trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Obszar ograniczonego użytkowania

  Uchwały dotyczące obszarów ograniczonego użytkowania

   


   

   

  Zaświadczenia ws. obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

  Mając na uwadze prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 maja 2013 r. sygn. akt: II SA/Po 325/13 Departament Środowiska informuje, że właściciele, użytkownicy wieczyści oraz osoby, którym przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości objętych obszarem ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu, mogą wystąpić do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydanie zaświadczenia stwierdzającego położenie danej nieruchomości w danej strefie obszaru ograniczonego użytkowania.
  Wydanie zaświadczenia następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien spełniać wymogi formalne podania, tj. zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie, a także własnoręczny podpis.
  W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, pełnomocnik jest obowiązany przedłożyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.
  Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, piętro X, część A, pokój nr 1048) lub przesyłać pocztą na adres: Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań).

  Wydanie zaświadczenia oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlegają obowiązkowi opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł od każdej z ww. czynności. Wobec powyższego, do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dowodu uiszczenia opłaty skarbowej. Opłatę należy wnieść na nw. rachunek:

   

  Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  PKO BP S. A.
  94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

   

  Uprawnienia właścicieli, użytkowników wieczystych oraz osób, którym przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości objętych obszarem ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu

  1. Rodzaje uprawnień oraz tryb i termin dochodzenia ich realizacji
   Uchwałą Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. utworzono obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 2373). Uchwała weszła w życie w dniu 14 kwietnia 2016 r.

   Powyższa Uchwała została zmieniona Uchwałą NR XXIV/695/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 7708). Uchwała weszła w życie w dniu 23 grudnia 2016 r.

   ​Wejście w życie uchwały w sprawie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu pozwala właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości objętych obszarem ograniczonego użytkowania, skorzystać z uprawnień wprost wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), a mianowicie do żądania:
    
   1. wykupienia nieruchomości lub jej części – jeżeli w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone (art. 129 ust. 1 Prawa ochrony środowiska);
   2. zapłaty odszkodowania za poniesioną szkodę, obejmującą również zmniejszenie wartości nieruchomości, w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości (art. 129 ust. 2 Prawa ochrony środowiska).
    Wymaga podkreślenia, iż zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska – w razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą, o której mowa w art. 129 ust. 2 tejże ustawy, są także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki, nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.

  Roszczenia, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, przysługują właścicielowi oaz użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, a roszczenie wskazane w pkt 2, także osobie, której przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości. Z ww. roszczeniami można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie cytowanej uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
  Obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości jest ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania, Właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne.

  1. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających lokalizację nieruchomości na terenie ograniczonego użytkowania
   Uchwała Nr XVI/442/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu stanowi akt prawa miejscowego będący źródłem powszechnie obowiązującego prawa na obszarze woj. wielkopolskiego. Załączniki nr 4a, 4b i 4c do ww. uchwały zawierają wykazy działek położonych w „obszarze ograniczonego użytkowania”.
   W świetle powyższego nie jest wymagane wykazanie, iż dana działka zlokalizowana jest w obszarze ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego w Powidzu, gdyż wynika to wprost z ww. załączników do uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
   Niezależnie od ww. okoliczności osoba chcąca skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 129 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, może wystąpić do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wydanie zaświadczenia w przedmiocie położenia danej nieruchomości.
   Zaświadczenia wydawane są w trybie przepisów Działu VII (art. 217-220) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien spełniać wymogi formalne podania, tj. zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie, a także własnoręczny podpis. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, pełnomocnik jest obowiązany przedłożyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Wnioski należy składać w sekretariacie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro X, część A, pokój nr 1048) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Departamentu, ewentualnie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Wydanie zaświadczenia oraz przedłożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlegają obowiązkowi opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł od każdej z ww. czynności. Wobec powyższego, do wniosku należy dołączyć oryginał, urzędowo poświadczony odpis dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.
   Opłatę należy wnieść na nw. rachunek:

  Urząd Miasta Poznania Wydział Finansów
  Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
  ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań
  PKO Bank Polski S.A.
  Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763