trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Sieci międzynarodowe

  Logo sieci Cities and regions for integration of migrantsCities and Regions for Integration of Migrants. Sieć, oficjalnie zainaugurowana 10 kwietnia 2019 r. na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, stanowi platformę polityczną dla polityków lokalnych i regionalnych.. Jej celem jest opracowywanie i promowanie wniosków dotyczących unijnych polityk i środków finansowych na rzecz integracji migrantów oraz tworzenie pozytywnego przekazu poprzez prezentowanie korzyści wynikających z integracji w miastach, mniejszych miastach i wsiach w UE. Celem inicjatywy „Miasta i regiony na rzecz integracji" jest umożliwienie politykom szczebla lokalnego i regionalnego aktywnie uczestniczyć w forum politycznym podczas opracowania i propagowania wniosków dotyczących unijnych polityk i funduszy na rzecz integracji migrantów oraz do prezentowania pozytywnych przykładów integracji migrantów i uchodźców, wymiany istotnych informacji i promowania różnorodności jako wartości dodanej w budowaniu integracyjnych miast i zapewnianiu spójności społecznej.

  Misja

  • wspieranie integracji migrantów i uchodźców
  • zapewnienie silniejszego głosu małym gminom, średniej wielkości miastom i regionom oraz zachęcanie do współpracy między mniejszymi miejscowościami, miastami i regionami
  • przyczynienie się do przedstawiania silniejszego przekazu o solidarności i przeciwdziałania dezinformacji w tej dziedzinie

  Główne działania

  • organizowanie debat okrągłego stołu na tematy polityczne i konferencji wysokiego szczebla
  • opracowywanie i promowanie propozycji dotyczących polityki integracyjnej UE
  • zbieranie dobrych doświadczeń i praktyk (mapa interaktywna)
  • ułatwianie wymiany dobrych praktyk
  • dostarczanie i rozpowszechnianie informacji na temat integracji (o możliwościach finansowania, wydarzeniach, dobrych praktykach itp.)

  Wielkopolska działa w sieci od grudnia 2019 roku.

  Strona internetowa: https://cor.europa.eu/pl/our-work/Pages/cities-and-regions-for-integration.aspx

   


  Logo Coalition of European AGRIREGIONSKoalicja Europejskich Regionów Rolniczych AGRIREGIONS, jest głosem europejskich regionów zmobilizowanych do obrony sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz roli regionów w jej wdrażaniu.
  Ta nieformalna sieć składa się z 19 regionów z siedmiu państw członkowskich UE: Portugalii, Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, Rumunii i Polski. 
  Koalicja wypracowała wspólne stanowisko dot. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku, w którym podkreślone jest kluczowe znaczenie regionów w kształtowaniu tej polityki. Regiony wchodzące w skład Koalicji podejmowały działania, aby jej stanowisko odzwierciedlone zostało w unijnym procesie decyzyjnym.

  Województwo Wielkopolskie przyłączyło się do Koalicji w 2018 r. 

  Osoba do kontaktu: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli
  tel. Tel. + 48 61 278 53 79/Tel. +32 2 734 09 41
  email.: brussels.office@wielkopolska.eu

   


  logo Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN)Europejska Sieć Regionów na rzecz Badań i Innowacji (ERRIN) zrzesza ponad 120 podmiotów, w tym 5 z Polski, i ma swoją siedzibę w Brukseli. Działalność sieci skupia się na ułatwianiu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz służy nawiązywaniu współpracy oraz partnerstw projektowych. Wielkopolska stała się członkiem sieci ERRIN 1 listopada 2016 r.

  Celem sieci jest wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego swoich członków, a także wspieranie badań regionalnych. Poprzez swoją lokalizację w Brukseli sieć ma łatwy dostęp do instytucji unijnych, aktywnie angażuje się w konsultacje i debaty reprezentując interesy swoich członków. W ten sposób ERRIN stara się wywierać wpływ na poszczególne polityki unijne w celu ich lepszego dostosowania do potrzeb regionalnych.

  W ramach sieci działa 15 grup roboczych. Mając na względzie zainteresowanie podmiotów z regionu, Wielkopolska skupia się na 4 obszarach tematycznych: biogospodarka, otwarta nauka, innowacje i inwestycje oraz inteligentne specjalizacje.

  Strona internetowa: www.errin.eu

  Osoba do kontaktu: Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli
  e-mail: errin@wielkopolska.eu 

   


  Hydrogen EuropeHydrogen Europe to europejskie stowarzyszenie reprezentujące interesy przemysłu wodorowego i jego interesariuszy oraz promujące wodór jako czynnik umożliwiający powstanie społeczeństwa o zerowej emisji.

  Ta licząca ponad 500 członków, w tym ponad 38 europejskich regionów organizacja stawia sobie za misję:

  • umożliwienie przyjęcia czystego wodoru jako obfitego i niedrogiego nośnika energii i surowca, który skutecznie napędza europejską gospodarkę o zerowym zużyciu netto;
  • skupiać różnorodnych uczestników, duże i małe i średnie przedsiębiorstwa, krajowe stowarzyszenia wodorowe, organizacje pozarządowe, regionalne władze publiczne i inne odpowiednie organizacje, które wspierają dostarczanie technologii czystego wodoru i ogniw paliwowych;
  • promować krajowe, europejskie i międzynarodowe polityki i inicjatywy wzmacniające rozpoznanie rynku europejskich technologii wodorowych w kraju i na świecie;
  • promowanie i koordynowanie badań, rozwoju i innowacji w zakresie niezawodnych technologii czystego wodoru;
  • być zaufanym i zjednoczonym głosem europejskiego sektora wodorowego dzięki wspólnym wysiłkom jego członków na poziomie europejskim;
  • być siłą napędową przyszłego kierunku sektora wodorowego, tworząc trwałe miejsca pracy i wzrost gospodarczy.

  Województwo Wielkopolskie stało się członkiem organizacji z dniem 1 stycznia 2024 r.

  Strona internetowa: https://hydrogeneurope.eu/

   


   logo partnerstwo odraIncjatywa Partnerstwo Odry (Die Oder-Partnerschaft) jest nieformalną, międzynarodową inicjatywą skupiającą zachodnie województwa Rzeczpospolitej Polskiej: Wielkopolskie, Lubuskie, Dolnośląskie oraz Zachodniopomorskie oraz wschodnie kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec: Berlin, Brandenburgię, Meklemburgię-Pomorze Przednie oraz Saksonię. Do współpracy zaproszono również największe miasta z obszaru wspomnianych regionów m.in. Poznań, Wrocław, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Górę.

  Współpraca w ramach Partnerstwa Odry jest forum dialogu przedstawicieli polskich i niemieckich regionów. Służy określeniu i uruchomieniu potencjału intelektualnego, gospodarczego, kulturalnego oraz turystycznego na wspomnianym obszarze.

  Strona internetowa: www.oder-partnerschaft.eu
  Osoba do kontaktu: Biuro Współpracy Międzynarodowej,
  tel. 61 626 66 55, e-mail: inter@umww.pl

   


  Powering Past Coal AlliancePowering Past Coal Alliance (PPCA) W 2017 r. podczas posiedzenia COP23 rządy Wielkiej Brytanii i Kanady zapoczątkowały inicjatywę Powering Past Coal Alliance, której celem jest wspólne dążenie do wycofania węgla i przejście na czystą energię. Od tego czasu liczba członków szybko wzrosła z 27 do ponad 182.

  Współpracując ze swoimi członkami i partnerami, PPCA ma na celu przyspieszenie odchodzenia od energetyki węglowej, pomagając w ustaleniu ambitnych dat wycofywania, dzieląc się najlepszymi praktykami i uwalniając finansowanie międzynarodowe.

  Województwo Wielkopolskie przystąpiło do inicjatywy w 2023 r.

  Strona internetowa: https://poweringpastcoal.org/

   


  logo sieci Subsidiarity Monitoring NetworkSieć Monitorująca Stosowanie Zasady Pomocniczości (Subsidiarity Monitoring Network) jest ważnym narzędziem służącym pogłębianiu odpowiedzialności demokratycznej oraz zwiększaniu udziału władz lokalnych i regionalnych w unijnym procesie prawodawczym.

  Zadaniem Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości jest ułatwianie wymiany informacji między władzami lokalnymi i regionalnymi w Unii Europejskiej oraz między instytucjami unijnymi w zakresie dokumentów i wniosków ustawodawczych Komisji Europejskiej mających bezpośrednie skutki dla działalności władz lokalnych i regionalnych.

  Wielkopolska dołączyła do sieci w 2007 roku.

  Strona internetowa: http://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/pages/welcome.aspx

   


  logo sieci purpleSieć PURPLE, czyli Europejska Platforma Regionów Podmiejskich została założona w 2004 roku. W jej skład wchodzi obecnie 15 regionów: Katalonia, Dublin, Flandria, Frankfurt nad Menem, Ile-de-France, Mazowsze, MHAL (Maastricht/Heerlen, Hasselt, Aachen, i Liège), Nord-Pas-de-Calais, Randstad, Rhône-Alpes, South-East England, Kraj Południowomorawski, Sztokholm, West Midlands oraz od 9 października 2012 r – Województwo Wielkopolskie.

  Działalność sieci PURPLE związana jest z podniesieniem poziomu znajomości zagadnień podmiejskich w skali europejskiej, narodowej i regionalnej. Sieć pracuje również nad zapewnieniem zrównoważonego rozwoju obszarów podmiejskich, skutkującym podniesieniem poziomu jakości życia zarówno mieszkańców miast, jak i ludności żyjącej na obszarach podmiejskich.

  Główne cele działalności PURPLE to przede wszystkim:

  • promowanie pomyślnych przekształceń społeczno-ekonomicznych na obszarach podmiejskich i w ich sektorze rolniczym,
  • wywieranie wpływu na kształtowanie europejskiej polityki regionalnej oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich,
  • pełnienie roli głównego rozmówcy z instytucjami unijnymi w Brukseli oraz z politykami i interesariuszami w całej UE w dziedzinach mających szczególne znaczenie dla europejskich regionów „peri-urban"(obszarów podmiejskich), 
  • tworzenie platformy mającej na celu wymianę wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy regionami „peri-urban", umożliwianie tworzenia połączeń i efektywnej wymiany wyników pomiędzy istniejącymi projektami, a także promowanie nowych, transeuropejskich inicjatyw na tym polu.

  Europejska Platforma Regionów Podmiejskich współpracuje również z innymi sieciami europejskimi: Eurocities (Stowarzyszenie dużych miast europejskich) oraz Metrex (Stowarzyszenie europejskich obszarów metropolitalnych).

  Strona internetowa: www.purple-eu.org
  Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu,
  al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań,
  tel. 61 852-28-83
  fax. 61 852-32-46
  email: sekretariat@wbpp.poznan.pl