trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Ochrona danych osobowych

  Szanowni Państwo,
  w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:
   1. rozpatrzenia i realizacji Państwa sprawy,
   2. archiwizacji.
  3. Państwa dane osobowe w zależności od sprawy, przetwarzamy:
   1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
   2. w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
   3. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
   4. w związku z ochroną Państwa interesów żywotnych interesów, osoby której dane dotyczą lub innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
   5. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
   6. w związku ze sprawowaniem władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
  4. W  sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z:
   • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych P. Piotrem Grzybem lub
   • Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych P. Moniką Samolczyk, listownie pod adresem administratora danych lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.
  5. Państwa dane osobowe w zależności od sprawy będą przetwarzane przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  6. Podanie danych osobowych, w zależności od sprawy, jest jednym z poniższych warunków:
   1. warunkiem umownym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;
   2. warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy;
   3. warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy powadzonej na podstawie przepisów prawa.
  7. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
  8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  9. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  10. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  11. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
  12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
  13. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.
  14. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych i państw trzecich.
  15. W zależności od sprawy i wykorzystywanych systemów teleinformatycznych, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  16. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w celu profilowania.
  17. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Państwu prawa, w związku z realizacją poszczególnych spraw, znajdą Państwo przy opisie konkretnej sprawy, którą jesteście zainteresowani.