trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Opłaty za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłaty eksploatacyjne za wydobycie węglowodorów

    W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. niektórych przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm.), wynikających z ustawy z dnia z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1133) informuję, że województwo uzyskało status wierzyciela z tytułu opłat za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów (obok gminy, powiatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

    Zgodnie z nowym przepisem art. 141 ust 1a ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, zwanej dalej "ustawą" wpływy z tytułu ww. opłat w 15% stanowią dochód województwa, na terenie którego prowadzona jest działalność określona w ww. "ustawie". W myśl art. 133 ust. 3c "ustawy" stawka opłaty za działalność w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów za km2 wynosi 210 zł. Opłata ta ma charakter jednorazowy i jest wnoszona w terminie 14 dni od dnia, w którym koncesja stała się ostateczna.

    W myśl art. 137 ust. 2a "ustawy", przedsiębiorca zobowiązany jest samodzielnie ustalić opłatę eksploatacyjną za wydobycie węglowodorów należną za dany okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnieść ją bez wezwania na rachunki bankowe: gminy, powiatu i województwa, na terenie których jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okresem rozliczeniowym z tytułu ww. opłat eksploatacyjnych są półrocza liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

    Opłaty za udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów oraz opłaty eksploatacyjne za wydobywanie węglowodorów ze złóż z terenu województwa wielkopolskiego należy uiszczać na konto: PKO BP SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu o nr 34 1020 4027 0000 1102 1356 1339.