trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Informacja na temat uzyskania wpisu na listę instalacji komunalnych

  Zgodnie z przepisami art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm. – w brzmieniu obowiązującym od 6 września 2019 r.), marszałek województwa (właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania odpadów), prowadzi listę:

  1. funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 35 ust. 6 ustawy;
  2. instalacji komunalnych planowanych do budowy, rozbudowy lub modernizacji.

  Lista ta jest aktualizowana na bieżąco, jednakże wpisu na listę dokonuje się na pisemny wniosek prowadzącego instalację komunalną.

  W przypadku wniosku dotyczącego instalacji, o której mowa w pkt 1, należy dołączyć dokumenty potwierdzające zakończenie budowy i oddanie do użytkowania instalacji komunalnej oraz kopię zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego przetwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego przetwarzanie odpadów w tej instalacji.

  Lista prowadzona jest w Biuletynie Informacji Publicznej, a wpisu na nią dokonuje się w drodze czynności materialno-technicznej (brak postępowania administracyjnego). Natomiast odmowa dokonania wpisu następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli instalacja wskazana w pkt 1 nie spełnia wymagań dla instalacji komunalnej i ma charakter obligatoryjny.

              Ustawa reguluje również kwestię obligatoryjnego wykreślenia z listy instalacji komunalnej, o której mowa w pkt 1. Powyższe następuje w drodze decyzji marszałka województwa z następujących przyczyn:

  1. instalacja przestała spełniać wymagania dla instalacji komunalnej;
  2. wojewódzki inspektor ochrony środowiska wstrzymał działalność posiadacza odpadów w zakresie przetwarzania odpadów;
  3. prowadzący instalację komunalną nie ma wymaganej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów;
  4. instalacja komunalna przestała funkcjonować z innych przyczyn;
  5. na wniosek prowadzącego instalację komunalną.

  Ponownego wpisu na listę instalacji dokonuje się na pisemny wniosek prowadzącego instalację komunalną, jeżeli ustały przyczyny wykreślenia. Do wniosku należy dołączyć dowody potwierdzające ustanie tych przyczyn, w szczególności kopię zgody wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na podjęcie wstrzymanej działalności albo kopię wymaganej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów.