trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendia i nagrody sportowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych

  Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIII/617/21 z dnia 19 lipca 2021r. (dot. stypendiów sportowych) i VI/86/11 z dnia 18 kwietnia 2011r. (dot. nagród sportowych) oraz późniejszymi uchwałami zmieniającymi, Departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości corocznego ubiegania się o przyznanie:

  1. Stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior i młodzieżowiec (w tym sportowców z niepełnosprawnościami), zawodników szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskali kwalifikację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich i Igrzyskach Głuchych.
  2. Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich.
  3. Nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu. 
  4. Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydatów spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:
  • do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów (młodzieżowych), uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
  • do 15 listopada br. - o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody oraz nagrody za zasługi dla sportu (działacze sportowi),
  • Nabór wniosków dotyczących stypendium olimpijskiego, paraolimpijskiego i igrzysk głuchych prowadzony jest w sposób ciągły (do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie z właściwego Polskiego Związku Sportowego, Polskiego Komitetu

  Olimpijskiego lub Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, potwierdzające uzyskany wynik). 
  Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:

  • stypendiów – we wrześniu/październiku br.;
  • nagród – w listopadzie/grudniu br.

  Uwaga!
  Sportowcy, którym przyznano stypendium/nagrodę proszeni są o dostarczenie oświadczenia dot. ubezpieczenia niezwłocznie po przyznaniu stypendium.