trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

  Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodarki, jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach (rozumie się przez to również budynki) lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

  Obowiązki sprawozdawcze dotyczą:

  • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą;
  • wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, posiadających wyroby zawierające  azbest, których podmiot jest właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem.

  Ww. podmioty przedkładają marszałkowi województwa informacje o wyrobach zawierających azbest - do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa informacje  o rodzaju, ilości  miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (rejestr osób fizycznych posiadających azbest) do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia.

  Wójt, burmistrz lub prezydent miasta informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, przedkładanych przez osoby fizyczne – wprowadza bezpośrednio do bazy azbestowej dostępnej pod adresem: www.bazaazbestowa.gov.pl

  Powyższa strona zawiera również informacje nt. zagadnień związanych z usuwaniem azbestu.

   

  KONTAKT:

  Karolina Górczak
  tel.:  61 626 64 50
  e-mail: karolina.gorczak@umww.pl