trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Programy stypendialne współfinansowane z EFS - informacje archiwalne

  Informacja nt. wdrażania działania 2.2 ZPORR – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w województwie wielkopolskim w latach 2004-2006.

  Od marca 2004 roku w Departamencie Edukacji i Nauki trwało wdrażanie działania 2.2 ZPORR - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Przygotowano kilka, wciąż uaktualnianych wersji "Podręcznika procedur", Ramowy Plan Realizacji Działania na rok 2004 oraz na rok 2005, przeprowadzono dwa konkursy naboru projektów, dokonano weryfikacji formalnej i merytorycznej złożonych 147 wniosków. Przeprowadzono również kilka szkoleń dla Projektodawców. W grudniu 2004 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako drugi w kraju przekazał Beneficjentom pierwszą transzę środków na realizację 73 zatwierdzonych projektów. Było to możliwe poprzez zabezpieczenie środków własnych w budżecie województwa wielkopolskiego.

  Do dnia 31 marca 2006 r. pracownicy zweryfikowali 596 wniosków Beneficjentów o płatność wraz z ok. 825.000 faktur uczniowskich. W wyniku powyższych czynności Departament Edukacji i Nauki złożył do Wojewody Wielkopolskiego – Instytucji Pośredniczącej – 18 zbiorczych wniosków o płatność, z czego 15 wniosków zostało pozytywnie zweryfikowanych i przekazanych do Ministerstwa Finansów. Na podstawie prawidłowego rozliczenia ww. wniosków Departament Edukacji i Nauki otrzymał refundację Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 4.077.576,85 zł. Środki EFS Departament Edukacji i Nauki otrzymał jako pierwszy w kraju w kwietniu 2005 roku. Do dnia 31 marca 2006 r. Departament Edukacji i Nauki otrzymywał refundację z Europejskiego Funduszu Społecznego jako jedyna Instytucja Wdrażająca Priorytet 2 ZPORR w województwie wielkopolskim.


  Departament Edukacji i Nauki jako Instytucja Wdrażająca działanie 2.2 ZPORR

  1. zrealizował najwięcej projektów w skali kraju w ramach działania 2.2 ZPORR
   • 146 projektów w Wielkopolsce
   • 629 projektów w całym kraju
   • stanowi to 23% ogólnej ilości projektów
  2. zrealizował najwięcej projektów w województwie wielkopolskim w ramach Priorytetu 2 ZPORR
   • 146 projektów realizowanych przez Departament Edukacji i Nauki
   • 218 wszystkich projektów realizowanych w Wielkopolsce
   • 67% ogólnej ilości projektów w Wielkopolsce wdrażanych jest w Departamencie Edukacji i Nauki
  3. rozliczył środki w wysokości 50% ogólnej wartości wszystkich projektów realizowanych w ramach Priorytetu 2 ZPORR w Wielkopolsce.

  Do końca marca 2006 r. z pomocy stypendialnej skorzystało w Wielkopolsce 29.106 uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz 3.300 studentów szkół wyższych.

  Data publikacji: 04.04.2006