trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Stypendia i nagrody sportowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego

  Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych

  Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18 kwietnia 2011r. (dot. stypendiów sportowych) i VI/86/11 z dnia 18 kwietnia 2011r. (dot. nagród sportowych) oraz późniejszymi uchwałami zmieniającymi, Departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:

  1. Stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior i młodzieżowiec (uczącej się), sportowców z niepełnosprawnościami (do 27 roku życia), zawodników szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskali kwalifikację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich i Igrzyskach Głuchych.
  2. Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich.
  3. Nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu. Wnioski (obowiazuje nowy wzór) z opisem sukcesów sportowych kandydatów spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:
  • do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów (młodzieżowych), uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
  • do 15 listopada br. - o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody oraz nagrody za zasługi dla sportu (działacze sportowi),
  • Nabór wniosków dotyczących stypendium olimpijskiego, paraolimpijskiego i igrzysk głuchych prowadzony jest w sposób ciągły (do wniosku należy dołączyć stosowne zaświadczenie z właściwego Polskiego Związku Sportowego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego lub Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, potwierdzające uzyskany wynik). Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:

  • stypendiów – we wrześniu/październiku br.;
  • nagród – w listopadzie i grudniu br.

  Uwaga!
  Sportowcy w kategorii junior i młodzieżowiec, którym przyznano stypendium sportowe proszeni są o dostarczenie oświadczenia dot. ubezpieczenia i zaświadczenia potwierdzającego pobieranie nauki do dnia 31 października br.

  Brak potwierdzenia pobierania nauki, stanowić będzie przesłankę do pozbawienia stypendium zgodnie z §1 ust. 3 pkt 1) uchwały nr VI/85/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 (ze zm.) w sprawie szczegółowych zasad , trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.