trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wicemarszałkowie

  Wojciech JankowiakWOJCIECH JANKOWIAK

  Urodził się w 1956 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

  W latach 1989-1990 był Wiceprezydentem Miasta Poznania. Od 1990 do 1993 pełnił funkcję zastępcy Kierownika Urzędu Rejonowego w Poznaniu.

  Następnie w latach 1993-1996 był Dyrektorem Departamentu Reformy Administracji Publicznej w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie. Od 1996 do 1998 roku pełnił funkcję Wicewojewody Poznańskiego. W I Kadencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego był Członkiem Zarządu Województwa, a następnie od 2001 do 2003 roku I Wicewojewodą Wielkopolskim.

  Z Samorządem Województwa Wielkopolskiego związany jest od początku jego powstania. Od 2003 roku do 2006 roku pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, odpowiadając za kształtowanie kompleksowej polityki rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski. Wówczas współtworzył Strategię rozwoju Województwa Wielkopolskiego, system wdrażania funduszy unijnych oraz Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2014.

  W wyborach samorządowych w 2006 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz został powołany na funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Od tego czasu nieprzerwanie i z powodzeniem pełni funkcję Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, uzyskując w roku 2010 i 2014 reelekcję w wyborach do Sejmiku.

  Jako Wicemarszałek odpowiedzialny jest za rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej regionu oraz procesy związane ze wspieraniem przedsiębiorczości i wzrostem zatrudnienia m.in. poprzez monitorowanie sytuacji na rynku pracy i sprowadzanie zagranicznych inwestorów. Wicemarszałkowi podlegają następujące departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: Departament Transportu, Departament Infrastruktury, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Kancelaria Sejmiku oraz Biuro Nadzoru Inwestycyjnego. Jest również odpowiedzialny za funkcjonowanie Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

  Na arenie międzynarodowej Wicemarszałek Wojciech Jankowiak z ramienia Związku Województw RP reprezentuje nasz region w Izbie Regionów będąc jednocześnie Przewodniczącym Polskiej Delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (CLRAE) w Strasburgu. Ponadto jest członkiem Europejskiej Sieci Regionów Podmiejskich PURPLE, a od 2014 roku Członkiem Zarządu pełniącym funkcję Wiceprzewodniczącego tejże Sieci.

  Oprócz doświadczenia w administracji publicznej posiada również bogate doświadczenie w działalności gospodarczej. Był Wiceprezesem Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica Spółka z o. o., jak również wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej tej spółki. Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie. Był też członkiem Rady Kuratorów reaktywowanej Fundacji Zakłady Kórnickie.

  W Polskim Stronnictwie Ludowym jest członkiem Rady Naczelnej, Wiceprezesem Zarządu Wojewódzkiego oraz Prezesem Zarządu Miejskiego w Poznaniu. Jest również członkiem założycielem, a obecnie Prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka.

  Od 2013 roku jest Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UAM

  Prezydent RP odznaczył go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

         

  Krzysztof GrabowskiKRZYSZTOF GRABOWSKI

  Urodził się 9 września 1973 roku w Kaliszu. Absolwent  Technikum Mechanicznego w Liskowie, ukończył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalizacji Administracja Samorządowa i Administracja Europejska. Ukończył również XVIII Szkołę Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego prestiżową szkołę stworzoną i prowadzoną przez profesora Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxfordu. W 2021 roku z powodzeniem został absolwentem międzynarodowych studiów podyplomowych  Executive Master of Business Administration (MBA) w Głównej Szkole Menadżerskiej w Warszawie – kierunku skierowanego dla osób pełniących funkcję kierowniczego wysokiego szczebla. Ponadto ukończył kurs na uprawnienia pedagogiczne. 

  W latach 1994 - 2010 był Radnym, w latach 1994-1998 Członkiem Zarządu Gminy, a od 1998 przez 12 lat Przewodniczącym Rady Gminy Ceków-Kolonia. Swoim społecznym zaangażowaniem doprowadził m.in. do realizacji wielu inwestycji w gminie m. in. budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ,,Orli Staw", oczyszczalni ścieków, przebudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w całej gminie. Inicjator budowy licznych dróg gminnych i powiatowych w tym drogi wojewódzkiej Kalisz-Turek. Uczestniczył w zawarciu umowy partnerskiej z niemiecką gminą Amtsberg w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.

  Od 2006 do 2010 pełnił stanowisko rzecznika prasowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu oraz asystenta posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba w latach 2009-2010.

  Przez wiele lat związany zawodowo z dziennikarstwem. Pracował jako dziennikarz radiowy i telewizyjny w Kaliszu oraz dla redakcji obejmujących zasięgiem cały kraj m.in. RMF FM i "Teleexpressu". Aktywnie współpracujący z wielkopolskimi gazetami i czasopismami regionalnymi. Pięciokrotnie wyróżniony przez Państwową Inspekcję Pracy oraz przez Głównego Inspektora Pracy medalem „Za zasługi dla ochrony pracy".

  Aktywnie działa jako prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Cekowie-Kolonii oraz Prezes Zarządu Powiatowego PSL powiatu kaliskiego. Ponadto jest wiceprezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce oraz członkiem Rady Naczelnej PSL . W kwietniu 2012 roku został wybrany na wiceprezesa zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP i tę funkcję pełni do tej pory.

  W wyborach samorządowych w 2010 roku został wybrany na Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego, następnie został powołany na Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i sprawował to stanowisko do końca kadencji. W 2014 r. uzyskał reelekcję i został ponownie Radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego uzyskując 22 967 głosów, a 1 grudnia 2014 r. został wybrany na Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. W 2018 roku ubiegał się ponownie z powodzeniem o mandat Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, uzyskując 21 429 głosów. W tym samym roku ponownie został wybrana na Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego. Pełniąc tę funkcje nadzoruje Departamenty Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Gospodarki Mieniem. 

  Zaangażowany w działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Nieustannie promuje dorobek i osiągniecia wielkopolskiego sektora rolniczego oraz rolników. Kontynuator konkursu „Wielkopolski Rolnik Roku” będącego jednym z najbardziej uznanych i prestiżowych wyróżnień przyznawanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Aktywnie działa na rzecz integracji i rozwoju lokalnych społeczności. Wspiera inicjatywy realizowane przez Lokalne Grupy Działania, Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonujące na terenie naszego Województwa. Do jednych z najważniejszych inicjatyw realizowanych pod kierownictwem wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego zalicza się programy: „Wielkopolska Odnowa Wsi”, „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich”, „Deszczówka” oraz „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”, na które corocznie wojewódzki samorząd przeznacza wielomilionowe środki finansowe. Silnie promuje wielkopolskie dziedzictwo kulturowe i kulinarne, wspierając tym samym wielkopolskich producentów regionalnej i tradycyjnej żywności. Ponadto działa na rzecz budowy różnorodnej infrastruktury, również tej z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które umożliwiają modernizację i budowę  dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, szpitali oraz modernizacji obiektów edukacyjnych i kulturowych, polepszając komfort i jakość życia wielkopolan.