trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

  Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli istnieje od 2003 roku. Jego główne zadania to:

  INFORMOWANIE
  BIWW zajmuje się wyszukiwaniem i przekazywaniem do Wielkopolski ważnych dla rozwoju regionu informacji. O nowych regulacjach prawnych i koncepcjach władz UE dotyczących polityki regionalnej, a także innych polityk UE pracownicy biura dowiadują się uczestnicząc w licznych spotkaniach i konferencjach oraz monitorując wiadomości napływające z instytucji i organów unijnych. Najważniejsze informacje są przekazywane bezpośrednio do departamentów UMWW, innych samorządów, szkół wyższych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych partnerów. BIWW posiada portal internetowy www.wielkopolska.eu, na którym można znaleźć bieżące informacje na temat wydarzeń unijnych, programów i projektów unijnych oraz aktywności naszego regionu na forum UE.

  WSPÓŁPRACA Z EUROPEJSKIMI PARTNERAMI
  Biuro Wielkopolski w Brukseli na co dzień współpracuje z licznymi regionami UE, mającymi swoje biura przedstawicielskie w Brukseli. Współpraca ta polega przede wszystkim na stałej wymianie informacji, organizowaniu spotkań grup roboczych zajmujących się określonymi projektami oraz wspólnym lobbingu na rzecz interesów regionalnych. Biuro współpracuje również z polskimi placówkami dyplomatycznymi, z którymi organizuje spotkania tematyczne, wydarzenia kulturalne oraz wizyty studyjne. Utrzymuje bieżący kontakt z instytucjami i organami UE, pozwalający na aktywne prowadzenie wielokierunkowych działań.

  PROMOCJA REGIONU W EUROPIE
  BIWW organizuje samodzielnie lub w partnerstwie z instytucjami UE, innymi regionami, sieciami oraz placówkami dyplomatycznymi seminaria i konferencje tematyczne, promując Wielkopolskę w Brukseli i Europie. Przedstawicielstwo naszego regionu uczestniczy także w imprezach promujących turystykę regionu, jego potencjał gospodarczy i inwestycyjny, kulturę oraz kuchnię regionalną. Ważnym partnerem w tych działaniach jest Ambasada RP w Królestwie Belgii. BIWW jest również organizatorem Dnia św. Marcina w Brukseli oraz spotkań Klubu Wielkopolan, które gromadzą wielu pracowników instytucji unijnych oraz Wielkopolan mieszkających w Belgii.

  LOBBING W INSTYTUCJACH UNIJNYCH
  BIWW uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Komisję Europejską, utrzymuje kontakty z wielkopolskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, a także aktywnie działa na forum Europejskiego Komitetu Regionów. Biuro bierze udział w otwartych konsultacjach organizowanych przez te instytucje oraz w opracowywaniu oficjalnych stanowisk regionu. Ważnym partnerem tych działań jest Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, wspierające polskie biura regionalne fachową wiedzą, bieżącymi informacjami z zakresu polityk i programów unijnych oraz kontaktami z poszczególnymi ministerstwami polskiego rządu.

  WSPARCIE PRZEDSTAWICIELI REGIONU I DZIAŁALNOŚĆ W EUROPEJSKIM KOMITECIE REGIONÓW
  BIWW wspiera również działalność przedstawicieli województwa w instytucjach i organach UE, zwłaszcza w Europejskim Komitecie Regionów, gdzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak pełni rolę przewodniczącego polskiej delegacji, wiceprzewodniczącego i członka Prezydium KR, a także członka Prezydium grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej. Ponadto, dyrektor biura Izabela Gorczyca oraz Małgorzata Sylla pełnią funkcje koordynatorów polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów. Biuro wspiera również aktywność Zarządu Województwa zarówno podczas wizyt jego członków w Brukseli, jak i przekazując informacje na tematy związane z ich działalnością.

  WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  BIWW pośredniczy również w kontaktach przedsiębiorców z instytucjami europejskimi, doradza również lokalnym przedsiębiorcom chcącym uzyskać informacje na temat aktualnych wymogów unijnych, promuje wielkopolski potencjał gospodarczy za granicą oraz pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi. Czyni to w ścisłej współpracy z wielkopolskimi i belgijskimi izbami przemysłowo-handlowymi oraz Ambasadą RP w Królestwie Belgii.

   

  Siedziba Biura:
  Rue Montoyer 21
  1000 Bruksela
  Belgia
  tel.: 61 278 53 79/95/97/96 (PL), +32 (0)2 734 09 41 (BE)
  e-mail: brussels.office@wielkopolska.eu

  Adres do korespondencji:
  Rue Montoyer 21
  1000 Bruksela
  Belgia

  Dyrektor Biura:
  Izabela Gorczyca

  p.o. Dyrektor Biura:
  Joanna Kubiak

  Struktura organizacyjna