trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego. Wielkopolska 2020 - z 2012 r

  Szanowni Państwo

  Dokument pn. „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020” został uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 17 grudnia 2012 r.. Tym samym zakończony został proces aktualizacji strategicznego dla Wielkopolski dokumentu, obowiązującego od grudnia 2005 roku. Przez siedem lat dokument ten tworzył podstawę programów, działań i projektów na rzecz rozwoju województwa. Kierunki w nim określone dały przede wszystkim dobrą podstawę do efektywnego wykorzystania środków wspólnotowej polityki spójności.
  Globalny kryzys, postępująca globalizacja i wynikająca z niej globalna konkurencja, problemy środowiskowe i demograficzne, rosnące różnice w rozwoju regionów oraz poziomu życia ich mieszkańców to istotne przesłanki modyfikacji strategii regionalnych, wśród nich także strategii dla województwa wielkopolskiego.

  Inna, niż w 2005 roku, jest obecnie pozycja Polski w Unii Europejskiej, a szczególnie poziom integracji kraju i regionów z europejską wspólnotą. Doświadczenia zgromadzone w trakcie realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, to zbiór cennych wskazówek, jak najefektywniej wykorzystywać dla rozwoju środki zewnętrzne. Jest to bardzo ważne, bowiem zbliża się kolejna unijna perspektywa finansowa na lata 2004 – 2020.

  Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju sformułowała formalny wymóg uwzględniania w strategii rozwoju województwa celów średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych oraz zapewnienia spójności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w ciągu 9 miesięcy od przyjęcia wymienionych dokumentów.
  Na poziomie wspólnotowym również dokonano przewartościowania polityki rozwoju. Przede wszystkim wzrosła ranga jej wymiaru terytorialnego, który zyskał znaczenie traktatowe. Z drugiej strony, jako odpowiedź na rosnąca konkurencję globalną, zagrożenia środowiskowe i demograficzne, przyjęta została Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Europa 2020, która poszczególnym aspektom rozwoju nadaje nowy wymiar. Zgodnie z tym dokumentem liczy się rozwój inteligentny, zrównoważony i włączający wszystkich mieszkańców.
  Wymienione wyżej okoliczności stanowiły zbiór przesłanek do podjęcia decyzji o aktualizacji obowiązującej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, czego wyrazem była uchwała nr VI/88/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011, określająca zasady, tryb i harmonogram tych prac.
  W ramach prac nad aktualizacją Strategii wykonana została „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim”. Równocześnie przygotowano „Założenia aktualizacji strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku”.Prace diagnostyczne, prowadzone przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego uzupełniono ponadto siedmioma specjalistycznymi ekspertyzami zewnętrznymi.
  Kolejne wersje projektu Strategii były konsultowane w pierwszej kolejności w jednostkach organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, następnie przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne, z przebiegu których przygotowano raport (zamieszczony w zakładce „Konsultacje społeczne”). Wykonano prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii, a także ocenę ex-ante, przygotowaną przez niezależnych ekspertów.

  Efektem dyskusji, uwag i przedstawianych propozycji jest wypracowanie ostatecznego kształtu dokumentu, jaki został uchwalony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, pn. „Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”.
  Zaktualizowana strategia nie jest dokumentem budowanym od podstaw. Jej konstrukcja opiera się na fundamentach poprzedniego dokumentu. Istotą proponowanych zmian jest założenie, że wzmacniać rozwój regionu można jedynie przy równoczesnym rozwoju wszystkich części Wielkopolski, zarówno biegunów wzrostu, jak i obszarów problemowych, a przede wszystkim przez wzmacnianie wzajemnie korzystnych relacji między nimi. Rozwój należy budować na potencjałach wewnętrznych.
  Efektem takiego podejścia jest modyfikacja celów strategii, w swej istocie obejmujących podobne, jak poprzednio sfery, polegająca na ich uszczegółowieniu i na zaadresowaniu do konkretnych typów obszarów, borykających się ze swymi specyficznymi problemami.
  Strategia uwzględnia także podejście terytorialne, odnosząc niektóre z celów bezpośrednio do obszarów problemowych, ich delimitację pozostawiając Planowi zagospodarowania przestrzennego województwa.

  17 grudnia 2012 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił „Strategię rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Wielkopolska 2020”. Z treścią dokumentu można zapoznać się klikając w poniżej zamieszczony plik. Do projektu Strategii została wykonana Prognoza oddziaływania na środowisko (będąca elementem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko). W ramach Prognozy dokonano oceny istniejącego stanu środowiska, oraz jego potencjalnej zmiany w przypadku niezrealizowania Strategii, zidentyfikowano problemy związane z ochroną obszarów chronionych, istotnych z punktu widzenia realizacji Strategii i celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, unijnym oraz krajowym. Opracowana Prognoza została poddana konsultacjom społecznym, a także uzyskała opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Z informacją zawierającą uzasadnienie i podsumowanie zgodne z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko można zapoznać się klikając na jeden z poniższych załączników. Ponadto Prognoza zamieszczona została na stronie internetowej umww w folderze „Prognoza oddziaływania na środowisko”.