trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Wstępne ogłoszenia informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

    Wstępne ogłoszenia informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej o zamiarze rozpoczęcia procedury przetargowej lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie województwa wielkopolskiego zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia WE 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. UE. Seria L. Nr 315 z dnia 3 grudnia 2007r.)

    https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:12716-2020:TEXT:PL:HTML&src=0