trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Raport o stanie sportu w województwie wielkopolskim

  RAPORT O STANIE SPORTU W WOJEWODZTWIE WIELKOPOLSKIM WYDANYM W ROKU  2013

  „Raport o stanie i potrzebach sportu w Wielkopolsce” jest opisem działań wykonawczych w latach 2011-2012 wynikającym ze „STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DO ROKU  2020”, przyjętego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 19 grudnia 2005 oraz postanowień Uchwały Nr VI/88/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011 roku  w sprawie: określenia zasad, trybu, harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020, a także  stanu  realizacji założeń programowych dla sportu w Wielkopolsce, obowiązujących w latach 2011-2014. Poprzez sport również realizowane są cele kierunkowe projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, zwiększając konkurencyjność województw. między innymi w obszarach rozwoju infrastruktury, zasobów ludzkich oraz poprzez promocję  wybitnych osiągnięć sportowych na arenie krajowej i międzynarodowej, budowana jest marka i wizerunek regionu.

  W Unii Europejskiej coraz ważniejsza staje się tożsamość regionalna i pielęgnowanie więzi emocjonalnych mieszkańców. Uzyskanie wysokiego poziomu aktywności społecznej, możliwe jest poprzez różnorakie działania organizacji pozarządowych stowarzyszeń i związków sportowych.

  • Cel ten realizowany jest przede wszystkim poprzez: Programy inwestycyjne poprawiające stan infrastruktury sportu i rekreacji.
  • Programy aktywujące mieszkańców  dla sportu i rekreacji a w szczególności dzieci
   i młodzieży.

  Dlaczego warto inwestować w sport?

  Bo sport to ważny rodzaj aktywności społeczeństwa, która bazując  na dobrowolnym uczestnictwie, niesie wymierne korzyści dyskontowane na wielu płaszczyznach działalności państwa i samorządów wszystkich szczebli. Korzyści  dla indywidualnego obywatela, rodziny,  lokalnego środowiska.

  Sport to inwestycja w młodego człowieka, jego rozwój psychofizyczny, zdrowie, edukację, pozycję i zaangażowanie społeczne, rozumiane jako świadome zachowanie na wszystkich  etapach obywatelskiego rozwoju.

  Sport to lekcja demokracji i uczestnictwa w życiu publicznym.

  Środki publiczne zainwestowane w sport przynoszą także  korzyści ekonomiczne w postaci nowych miejsc pracy, niższych wydatków na: ochronę zdrowia, walkę z patologiami społecznymi- narkomanią, alkoholizmem, przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

  Niestety, ostatnie dyskusje publiczne o sporcie i jego miejscu w hierarchii spraw narodowych sprowadzają się na ogół do problematyki sportu wyczynowego, to znaczy podsumowania wyników prestiżowych imprez sportowych, szukania przyczyn oraz winnych w przypadku porażek, bądź gloryfikowanie  zwycięzców.

  Raport odnosi się do wszystkich programów realizowanych przez Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przy współpracy  samorządów lokalnych, stowarzyszeń sportowych o zasięgu wojewódzkim.

  Jest jednocześnie próbą pokazania  dorobku wielkopolskiego sportu w dwóch pierwszych latach IV kadencji funkcjonowania władz samorządowych Województwa Wielkopolskiego.

  Warto wspomnieć, że jednolity dla całego województwa, oparty na poziomie sportowym, system finansowania szkolenia i współzawodnictwa młodzieży oraz wypracowane rozwiązania prawno-organizacyjne (wieloletnie umowy ze stowarzyszeniami o zasięgu wojewódzkim) dają wymierne rezultaty.

  Wielkopolska w różnego rodzaju rankingach  zajmuje w kraju czołowe lokaty.

  Wyrazy uznania należą się sportowcom, trenerom i całemu gronu działaczy, a także wszystkim tym, którzy tworzą sportowe sukcesy Wielkopolski.

  Ten krótki wstęp jest także okazją do złożenia podziękowania  za tworzenie  życzliwej atmosfery i dobrych warunków dla sportu przez wszystkich radnych, zwłaszcza członków Komisji Kultury fizycznej i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ,Zarządu Województwa oraz osobiście Pana Marka WOŹNIAKA Marszałka Województwa Wielkopolskiego.