trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

  Dział I. Dane identyfikujące podmiot sporządzający sprawozdanie i informacje o przekazywanych danych

  Tabela 1. Rodzaj podmiotu i dane podmiotu sporządzającego sprawozdanie

   

  Dział II. Opakowania

  Tabela 1. Sporządza przedsiębiorca, który wytwarza (produkuje puste opakowania) – brak opłaty

  Tabela 2. Sporządza przedsiębiorca, który importuje puste opakowania – brak opłaty

  Tabela 3. Sporządza przedsiębiorca, który eksportuje produkty w opakowaniach i puste opakowania – brak opłaty

  Tabela 4. Sporządza przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce.

  Za wydane torby na zakupy z tworzywa sztucznego pobierana jest opłata recyklingowa w wysokości 0,20 zł za sztukę (do wpłacanej opłaty recyklingowe nie doliczamy podatku VAT).

  Zwolnienie z pobierania opłaty dotyczy toreb na zakupy z tworzywa sztucznego poniżej15 mikrometrów (zrywek), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

  W sprawozdaniu należy wykazać wyłącznie torby, które podlegają opłacie recyklingowej.

  Opłata recyklingowa wpłacana jest kwartalnie, do 15 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału, którego opłata dotyczy, np. za I kwartał do 15 kwietnia.

  Nr rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę recyklingową:
  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 90 1020 4027 0000 1702 1517 4602

  Tabele od 5.1 do 5.4. Sporządza przedsiębiorca, który wprowadza na rynek polski produkty w opakowaniach (używa nowych opakowań takich jak np. folia stretch, kartony papierowe, różnego rodzaju przekładki do towaru, palety, worki, butelki do opakowania swoich towarów).

  Tabele 6.1 i 6.2 Wypełniają podmioty, które poddają odpady opakowaniowe odzyskowi.

  Tabela 7. Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej – uzupełnia wprowadzający produkty w opakowaniach. Opłata produktowa naliczana jest od masy wprowadzonych na rynek opakowań, dla których Przedsiębiorca nie zapewnił odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych.

  Opłata produktowa naliczana jest:                   

  • w przypadku rozpoczęcia wprowadzania danego rodzaju opakowania, należna opłata naliczana jest w stosunku do masy opakowania wprowadzonego w roku, którego dotyczy sprawozdanie.
  • w przypadku kontynuacji wprowadzania danego rodzaju opakowania, należna opłata produktowa naliczana jest w stosunku do masy opakowań wprowadzonych w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy.

  Opłata produktowa wnoszona jest do dnia 15 marca roku, następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

  Numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę produktową w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z opakowań:

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 96 1020 4027 0000 1602 1271 0549

  Tabela 8.1. Uzupełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, który zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Przedmiotowy obowiązek można realizować we własnym zakresie (przeznaczając środki na publiczne kampanie edukacyjne) lub przekazując środki na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa. Kwota, którą należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne to łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.
  W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie wprowadzania produktów w opakowaniach, kwoty na publiczne kampanie edukacyjne nie przeznacza się.

  Opłata na publiczne kampanie edukacyjne wnoszona jest do dnia 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie.

  Nr rachunku bankowego na który należy przekazywać środki na publiczne kampanie edukacyjne przekazywane przez wprowadzających produkty w opakowaniach:

  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 86 1020 4027 0000 1402 1441 6863

  Zwolnienie z opłaty produktowej oraz  publicznych kampanii edukacyjnych – POMOC DE MINIMIS

  Dotyczy przedsiębiorcy, który w danym roku kalendarzowym wprowadził produkty w opakowaniach o  łącznej masie nie przekraczającej 1 Mg (tony) oraz do 15 marca każdego roku sporządził sprawozdanie w systemie BDO (Dział II tabele 5.1/5.2/5.3/5.4 i 8.1) oraz przedłożył w nim następujące dokumenty:

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  • wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis lub oświadczenie o otrzymanej bądź nieotrzymanej wielkości pomocy de minimis  w okresie 3 minionych lat.

   

  Powyższe dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym należy dołączyć do sprawozdania składanego w systemie BDO w dziale „Dokumenty”.

  Wysokość zwolnienia w postaci pomocy de minimis obliczana jest na podstawie masy opakowań wprowadzonych na rynek w roku, za który ubiegamy się o pomoc de minimis z zastosowaniem stawki maksymalnej – 4,50zł/1kg dla każdego rodzaju opakowania.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114)

  Akty wykonawcze:

  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2375)

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. u. z 2014 r. poz. 1972)

  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa

  Pliki do pobrania:

   

  Dział III. Produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

  Wypełnia przedsiębiorca wprowadzający po raz pierwszy na rynek krajowy produkty takie jak opony pneumatyczne, oleje i preparaty smarowe  (Importer lub producent opon pneumatycznych, olejów i smarów jak również przedsiębiorca, który sprowadza z zagranicy towary w których występują te produkty m.in. importer samochodów, motocykli, rowerów, maszyn, ciągników itp. towarów)

  Tabela 1. Wypełnia podmiot realizujący ustawowe obowiązki samodzielnie, wskazując masy poszczególnych produktów wprowadzonych na rynek w roku sprawozdawczym oraz w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy.

  Tabela 2. Wypełnia podmiot realizujący ustawowe obowiązki samodzielnie. Należna opłata produktowa obliczana jest:

  • w przypadku pierwszego wprowadzenia danego rodzaju produktu na rynek: w stosunku do masy tego produktu wprowadzonego w roku, którego dotyczy sprawozdanie
  • w przypadku kontynuacji wprowadzania danego rodzaju produktu na rynek: w stosunku do masy tego produktu wprowadzonej na rynek w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy sprawozdanie.

  Należna opłata produktowa wnoszona jest do 31 marca, roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

  Nr rachunku bankowego na który należy przekazywać należną opłatę produktową w przypadku nieosiągania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu produktów (opony, oleje preparaty smarowe):
  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 71 1020 4027 0000 1902 1080 9749

  Zwolnienie z opłaty produktowej występuje jeżeli kwota z naliczenia opłaty produktowej
  nie przekracza 100 zł wówczas nie wnosi się jej na konto marszałka województwa.

  Tabela 3. Wypełnia wyłącznie organizacja odzysku.

  Tabela 4. Wypełnia przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, będące opakowaniami (m.in. kubki z wieczkiem lub bez wieczka, pojemniki na żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z tego pojemnika) lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, pobierający od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych opakowaniach, tzw. opłatę konsumencką, której stawki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami.

  Tabela 5. Wypełnia producent lub pierwszy wprowadzający na rynek krajowy (w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia) produkty w postaci opakowań wymienionych w załączniku 6 i załączniku 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

  Tabela 6. Wypełnia producent lub pierwszy wprowadzający na rynek krajowy (w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia) produkty w postaci opakowań wymienionych w załączniku 9 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej ponoszący tzw. opłatę producencką, której stawki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

  Akty wykonawcze:

  Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów

  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami

  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

  Pliki do pobrania:

   

  Dział IV. Informacja o wprowadzanych pojazdach oraz sieci zbierania pojazdów

  Tabela 1.  Wypełnia przedsiębiorca, który wprowadza na rynek polski pojazdy objęte obowiązkiem zapewnienia sieci zbierania pojazdów  (producent pojazdów lub importer pojazdów na handel lub wynajem).

  W przypadku braku posiadania umowy ze stacją demontażu pojazdów występuje opłata za brak sieci pobierana od ilości dni, dla których nie zapewniono sieci zbierania pojazdów. Wówczas występuje również opłata stała w wysokości 12 000 zł.  Ponadto wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

  Opłata za brak zapewnienia sieci zbierania pojazdów wnoszona jest na rachunek:
  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 84 1020 4027 0000 1902 1329 5722

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

   

  Dział V. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

  Tabele 1-7 sporządza wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny lub organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  w przypadku, gdy za jej pośrednictwem realizowane są obowiązki wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela. Jeżeli sprawozdanie sporządza organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, informacje te składa oddzielnie za każdego wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela. W przypadku autoryzowanego przedstawiciela do sprawozdania dołącza się wykaz wprowadzających sprzęt.

   

  Autoryzowany przedstawiciel jest wyznaczany przez producenta, w celu wykonania na terytorium kraju obowiązków określonych ustawą dla wprowadzającego sprzęt, w odniesieniu do wprowadzonego do obrotu sprzętu pochodzącego od tego producenta. Autoryzowany przedstawiciel jest wyznaczany w drodze umowy, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

   

  Tabela 1.  Przy ustalaniu masy sprzętu wprowadzonego do obrotu nie uwzględnia się masy sprzętu, który został wywieziony z terytorium kraju przez wprowadzającego sprzęt lub innego przedsiębiorcę, w tym samym roku kalendarzowym, w którym sprzęt został wprowadzony do obrotu. Ponadto, nie uwzględnia się również masy baterii i akumulatorów stanowiących przynależność albo część składową tego sprzętu.

  Tabela 2. Masę zagospodarowanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy wykazać odrębnie dla każdej grupy sprzętu. W przedmiotowej tabeli należy podać całkowite masy, w tym również masę odpadów wywiezionych z terytorium kraju, w odniesieniu do roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie. 

  Wykaz grup i rodzajów sprzętu elektrycznego  i elektronicznego został określony w załączniku nr 1 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym.

  W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada informacji o masie zebranego zużytego sprzętu w podziale na sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych i sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych, to całą masę zebranego zużytego sprzętu należy wykazać jako masę zebranego zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

  Tabela 3. W przedmiotowej tabeli należy podać masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu przetworzonych w innych państwach członkowskich lub poza Unią Europejską, wywiezionych w danym roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie.

  Tabela 4. Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zobowiązany do osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu oraz poziomów odzysku, przygotowania  do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

  Wymagane poziomy zbierania

  Minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu, do osiągnięcia których zobowiązany jest wprowadzający sprzęt od dnia 1 stycznia 2021 r. określa art. 20 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Natomiast w rozporządzeniu Ministra Środowiska  
  z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  zostały określone minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu, które obowiązywały do 2020 roku włącznie.

   

  WAŻNE!

  W przypadku sprawozdań składanych za 2020 r. i lata poprzedzające, osiągnięty poziom zbierania zużytego sprzętu należy obliczyć zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Natomiast, w przypadku sprawozdań składanych za 2021 r. sposób obliczania minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w przypadku roku 2022  rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

   

  Przy obliczaniu poziomów zbierania zużytego sprzętu nie uwzględnia się masy zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu, który nie został wprowadzony do obrotu, oraz odpadów poprodukcyjnych.

  Wymagane poziomy odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu

  Wprowadzający sprzęt jest obowiązany do osiągnięcia w poszczególnych latach określonych poziomów odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, które zostały określone w art. 21  ust. 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

  Sposób obliczania rocznego poziomu odzysku oraz poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu określa załącznik nr 4 do ustawy.

  Tabela 5. Wprowadzający sprzęt, który nie wykonał obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu, poziomu odzysku lub poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej.

   

  PAMIĘTAJ!

  Przedsiębiorca, który wprowadzał do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny, ale nie realizował ustawowych obowiązków w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu - oblicza opłatę produktową tylko z tytułu nieuzyskania wymaganego poziomu zbierania. Nie oblicza natomiast opłaty produktowej za nieosiągnięcie poziomu odzysku, przygotowania  do ponownego użycia i recyklingu.

   

  Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa w kilogramach zużytego sprzętu.                         
  Należną opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy odpowiednio wymaganym a osiągniętym minimalnym rocznym poziomem zbierania zużytego sprzętu, poziomem odzysku oraz poziomem przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu.

  Stawki opłaty produktowej zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu.

  Opłata produktowa wnoszona jest bez wezwania na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy. W przypadku gdy wysokość opłaty produktowej za daną grupę sprzętu nie przekracza 50 zł, opłaty produktowej nie wnosi się. 

  Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać opłatę produktową:
  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 89 1020 4027 0000 1702 1329 5730

   

  Zwolnienie z opłaty produktowej – POMOC DE MINIMIS

  Z wnoszenia opłaty produktowej zwolnieni są wprowadzający sprzęt, którzy wprowadzają  do obrotu:

  • małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 100 kg,
  • wielkogabarytowy sprzęt, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, o łącznej średniorocznej masie sprzętu nieprzekraczającej 1000 kg.

   

  Średnioroczna masa sprzętu to średnia masa sprzętu wprowadzonego do obrotu w 3 poprzednich latach kalendarzowych przez danego wprowadzającego sprzęt. Jeżeli wprowadzający sprzęt nie wprowadzał do obrotu sprzętu przez 3 lata, średnią masę sprzętu liczy się odpowiednio za 2 poprzednie lata kalendarzowe lub za poprzedni rok kalendarzowy, w których nastąpiło wprowadzenie do obrotu sprzętu.

   

  Zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

  Wprowadzający sprzęt w terminie do dnia 15 marca każdego roku złoży marszałkowi województwa:

  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał w okresie 3 minionych latach albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc  de minimis.

  Powyższe dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym należy dołączyć do sprawozdania składanego w systemie BDO w dziale „Dokumenty”.

  Podmiot korzystający z pomocy de minimis nie wypełnia tabel 2-6.

  Wartość pomocy de minimis odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu zbierania.

  Tabela 6. Wprowadzający sprzęt lub organizacja odzysku sprzętu elektrycznego  i elektronicznego, gdy za jej pośrednictwem realizowane są obowiązki wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela są zobowiązani do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z prowadzącym zakład przetwarzania, który prowadzi demontaż oraz przygotowanie  do ponownego użycia zużytego sprzętu.

  Tabela 7. Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

  Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych może być wykonywany przez wprowadzającego sprzęt samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Realizacja obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych następuje poprzez:

  • przeznaczenie na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu, osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym lub
  • wniesienie ww. kwoty na odrębny rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

  Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać opłatę na publiczne kampanie edukacyjne:
  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 89 1020 4027 0000 1702 1329 5730

  Wprowadzający sprzęt, który rozpoczyna działalność w danym roku kalendarzowym, oblicza wysokość środków, które powinny zostać przeznaczone na przeprowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych, w odniesieniu do przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w tym roku kalendarzowym

  Rozliczenie wykonania obowiązku prowadzenia kampanii następuje w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był obowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych uznaje się za wykonany, jeżeli wprowadzający sprzęt posiada dokumentację potwierdzającą przeznaczenie ww. środków, na publiczne kampanie edukacyjne.

  Zwolnienie z opłaty na kampanie edukacyjne – POMOC DE MINIMIS

  Wprowadzający sprzęt jest zwolniony z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych jeżeli wysokość obliczonych środków nie przekracza 100 zł w danym roku kalendarzowym, pod warunkiem złożenia do urzędu marszałkowskiego dokumentów wymaganych do udzielenia zwolnienia (przy spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis), w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:

  • wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, w okresie 3 minionych latach, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc  de minimis.

  Powyższe dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym należy dołączyć do sprawozdania składanego w systemie BDO w dziale „Dokumenty”.

  Tabela 8.1. Sporządza organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  Tabela 8.2. Sporządza organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  Tabela 8.3. Sporządza organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  Tabela 8.4. Sporządza organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  Tabela 8.5. Sporządza organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2022 poz. 1622).

  Akty wykonawcze:

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego     (Dz.U. 2017 poz. 1499).
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. 2020 poz. 2035).
  3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dz.U. 2022 poz. 2704).
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz.U. 2018 poz. 1194).

  Pliki do pobrania:

   

  Dział VI. Baterie i akumulatory

  Tabela 1. Wypełnia wprowadzający po raz pierwszy na rynek polski baterie i akumulatory,
  również te będące częścią składową lub stanowiące przynależność do wprowadzanych na rynek towarów (producent, importer, przedsiębiorca, który sprowadza z zagranicy towary, w których występują te produkty m.in. importer samochodów, motocykli, rowerów elektrycznych, laptopów, zegarków, zabawek, smartfonów, elektronarzędzi, itp.)

  Tabela 2. Wysokość środków, jakie należy przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne obliczana jest na podstawie masy wprowadzonych baterii i akumulatorów i stawki opłaty wynoszącej 0,03 zł/kg.

  W tabeli należy wskazać sposób realizacji publicznych kampanii – samodzielnie (w jaki sposób) czy przekazanie środków na rachunek marszałka województwa.

  Kwota na publiczne kampanii edukacyjne wynosząca do 10 zł włącznie jest kwotą nienależną.

  Należna oplata na publiczne kampanie edukacyjne wnoszona jest do 15 marca, roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

  Nr rachunku bankowego na który należy przekazywać środki na publiczne kampanie edukacyjne przekazywane przez wprowadzających baterie i akumulatory:
  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 32 1020 4027 0000 1902 1080 9772

  Tabela 3. Wypełnia przedsiębiorca wprowadzający na rynek baterie i akumulatory przenośne. Wysokość opłaty obliczana jest w stosunku do średniorocznej masy wprowadzonych baterii lub akumulatorów przenośnych (średnia z 3 lat wliczając dany rok sprawozdawczy oraz dwa poprzednie lata) oraz stawki opłaty produktowej wynoszącej 9 zł/kg.

  Należna opłata produktowa wnoszona jest do dnia 15 marca, roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

  Nr rachunku bankowego na który należy przekazywać należną opłatę produktową w przypadku nieosiągania wymaganych poziomów zbierania baterii i akumulatorów przenośnych:
  PKO BP S.A. O/POZNAŃ 32 1020 4027 0000 1902 1080 9772

  Zwolnienie z opłaty produktowej – POMOC DE MINIMIS, następuje w przypadku, gdy wprowadzający baterie i akumulatory spełnia następujące warunki:

  • w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg;
  • w danym roku kalendarzowym wprowadził do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg

  oraz

  • sporządzi marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca każdego roku sprawozdanie w BDO (Dział VI tabele 1, 2 i 3)
  • złoży następujące dokumenty:
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  • Oświadczenie o pomocy de minimis.

  Powyższe dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym należy dołączyć do sprawozdania składanego w systemie BDO w dziale „Dokumenty”.

  Tabela 4. Wypełnia przedsiębiorca wprowadzający na rynek baterie i akumulatory przenośne.

  Tabela 5. Wypełnia przedsiębiorca wprowadzający na rynek baterie i akumulatory przenośne, samochodowe oraz przemysłowe.

  Podstawa prawna:

  Ustawa o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r.

  Akty wykonawcze:

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej

  Pliki do pobrania:

  Pliki do pobrania: