trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

  Informujemy o  zakończeniu procedury oceny prac nadesłanych przez Uczestników etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

  Do etapu okręgowego przystąpiło 22 uczniów z 13 szkół województwa wielkopolskiego.

  Prace zostały ocenione przez Jury według jednolitych kryteriów przesłanych Wojewódzkim Komitetom XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przez Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

  Przedstawiamy listę szkół, których uczniowie zostali reprezentantami na zdalny finał centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w dniach 4-5 czerwca br.:

  1. Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni.
  2. I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Pleszewie.
  3. Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół w Łobżenicy.
  4. Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski w Goraju.
  5. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

  O etapie centralnym XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wszyscy Finaliści zostaną poinformowani przez Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  Wszystkim Uczestnikom dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!


  Wytyczne etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

  Poniższe informacje zostały przekazane przez Panią Małgorzatę Falencką-Jabłońską, Przewodniczącą Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

  Jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest wykonanie i przesłanie w terminie do dnia 8 maja br.{ decyduje data stempla pocztowego} na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Korzystania i Informacji o Środowisku

  z dopiskiem „ Komitet Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  pracy badawczej na jeden wybrany z dwóch poniżej podanych tematów:

  1. Przedstaw z miejsca Twego zamieszkania przykłady podjętych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.
   W przypadku , gdy Twoim zdaniem takich nie ma, podaj własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.
  2. Zapylenie powietrza w Polsce wiąże się ściśle ze spalaniem węgla kamiennego. Wskaż z miejsca Twego zamieszkania działania zmierzające do istotnej poprawy tego stanu.
   W przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, przedstaw własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.

  Praca ta ma być przygotowana w Power Poincie { objętość 30-40 slajdów) zawierać bibliografię (aktualna literatura, a nie tylko odnośniki do stron internetowych}, własne grafiki, zdjęcia oraz ewentualne filmy wykonane np. telefonem komórkowym.
  Pracę tę na płytkach CD lub pendrive { wskazane są 2 kopie!} należy przesłać wyłącznie listem poleconym na wskazany powyżej adres.
  Do pracy należy oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy badawczej podpisane przez ucznia, ich rodziców lub opiekunów prawnych
  Główny Komitet informuje, że wszyscy uczniowie na etapie szkolnym na teście podpisali i wyrazili swą zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w ramach XXXVI edycji, i tym samym zostali poinformowani, że Administratorem danych jest ZG LOŁ ul. Tamka 37 lok.2, 00-355 Warszawa.
  Jednocześnie przesłana praca powinna zawierać na osobnej kartce następujące dane
  personalne uczestnika etapu okręgowego tzn.:

  • imię i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia,
  • klasa, jej profil, pełna nazwa i adres szkoły.
  • imię i nazwisko opiekuna merytorycznego
  • adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego, e-mail

  Bardzo ważne jest czytelne podanie danych, zwłaszcza personalnego e-maila i numeru własnego telefonu, aby jury miało możliwość bezpośredniego kontaktu z każdym uczestnikiem etapu okręgowego.
  Prace te zostaną ocenione przez dotychczasowe Jury w każdym województwie według jednolitych kryteriów przesłanych Wojewódzkim Komitetom OWE przez GKOWE. Każda z nadesłanych prac musi być sprawdzona co najmniej przez dwóch członków Jury. Ostateczna ocena będzie więc średnią z przyznanych punktów przez sprawdzające osoby.

  Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa staną się jego reprezentacją na zdalny finał centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Odbędzie się on - część pisemna 4 czerwca br., a ustna część 5 czerwca br. w Międzynarodowym Dniu Środowiska. O szczegółach ich przeprowadzenia zostaną indywidualnie poinformowani wszyscy spośród 112 osób. Stąd tak ważne jest podanie przez uczestników nr tel. kontaktowego oraz własnego personalnego adresu e-mailowego ( nie szkoły, czy opiekuna merytorycznego}.

  Tytuł finalisty XXXVI Olimpiady zostanie przyznany po sprawdzeniu testu pisemnego. Natomiast, najlepsza 10 uczniów spośród 112 uczestników, po przeprowadzeniu części ustnej, uzyska tytuł laureata XXXVI OWE.

   


   

  W dniu 09.04.2021 r. Przewodnicząca Głównego Komitetu Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Pani Małgorzata Falencka – Jabłońska przekazała poniższe informacje dotyczące przebiegu etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:

  • zgodnie z zapisem Regulaminu XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej str.4 - Klauzula w warunkach pandemii, wszyscy uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego od dnia 17 kwietnia br. (tzn. daty, kiedy miał się odbyć tradycyjny etap okręgowy) są zobowiązani do przygotowania pracy badawczej na wskazany przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekologicznej temat i przesłanie jej w Power Poincie do Komitetu Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w ciągu trzech tygodni tzn. do 8 maja br. (decyduje data stempla pocztowego).

  Pracę należy przesłać wyłącznie listem poleconym  na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Korzystania i Informacji o Środowisku
  z dopiskiem „ Komitet Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej”
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań

  • temat pracy badawczej zostanie podany na stronie ekoolimpiada.pl w dniu 17 kwietnia br.(sobota). W tym też dniu zostaną przekazane wymogi formalne dotyczące pracy.
  • w oparciu o komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki, zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi, w tym roku wszystkie olimpiady zobowiązane są do przeprowadzenia trzech etapów bieżącej edycji,
  • po etapie okręgowym najlepsza siódemka autorów prac, stanowić będzie reprezentację na zdalny finał centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Część pisemna odbędzie się 4 czerwca br., a ustna część 5 czerwca br. w Międzynarodowym Dniu Środowiska,
  • tytuł finalisty XXXVI Olimpiady zostanie przyznany po sprawdzeniu testu pisemnego. Natomiast, najlepsza 10 uczniów spośród 112 uczestników,
   po przeprowadzeniu części ustnej, uzyska tytuł laureata XXXVI OWE.

   


   

  Uprzejmie informujemy, że 25 stycznia 2021 r. odbył się etap szkolny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

  Zgodnie z Regulaminem XXXVI OWE  eliminacje okręgowe planowane są na 17 kwietnia br., natomiast etap centralny na 5 czerwca br., a ich forma przebiegu zależna jest od sytuacji epidemicznej w kraju. Zasady organizacji olimpiady zostały określone w Regulaminie XXXVI OWE, który zawiera również klauzule dotyczące warunków przeprowadzenia poszczególnych etapów eliminacji w warunkach pandemii.

  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej cieszy się co roku dużą popularnością. Bierze w niej udział blisko 25 tys. uczniów ze szkół ponadpodstawowych w skali Polski. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów takich jak: biologia, geografia, chemia, fizyka. Sprawdza wiedzę uczestników z takich dziedzin jak: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona,  gospodarka rolna i leśna, gleby i ich ochrona, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, zabezpieczenie przed hałasem, promieniowaniem, wibracjami oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.