trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

INFORMACJE OGÓLNE

  Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

  Od dnia 1 stycznia 2016 r. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością miast na prawach powiatu, czyli Kalisza, Konina, Leszna i Poznania, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

   

  Uregulowania prawne dotyczące wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

  Uregulowania normatywne wynikają z treści art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.), zgodnie z którym czynności, o których mowa w art. 83 - 89 cytowanej ustawy, w zakresie, w jakim są one wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu - wykonuje starosta. Jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1, wykonuje marszałek województwa.

  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

  Zagadnienia dotyczące usuwania drzew i krzewów regulują przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

   

  Podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

  Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

  1. posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
  2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń. 

  Powyższa zgoda właściciela nieruchomości wymagana jest w szczególności w przypadku wniosków składanych przez m.in. działkowców, szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej. W przypadku wniosków składanych przez takie osoby lub podmioty, należy do wniosku załączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości (czyli Miasta Kalisza, Konina, Leszna, Poznania).

  Powyższą zgodę w imieniu

  Miasta Kalisza, wydaje m.in. Wydział Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Kalisza z siedzibą przy ul.  Główny Rynek 20 – Ratusz, 62-800 Kalisz,

  Miasta Konina, wydaje m.in. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Konina z siedzibą przy ul.  Plac Wolności 1, 62-500 Konin,

  Miasta Leszna, wydaje Prezydent Miasta Leszna z siedzibą przy ul.  Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,

  Miasta Poznania, wydaje m.in. Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania z siedzibą przy ul.  Gronowej 20, 61-655 Poznań.

  Zgoda właściciela nieruchomości na usunięcie drzewa lub krzewu nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową oraz wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

  Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

   

  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zawiera:

   

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
  2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
  5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
   1. posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
   2. nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
  6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
  7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu (ze wskazaniem dnia, miesiąca i roku), oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
  9. projekt planu:
   1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony środowiska,
   2. przesadzenia drzewa lub krzewu
    • jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
  10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
  11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1 – 4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

  W przypadku wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składa wyłącznie zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który może działać przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

  W przypadku spółdzielni mieszkaniowych wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składa zarząd spółdzielni mieszkaniowej, który może działać przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika.

   

  Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:

  1. w postaci papierowej
  2. albo formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, poprzez platformę ePUAP.

  Wnioski w sprawach wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów można przesłać na adres:
  Marszałek Województwa Wielkopolskiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  lub złożyć osobiście:

  • w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (parter),
  • w sekretariacie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku (pokój 1059).

   

  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest wymagane w następujących przypadkach 

  Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów nie stosuje się do:

  1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
  2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
  3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
   1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
   2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
   3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
   • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
   • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
  4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
  5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
  6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
  7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
  8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
  10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
  11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
  12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
  13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
  14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
   1.   jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
   2. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
  15. drzew lub krzewów należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzających zagrożenie dla Polski.

   

  Procedura i termin załatwienia sprawy

  Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów wydaje się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu w każdym przypadku oględzin w terenie przez pracowników Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wnioskodawca jest poinformowany pisemnie o miejscu i terminie wizji lokalnej. Strona ma prawo brać udział w oględzinach wnioskowanych drzew lub krzewów i powinna umożliwić pracownikom przeprowadzenie tych oględzin.
  Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od dnia złożenia wymaganych dokumentów, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

   

  Tryb odwoławczy

  Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania od wydanej decyzji administracyjnej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

   

  Opłata skarbowa

  Złożenie wniosku wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) oraz wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów – nie podlega opłacie skarbowej (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” - część III, poz. 44 – zwolnienie poz. 6).

  Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł – za wyjątkiem przypadków wymienionych w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, podlegających zwolnieniu z ponoszenia tej opłaty.

  Opłaty skarbowe należy wnieść na rachunek bankowy:
  Urząd Miasta Poznania
  Wydział Finansowy, 
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20
  61-706 Poznań
  PKO Bank Polski S.A. Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

   

  Dodatkowe informacje


  Usuwanie drzew i krzewów stanowiących złomy lub wywroty może nastąpić bez wymaganego zezwolenia w przypadkach:

  1. złomów lub wywrotów usuwanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;
  2. złomów lub wywrotów usuwanych przez inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – Departamentu Korzzystania i Informacji o Środowisku, potwierdzających, że przedmiotowe drzewa lub krzewy faktycznie stanowią złom lub wywrot;

  Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 5 pkt 26c i 26d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, użyte w ustawie określenia wywrot i złom oznaczają: 
  wywrot - drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
  złom - drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;

  Prace ziemne oraz inne prace (wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych) wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, należy przeprowadzać w sposób najmniej szkodzący tym drzewom lub krzewom.
  Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

  1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
  2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
  3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa (na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu               
   • dokumentację należy przechowywać przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg).

  W przypadku usuwania gałęzi w celach innych niż wymienione powyżej:

  1. w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, stanowi uszkodzenie drzewa.
  2. w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, stanowi zniszczenie drzewa.


  UWAGA!: 
  Za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa, wymierzane są administracyjne kary pieniężne.
   

  Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
   1. prowadzenia postępowań w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów oraz weryfikacji i realizacji obowiązków z niego wynikających,
   2. związanych ze statystyką i sprawozdawczością,
   3. archiwizacji.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku ze sprawowaniem władzy publicznej;
  4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl;
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku realizacji celów, o których mowa w pkt 2 lit. a, lit. b, lit. c, oraz przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono sprawę;
  6. Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku;
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną;
  9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  10. Państwa dane osobowe jeżeli będą stanowiły informację o środowisku lub informację publiczną będą ujawniane podmiotom wnioskującym o udostępnienie informacji o środowisku lub informacji publicznej;
  11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji.