trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Departament Gospodarki Mieniem

  Realizuje zadania z zakresu gospodarowania mieniem Województwa, gospodarowania środkami z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, oraz prowadzi ewidencję księgową majątku Województwa oraz dochodów Województwa.

  Do podstawowych zadań departamentu należy:

  1. W zakresie gospodarowania mieniem:
   1. nabywanie składników mienia nieruchomego do wojewódzkiego zasobu nieruchomości,
   2. prowadzenie ewidencji rzeczowej mienia nieruchomego w szczególności nie należącego do żadnej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej,
   3. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład mienia województwa i określanie należności z tytułu sprzedaży, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania, dzierżawy, najmu,
   4. realizacja zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
   5. regulowanie w księgach wieczystych stanów prawnych nieruchomości na rzecz Województwa,
   6. sprawowanie nadzoru nad wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie gospodarowania mieniem nieruchomym,
   7. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących wynajmu, dzierżawy i sprzedaży majątku trwałego wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w ścisłej współpracy z merytorycznie właściwymi Departamentami,
   8. administrowanie zabudowanymi i niezabudowanymi nieruchomościami wchodzącymi w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości,
   9. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem prawa służebności,
   10. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gruntami Skarbu Państwa w zakresie gospodarki wodnej - wyjaśnieniem uprawnień właścicielskich i trwałego zarządu Marszałka Województwa w stosunku do gruntów pokrytych wodami płynącymi lub zajętych przez urządzenia wodne.
  2. W zakresie ochrony gruntów rolnych:
   1. przygotowywanie uchwał Zarządu określających zasady dofinansowania prac związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych,
   2. opracowywanie i realizacja uchwał Sejmiku w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa wielkopolskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
   3. opracowywanie projektów uchwał Zarządu w sprawie ustalenia wykazu zadań przyjętych do finansowania ze środków budżetu województwa wielkopolskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
   4. realizacja zadań wynikających z podjętych przez organy Samorządu Województwa Wielkopolskiego uchwał w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa wielkopolskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
   5. przygotowywanie projektów uchwał Sejmiku, decyzji Zarządu i Marszałka dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania płatności należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
  3. Prowadzenie ewidencji księgowej majątku województwa, w tym:
   1. ewidencji składników majątkowych powstałych w wyniku realizacji inwestycji województwa,
   2. ewidencji składników majątkowych pozostałych po likwidacji wojewódzkich jednostek organizacyjnych lub przekształcanych oraz przekazanych przez jednostki wojewódzkie jako zbędne w celu dalszego zagospodarowania,
   3. ewidencji bilansowej i pozabilansowej składników majątkowych nabywanych/zbywanych przez województwo wycenionych lub pozostających bez wyceny,
   4. ksiąg rachunkowych w zakresie majątku województwa i dochodów uzyskiwanych z gospodarowania majątkiem województwa oraz pochodzących ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, jak również wpływów za udostępnianie przez marszałka województwa materiałów należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za udostępnienie przez starostów materiałów należących do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na zasadach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
   5. ewidencji księgowej rozrachunków zgodnie z klasyfikacją budżetową, w tym:
    • należności i zobowiązań wynikających z bieżącej działalności województwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami,
    • należności i zobowiązań z tytułu gospodarowania zabudowanymi i niezabudowanymi nieruchomościami województwa,
    • środków pochodzących ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, jak również wpływów za udostępnianie przez marszałka województwa materiałów należących do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz za udostępnienie przez starostów materiałów należących do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na zasadach określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne,
   6. zapewnienie terminowego ściągania należności wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych związanych z gospodarowaniem majątku województwa,
   7. egzekucja należności województwa związanych z gospodarowaniem majątkiem województwa,
   8. sporządzanie sprawozdań finansowych w zakresie prowadzonej ewidencji bilansowej i pozabilansowej,
   9. sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów i należności z zakresu gospodarowania majątkiem województwa oraz pochodzących ze sprzedaży map oraz innych informacji z zasobu wojewódzkiego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu,
   10. kontrolowanie prawidłowości formalno-rachunkowej dokumentów stanowiących podstawę uruchomienia środków pozostających w dyspozycji Departamentu w związku z realizowanymi zadaniami,
   11. przygotowywanie niezbędnych dokumentów do sporządzenia miesięcznej deklaracji VAT,
   12. przygotowywanie projektów planów finansowych do projektu budżetu w części dotyczącej zadań Departamentu,
   13. analiza i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie udzielania ulg i umorzeń w spłacie należności pieniężnych Województwa Wielkopolskiego i Skarbu Państwa, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz sporządzania sprawozdawczości w tym zakresie,
   14. sporządzenie informacji o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego.

  W strukturze organizacyjnej Departamentu Gospodarki Mieniem funkcjonują :

  • Oddział Nabywania Mienia i Regulacji Prawnych
  • Oddział Gospodarowania Mieniem
  • Oddział Ochrony Gruntów Rolnych
  • Wieloosobowe stanowisko pracy ds. administracyjno – organizacyjnych
  • Oddział Ewidencji Księgowej Mienia
  • Oddział Administrowania Mieniem

   

  Siedziba Departamentu Gospodarki Mieniem
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań
  Sekretariat –piętro XI, część A, pokój 1144
  Tel.: 61 626 65 40
  Fax: 61 626 65 41
  e-mail: dg.sekretariat@umww.pl

  p.o. Dyrektor Departamentu
  Jakub Sadowski

  Struktura organizacyjna