trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sieci międzynarodowe

  Logo sieci Cities and regions for integration of migrantsCities and Regions for Integration of Migrants. Sieć, oficjalnie zainaugurowana 10 kwietnia 2019 r. na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, stanowi platformę polityczną dla polityków lokalnych i regionalnych.. Jej celem jest opracowywanie i promowanie wniosków dotyczących unijnych polityk i środków finansowych na rzecz integracji migrantów oraz tworzenie pozytywnego przekazu poprzez prezentowanie korzyści wynikających z integracji w miastach, mniejszych miastach i wsiach w UE. Celem inicjatywy „Miasta i regiony na rzecz integracji" jest umożliwienie politykom szczebla lokalnego i regionalnego aktywnie uczestniczyć w forum politycznym podczas opracowania i propagowania wniosków dotyczących unijnych polityk i funduszy na rzecz integracji migrantów oraz do prezentowania pozytywnych przykładów integracji migrantów i uchodźców, wymiany istotnych informacji i promowania różnorodności jako wartości dodanej w budowaniu integracyjnych miast i zapewnianiu spójności społecznej.

  Misja

  • wspieranie integracji migrantów i uchodźców
  • zapewnienie silniejszego głosu małym gminom, średniej wielkości miastom i regionom oraz zachęcanie do współpracy między mniejszymi miejscowościami, miastami i regionami
  • przyczynienie się do przedstawiania silniejszego przekazu o solidarności i przeciwdziałania dezinformacji w tej dziedzinie

  Główne działania

  • organizowanie debat okrągłego stołu na tematy polityczne i konferencji wysokiego szczebla
  • opracowywanie i promowanie propozycji dotyczących polityki integracyjnej UE
  • zbieranie dobrych doświadczeń i praktyk (mapa interaktywna)
  • ułatwianie wymiany dobrych praktyk
  • dostarczanie i rozpowszechnianie informacji na temat integracji (o możliwościach finansowania, wydarzeniach, dobrych praktykach itp.)

  Wielkopolska działa w sieci od grudnia 2019 roku.

  Strona internetowa: https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/cities-and-regions-for-integration.aspx

   


   logo partnerstwo odraPartnerstwo Odry (Die Oder-Partnerschaft) jest nieformalną, międzynarodową inicjatywą skupiającą zachodnie województwa Rzeczpospolitej Polskiej: Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie oraz Zachodniopomorskie oraz wschodnie kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec: Berlin, Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie oraz Saksonię. Do współpracy zaproszono również największe miasta z obszaru wspomnianych regionów m.in. Poznań, Wrocław, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Górę.

  Współpraca w ramach Partnerstwa Odry jest forum dialogu przedstawicieli polskich i niemieckich regionów. Służy określeniu i uruchomieniu potencjału intelektualnego, gospodarczego, kulturalnego oraz turystycznego na wspomnianym obszarze.

  Strona internetowa: www.oder-partnerschaft.eu
  Osoba do kontaktu: Biuro Współpracy Międzynarodowej,
  tel. 61 626 66 55, e-mail: inter@umww.pl

   


  logo dziedzictwo kulinarneEuropejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European Network of Regional Culinary Heritage) jest siecią skupiającą regiony członkowskie z całej Europy, których wspólnym celem jest rozwój poprzez promocję lokalnych i regionalnych produktów spożywczych.

  Głównym założeniem inicjatywy jest promocja zwiększonej produkcji i spożycia regionalnej żywności jako sposobu do rozwoju drobnej przedsiębiorczości i turystyki w regionach członkowskich.

  Strona internetowa: www.culinary-heritage.com
  Osoba do kontaktu: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  tel. 61 626 65 00, e-mail: dr.sekretariat@umww.pl

   


  logo krajowa sieć obszarów wiejskichKrajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) jest jednym z podmiotów wspierających rozwój obszarów wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach pomocy finansowej Unii Europejskiej.

  Głównym celem sieci, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym, jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnienie dobrych praktyk w zakresie realizowanych programów/ projektów dotyczących obszarów wiejskich, poprawę wdrażania instrumentów rozwoju obszarów wiejskich oraz zapewnienie efektywnej oceny wdrażania tych instrumentów.

  Strona internetowa: www.wielkopolskie.ksow.pl

   


  logo sieci Subsidiarity Monitoring NetworkSieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości (Subsidiarity Monitoring Network) jest ważnym narzędziem służącym pogłębianiu odpowiedzialności demokratycznej oraz zwiększaniu udziału władz lokalnych i regionalnych w unijnym procesie prawodawczym.

  Zadaniem Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości jest ułatwianie wymiany informacji między władzami lokalnymi i regionalnymi w Unii Europejskiej oraz między instytucjami unijnymi w zakresie dokumentów i wniosków ustawodawczych Komisji Europejskiej mających bezpośrednie skutki dla działalności władz lokalnych i regionalnych.

  Wielkopolska dołączyła do sieci w 2007 roku.

  Strona internetowa: http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/pages/welcome.aspx

   


  logo sieci purpleSieć PURPLE, czyli Europejska Platforma Regionów Podmiejskich została założona w 2004 roku. W jej skład wchodzi obecnie 15 regionów: Katalonia, Dublin, Flandria, Frankfurt nad Menem, Ile-de-France, Mazowsze, MHAL (Maastricht/Heerlen, Hasselt, Aachen, i Liège), Nord-Pas-de-Calais, Randstad, Rhône-Alpes, South-East England, Kraj Południowomorawski, Sztokholm, West Midlands oraz od 9 października 2012 r – Województwo Wielkopolskie.

  Działalność sieci PURPLE związana jest z podniesieniem poziomu znajomości zagadnień podmiejskich w skali europejskiej, narodowej i regionalnej. Sieć pracuje również nad zapewnieniem zrównoważonego rozwoju obszarów podmiejskich, skutkującym podniesieniem poziomu jakości życia zarówno mieszkańców miast, jak i ludności żyjącej na obszarach podmiejskich.

  Główne cele działalności PURPLE to przede wszystkim:

  • promowanie pomyślnych przekształceń społeczno-ekonomicznych na obszarach podmiejskich i w ich sektorze rolniczym,
  • wywieranie wpływu na kształtowanie europejskiej polityki regionalnej oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich,
  • pełnienie roli głównego rozmówcy z instytucjami unijnymi w Brukseli oraz z politykami i interesariuszami w całej UE w dziedzinach mających szczególne znaczenie dla europejskich regionów „peri-urban"(obszarów podmiejskich), 
  • tworzenie platformy mającej na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy regionami „peri-urban", umożliwianie tworzenia połączeń i efektywnej wymiany wyników pomiędzy istniejącymi projektami, a także promowanie nowych, transeuropejskich inicjatyw na tym polu.

  Europejska Platforma Regionów Podmiejskich współpracuje również z innymi sieciami europejskimi: Eurocities (Stowarzyszenie dużych miast europejskich) oraz Metrex (Stowarzyszenie europejskich obszarów metropolitalnych).

  Strona internetowa: www.purple-eu.org
  Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu,
  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań,
  tel. 61 852-28-83
  fax. 61 852-32-46
  email: sekretariat@wbpp.poznan.pl

   


  logo Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN)Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) zrzesza ponad 120 podmiotów, w tym 5 z Polski, i ma swoją siedzibę w Brukseli. Działalność sieci skupia się na ułatwianiu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz służy nawiązywaniu współpracy oraz partnerstw projektowych. Wielkopolska stała się członkiem sieci ERRIN 1 listopada 2016 r.

  Celem sieci jest wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego swoich członków, a także wspieranie badań regionalnych. Poprzez swoją lokalizację w Brukseli sieć ma łatwy dostęp do instytucji unijnych, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty reprezentując interesy swoich członków. W ten sposób ERRIN stara się wywierać wpływ na poszczególne polityki unijne w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb regionalnych.

  W ramach sieci działa 15 grup roboczych. Mając na względzie zainteresowanie podmiotów z regionu, Wielkopolska skupia się na 4 obszarach tematycznych: biogospodarka, otwarta nauka, innowacje i inwestycje oraz inteligentne specjalizacje.

  Strona internetowa: www.errin.eu

  Osoba do kontaktu: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli
  e-mail: errin@wielkopolska.eu 

   


  logo Europe 2020 Monitoring PlatformPlatforma Monitorowania Strategii Europa 2020 jest siecią działającą w strukturach Europejskiego Komitetu Regionów, skupiającą ponad 160 miast i regionów. Ma na celu promowanie wielopoziomowego podejmowania decyzji w dziedzinie wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie poprzez ułatwienie wymiany informacji i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami samorządów. Dzięki swoim działaniom monitorującym, które wpisują się w zadania konsultacyjne Europejskiego Komitetu Regionów, platforma „Europa 2020” wspiera instytucje UE i państwa członkowskie.

  Wielkopolska działa w sieci od 2007 roku (wcześniej Platforma Monitorowania Strategii Lizbońskiej).

  Strona internetowa: https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/welcome.aspx

   


  logo Wspólnota regionów na rzecz aktywnego starzenia się i życia w zdrowiu (CORAL)Wspólnota regionów na rzecz aktywnego starzenia się i życia w zdrowiu (CORAL) to nieformalna sieć 40 regionów europejskich, której misją jest ulepszanie polityk regionalnych dla aktywnego i zdrowego starzenia się. W ramach wspólnoty regiony wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami, składają wspólne wnioski aplikacyjne w naborach i realizują projekty.

  Wielkopolska pozostaje członkiem CORAL. Informacje o pojawiających się możliwościach przystępowania do projektów unijnych oraz uczestnictwa w wydarzeniach i inicjatywach na szczeblu unijnym przekazywane są zainteresowanym partnerom z regionu.

  Strona internetowa: http://www.coral-europe.eu/

   


  logo Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie (EARLALL)Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie (EARLALL) powstało w 2001 roku i ma siedzibę w Brukseli. Skupia 13 regionów (oraz obserwatorów i regiony partnerskie), a jego celem jest wpływanie na europejską politykę w obszarze uczenia się przez całe życie oraz współpraca projektową w tym zakresie.

  Wielkopolska współpracuje z siecią EARLALL w obszarze pojawiających się możliwości zaangażowania partnerów z województwa w poszczególne inicjatywy, ale nie jest obecnie członkiem sieci. W 2017 roku przedstawiciele Województwa uczestniczyli natomiast w Zgromadzeniu Ogólnym sieci EARLALL w charakterze obserwatorów.

  Strona internetowa: http://www.earlall.eu/