trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne projektu Strategii rozpoczęły się 18 września 2019 roku, po podjęciu 12 września 2019 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały nr 1243/2019 w sprawie przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych wraz z projektem Strategii zamieszczono na stronach internetowych Urzędu i partnerów Samorządu Województwa, a także w prasie o zasięgu regionalnym, w regionalnej telewizji i radiu. Konsultacje społeczne trwały 35 dni i zakończyły się 22 października 2019 roku.

  Do Posłów i Senatorów RP, Radnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Marszałków sąsiednich województw, przedstawicieli JST z Wielkopolski oraz partnerów społecznych i gospodarczych wysłano zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii (wysłano 1051 zaproszeń). Dodatkowo wysłano zaproszenia drogą elektroniczną do podmiotów zaangażowanych w rozwój społeczno-gospodarczy województwa (wysłano 1110 zaproszeń). Uwagi w ramach konsultacji społecznych można było zgłaszać za pomocą:

  • otwartych spotkań konsultacyjnych z możliwością składania uwag i opinii w formie ustnej do protokołu – konferencje zorganizowane w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu,
  • za pośrednictwem elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu (www.umww.pl/strategia-rozwoju oraz www.wrpo.wielkopolskie.pl),
  • drogą elektroniczną na adres: strategia2030@umww.pl, z możliwością wykorzystania formularza w wersji edytowalnej,
  • drogą korespondencyjną na adres Urzędu,
  • osobiście w siedzibie Urzędu.

  Problemy dostępności komunikacyjnej, transportu zbiorowego, suszy i retencji, gospodarki odpadami, OZE, edukacji, przedsiębiorczości i Przemysłu 4.0, rewitalizacji, polityki zdrowotnej i senioralnej, kwestie rozszerzenia przestrzennego zasięgu instrumentu terytorialnego OSI były najczęściej poruszanymi tematami i postulatami podczas konferencji subregionalnych. Łącznie w 5 spotkaniach wzięły udział 702 osoby, ale nie każdy z uczestniczących w konsultacjach zgłaszał uwagi. W dyskusji wzięło udział łącznie 51 osób. Podnoszone podczas dyskusji kwestie i postulaty były wyjaśniane na miejscu przez reprezentantów Samorządu Województwa i ekspertów współpracujących z Urzędem Marszałkowskim przy tworzeniu projektu Strategii. Pośrednia forma zgłaszania uwag – droga elektroniczna i poczta tradycyjna – miała zdecydowanie więcej zwolenników. Przez okres trwania konsultacji społecznych zgłoszonych zostało 336 uwag przez 102 podmioty.

  Zgłoszone uwagi miały różny stopień szczegółowości i dotyczyły zarówno poszczególnych rozdziałów projektu Strategii odnosząc się m.in. do celów, paradygmatu rozwoju czy stanu i wyzwań rozwoju Wielkopolski, jak i dokumentu jako całości, zwracając uwagę na bardziej ogólne kwestie. Zdecydowana większość uwag dotyczyła komunikacji i transportu zbiorowego.

  Więcej informacji dotyczących przebiegu konsultacji społecznych i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji wraz z uzasadnieniem zawiera Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku.