trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  Do zadań Departamentu należy przede wszystkim podejmowanie działań związanych z szeroko rozumianą gospodarką rolną, a w szczególności analiza aktualnego stanu rolnictwa w województwie, współpraca z instytucjami naukowymi, wyższymi uczelniami, samorządem rolników oraz organizacjami pracującymi w otoczeniu rolnictwa w zakresie kierunków jego rozwoju. Pracownicy Departamentu zajmują się sprawami związanymi z planowaniem i programowaniem rozwoju rolnictwa i jego otoczenia zgodnie ze strategią województwa wielkopolskiego. Do zadań Departamentu należy także sporządzanie opracowań dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Województwa Wielkopolskiego przy współpracy jednostek naukowych. Pracownicy Departamentu zajmują się również sprawami związanymi m.in. z gospodarką łowiecką i rybacką, ochroną roślin i zwierząt, nasiennictwem, promocją tradycyjnych produktów żywnościowych czy odnawialnymi źródłami energii.

  Departament realizuje również zadania związane z wydawaniem zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 procent alkoholu oraz rejonizacją uprawy i wydawaniem zezwoleń na skup maku i konopi włóknistych. Ponadto do zadań departamentu należy rozpatrywanie wniosków o zgłoszeniu szkód powstałych w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne, tj.: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, sporządzanie granic obwodów łowieckich i ich kategoryzacja.

  Departament na bieżąco informuje mieszkańców obszarów wiejskich o możliwych działaniach w kierunku modernizacji rolnictwa i wsi, a także stara się im stworzyć pozarolnicze możliwości zarobkowania. W celu aktywizacji mieszkańców tych regionów Departament przeprowadza konkursy „Wielkopolski Rolnik Roku” oraz Konkurs na najlepszy obiekt turystyki wiejskiej w Wielkopolsce, koordynuje również zadania związane z działalnością Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski.

  Departament jest także odpowiedzialny za rozpatrywanie spraw z zakresu zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

  W ramach Departamentu realizowane są projekty EcoWaste4Food, którego celem jest przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz C-Track50 mający wspierać rozwiązania dążące do osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050.

  Departament corocznie przekazuje dotacje dla spółek wodnych na prace melioracyjne, a także przeprowadza oceny racjonalnej gospodarki rybackiej. Podejmuje również działania wspierające pszczelarzy z terenu województwa, m.in. poprzez dotowanie zakupu węzy pszczelej niezbędnej do utrzymania rodzin pszczelich w dobrej kondycji zdrowotnej. Departament odpowiada także za wdrażanie samorządowego programu Wielkopolska Odnowa Wsi, który służy aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz poprawie jakości życia na wsi. Program wspiera tworzenie na poziomie sołectwa sformalizowanych (stowarzyszenia) lub niesformalizowanych struktur złożonych z przedstawicieli mieszkańców w postaci tzw. grup odnowy wsi i zachęca do zaangażowania na rzecz realizacji przedsięwzięć dotyczących własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane strategie rozwoju.

  Departament prowadzi także zadania związane z rewitalizacją Polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej MDW E70.

   

  Siedziba Departamentu:
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  sekretariat - piętro V, część B, pokój 564
  tel.: 61 626 65 00
  fax: 61 626 65 01
  e-mail: dr.sekretariat@umww.pl

  Dyrektor Departamentu:
  Szymon Wdowczyk

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Dominika Kobierska

  Zastępca Dyrektora Departamentu:
  Paweł Zbierajewski

   

  Struktura organizacyjna