.

  JST zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie skanów wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych (załączniki 2, 3a oraz 3b do regulaminu) na skrzynkę poczty elektronicznej Departamentu Gospodarki UMWW - drg.sekretariat@umww.pl

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne pod  numerami telefonów:
  61 626 62 66
  61 626 62 67
  61 626 62 78

   

   


   

  Poznań, 6 marca 2020

   

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego informuje, że nabór jednostek samorządu terytorialnego do projektu „Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego” (Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) odbędzie się w terminie 13-19 marca 2020 r.

  Celem projektu jest doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym. Projekt zakłada podniesienie jakości obsługi inwestora w wielkopolskich JST poprzez objęcie wsparciem co najmniej 130 JST z Wielkopolski, z których minimum połowa wdroży standard obsługi inwestora. W ramach zadań znajdują się m.in.: szkolenia podstawowe i warsztaty specjalistyczne z zakresu obsługi inwestora, doradztwo indywidualne oraz stworzenie lokalnej sieci współpracy pracowników JST mającej na celu budowanie relacji z inwestorami, wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w pozyskiwaniu i obsłudze inwestora.
  Projekt realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.
  Udział w projekcie nie wymaga od samorządu wkładu finansowego.

  Rekrutacja ma charakter jawny oraz otwarty i prowadzona jest wśród wszystkich JST z terenu Województwa Wielkopolskiego w sposób zapewniający wszystkim podmiotom równe szanse uczestnictwa w Projekcie.
  Informacja o rozpoczęciu rekrutacji została przesłana drogą elektroniczną do wszystkich JST przy użyciu adresów poczty e-mail zawartych w bazie teleadresowej Jednostek Samorządu Terytorialnego1 .

  JST zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie w terminie od 13 do 19 marca 2020 r. skanów wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych (załączniki 2, 3a oraz 3b do regulaminu) na skrzynkę poczty elektronicznej Departamentu Gospodarki UMWW - drg.sekretariat@umww.pl (zgłoszenia przesłane przed i po terminie naboru nie będą rozpatrywane).

  Kwalifikacja JST do udziału w Projekcie następuje na podstawie listy rankingowej tworzonej według kolejności wpływu prawidłowych zgłoszeń (data i godzina) na ww. skrzynkę odbiorczą, za wyjątkiem zgłoszeń miast średnich wymienionych w §1 pkt. 16 Regulaminu, którym przysługuje pierwszeństwo
  w naborze.

   

  1 http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-do-pobrania.html

   

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne pod  numerami telefonów:
  61 626 62 66
  61 626 62 67
  61 626 62 78

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  fundusze europejskie wiedza edukacja rozwoj