trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Fundusze europejskie

  Unia EuropejskaŚrodki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej to szansa dla naszego regionu na szybszy rozwój, poprawę jakości życia i rozwój zawodowy mieszkańców. To tylko kilka przykładów korzyści jakie możemy osiągnąć stając się beneficjentem jednego z programów unijnych prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie. Wiele instytucji, przedsiębiorców prywatnych i indywidualnych odbiorców przekonało się osobiście, że gdyby nie wsparcie finansowe oraz know-how pochodzące z Unii Europejskiej osiągnięcie zamierzonych celów byłoby trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Ich sukces jest szansą dla nas wszystkich. Dzięki ich zapałowi i ambicji oraz innowacyjnym rozwiązaniom nasz region zyskuje ciekawe, technologicznie zaawansowane przedsięwzięcia a mieszkańcy nowe miejsca pracy. Wszystko to składa się na budowę kreatywnego i dynamicznie rozwijającego się regionu.

  Zachęcamy Państwa do skorzystania z informacji jakie można znaleźć na podstronach tej zakładki. Staraliśmy się zebrać w jednym miejscu krótkie informacje wraz z przydatnymi linkami do głównych projeków unijnych prowadzonych przez Województwo Wielkopolskie.

   

  Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 - to nowa nazwa programu regionalnego (wcześniej to Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020). Wielkopolska ma do dyspozycji w sumie 2,154 mld euro. Kwota ta uwzględnia trzy źródła finansowania programu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny (1,73 mld euro) oraz Fundusz na rzecz  Sprawiedliwej Transformacji (414 mln euro), dedykowany Wielkopolsce Wschodniej. Filarami nowego programu jest: zielona transformacja (Europejski Zielony Ład), transformacja cyfrowa i wejście w nurt gospodarki 4.0. Unia Europejska opracowała strategię zrównoważonego wzrostu, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. W praktyce oznacza to, że ograniczymy do minimum emisję gazów cieplarnianych. Jednym z beneficjentów tych działań jest Wielkopolska Wschodnia (miasto Konin oraz powiaty: koniński, kolski, słupecki i turecki). Jest tam wdrażany Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Wielkopolska do 2040 r. chce zrealizować ambitny plan neutralności klimatycznej. Nowością w programie jest wspieranie inicjatyw lokalnych za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania.

  WRPO 2014-2020 - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny to fundamentalny program służący do zmniejszenia różnic gospodarczych, społecznych i infrastrukturalnych pomiędzy Wielkopolską a pozostałymi regionami Unii Europejskiej. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Oś Priorytetowa 1, 2, 3, 4, 5 i 9) oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Os Priorytetowa 6, 7, 8 i 10).

  LSI 2021+ - Lokalny System Informatyczny do obsługi FEW na lata 2021-2027. System informatyczny wspomagający proces wnioskowania o dofinansowanie w ramach naborów.

  EFS + - Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) jest głównym instrumentem Unii Europejskiej (UE) służącym inwestowaniu w ludzi. Dzięki budżetowi na lata 2021–2027 w wysokości niemal 99,3 mld euro EFS+ będzie nadal wspierać unijną politykę społeczną oraz w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i rozwoju umiejętności, a także reformy strukturalne w tych obszarach.

  FERS - program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) stanowi kolejny etap do dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego kraju (program jest kontynuacją programu  POWER). W programie FERS będzie realizowane wsparcie na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia 

  POWER -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wspiera osoby młode na regionalnym rynku pracy. Program krajowy współfinansowany ze środków EFS.

  EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w swoich działaniach przyczynia się do wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej przy jednoczesnym zmniejszaniu dysproporcji regionalnych.

  PROW -Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Nowy program wspierać będzie dalszą restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, modernizację słabszych ekonomicznie gospodarstw rodzinnych oraz będzie kontynuować działania wspierające tworzenie miejsc pracy na wsi, rozwój infrastruktury technicznej społecznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.

  KSOW - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich służy prawidłowemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w realizacje przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji partnerów i interesariuszy sieci oraz ułatwianiu kontaktów między nimi na poziomie krajowym i europejskim. KSOW jest platformą wymiany wiedzy o dobrych praktykach i doświadczeniach we wdrażaniu programów i projektów służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

  PO RYBY - Program Operacyjny Rybactwo i Morze, wdrażany w perspektywie finansowej 2014 – 2020, odpowiada m.in. za zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej obszarów rybackich. Priorytet 4 Programu, realizowany przez Samorząd Województwa zakłada dystrybucję środków poprzez Lokalne Grupy Działania.

  EWT - Europejska Współpraca Terytorialna stanowi Cel 2 nowej polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Stanowi ona kontynuacje Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III z okresu 2000-2006 oraz Programów EWT z okresu 2007-2013. EWT ma służyć wspieraniu, promocji i realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym na terytorium całej Unii Europejskiej.

  Rzecznik Funduszy Europejskich zajmuje się wypracowywaniem optymalnych rozwiązań poprzez kontakt z wnioskodawcami, beneficjentami oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem funduszy unijnych - monitoruje propozycje usprawnień w wydatkowaniu środków unijnych oraz sygnalizuje je odpowiednim instytucjom.

   

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Poznaniu
  al. Niepodległości 34, I piętro 
  Godziny pracy: pon. 7:30-18:00 , wt.-pt. 7:30-15:30
  Telefony do konsultantów: 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 61 90, 61 626 72 46
  e-mail: pife.poznan@wielkopolskie.pl
  www.funduszeUE.wielkopolskie.pl

   

  facebook  youtube  x  instagram  LinkedIn