trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wicemarszałkowie

  Wojciech JankowiakWOJCIECH JANKOWIAK

  Urodził się w 1956 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

  W latach 1989-1990 był Wiceprezydentem Miasta Poznania. Od 1990 do 1993 pełnił funkcję zastępcy Kierownika Urzędu Rejonowego w Poznaniu.

  Następnie w latach 1993-1996 był Dyrektorem Departamentu Reformy Administracji Publicznej w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie. Od 1996 do 1998 roku pełnił funkcję Wicewojewody Poznańskiego. W I Kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego był Członkiem Zarządu Województwa, a następnie od 2001 do 2003 roku I Wicewojewodą Wielkopolskim.

  Z Samorządem Województwa Wielkopolskiego związany jest od początku jego powstania. Od 2003 roku do 2006 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, odpowiadając za kształtowanie kompleksowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski. Wówczas współtworzył Strategię rozwoju Województwa Wielkopolskiego, system wdrażania funduszy unijnych oraz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2014.

  W wyborach samorządowych w 2006 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz został powołany na funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Od tego czasu nieprzerwanie i z powodzeniem pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, uzyskując w roku 2010 i 2014 reelekcję w wyborach do Sejmiku.

  Jako Wicemarszałek odpowiedzialny jest za rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej regionu oraz procesy związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i wzrostem zatrudnienia m.in. poprzez monitorowanie sytuacji na rynku pracy i sprowadzanie zagranicznych inwestorów. Wicemarszałkowi podlegają następujące departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Departament Transportu, Departament Infrastruktury, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Kancelaria Sejmiku oraz Biuro Nadzoru Inwestycyjnego. Jest również odpowiedzialny za funkcjonowanie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

  Na arenie międzynarodowej Wicemarszałek Wojciech Jankowiak z ramienia Związku Województw RP reprezentuje nasz region w Izbie Regionów będąc jednocześnie Przewodniczącym Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE) w Strasburgu. Ponadto jest członkiem Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE, a od 2014 roku Członkiem Zarządu pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego tejże Sieci.

  Oprócz doświadczenia w administracji publicznej posiada również bogate doświadczenie w działalności gospodarczej. Był Wiceprezesem Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Spółka z o. o., jak również wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej tej spółki. Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie. Był też członkiem Rady Kuratorów reaktywowanej Fundacji Zakłady Kórnickie.

  W Polskim Stronnictwie Ludowym jest członkiem Rady Naczelnej, Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego oraz Prezesem Zarządu Miejskiego w Poznaniu. Jest również członkiem założycielem, a obecnie Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka.

  Od 2013 roku jest Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UAM

  Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

         

  Grabowski KrzysztofKRZYSZTOF GRABOWSKI

  Urodził się 9 września 1973 roku w Kaliszu. Ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu specjalizacja administracja samorządowa i europejska. Ukończył również XVIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego - szkołę bardzo prestiżową stworzoną i prowadzoną przez profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxfordu. Skończył m.in. kurs na uprawnienia pedagogiczne oraz kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych.

  W latach 1994 - 2010 był Radnym gminy, a od 1998 przez 12 lat Przewodniczącym Rady Gminy Ceków-Kolonia. Swoim społecznym zaangażowaniem doprowadził m.in. do realizacji wielu inwestycji: budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw" służącego kilkudziesięciu gminom z Wielkopolski oraz z województwa łódzkiego . Z jego inicjatywy wybudowano oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną; urządzona została także sieć wodociągowa w całej gminie, budowano drogi gminne i powiatowe, wyremontowano drogę wojewódzką Kalisz-Turek. Zawarto umowę partnerską z niemiecką gminą Amtsberg w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

  Przed objęciem funkcji Radnego Sejmiku IV kadencji i Członka Zarządu Województwa w Poznaniu był rzecznikiem prasowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba.

  Przez wiele lat pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny w Kaliszu; m.in. także dla RMF FM i "Teleexpressu". Współpracował z wielkopolskimi gazetami i czasopismami regionalnymi. Pięciokrotnie był wyróżniany przez Państwową Inspekcję Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oraz wyróżniony przez Głównego Inspektora Pracy medalem „Za zasługi dla ochrony pracy".

  Jest Prezesem Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Cekowie-Kolonii, Wiceprezesem Zarządu Powiatowego PSL w Kaliszu oraz Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce. Od kwietnia 2012 roku pełni również funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

  W wyborach samorządowych w 2010 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz został powołany na Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W wyborach Samorządowych w 2014 r. uzyskał 22 967 głosów i został ponownie Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. 1 grudnia 2014 r. został wybrany na funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego.