trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

POIiŚ 2014-2020 Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze PKM

  PROJEKT TABOROWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

  w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor) Osi priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce POIiŚ 2014-2020 pn.:

  „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” nr POIS.05.02.00-00-0019/17

  Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko

   

  KRÓTKI OPIS PROJEKTU

  Zakres rzeczowy projektu objętego dofinansowaniem obejmuje zakup 5 szt. nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń na odcinku kolejowym Opalenica – Poznań – Września. Ponadto, celem maksymalnego wykorzystania zakupionego taboru, biorąc pod uwagę optymalizację jego obiegowania, tabor będzie mógł być również wykorzystywany na innych odcinkach wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Poznania (Poznań – Oborniki – Rogoźno, Poznań – Szamotuły – Wronki, Poznań – Mosina – Czempiń, Poznań – Pobiedziska – Gniezno) – mapka obszaru w załączeniu.

  Zakupiony tabor będzie dostosowany do obsługi ruchu aglomeracyjnego (2 pary drzwi na człon) z prędkością 160 km/h. Wszystkie zakupione pojazdy będą w pełni zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Ponadto pojazdy wyposażone będą w urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). Dla każdego pojazdu przewidziano m.in. min. 240 miejsc siedzących, 5 automatów biletowych, dwie toalety w układzie zamkniętym, klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, system Wi-Fi, system dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring, miejsca dla niepełnosprawnych i do przewozu rowerów, pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, automatyczne odświeżacze powietrza, defibrylatory itp. Ponadto pojazdy będą gotowe do zainstalowania systemu Poznańskiej Karty Aglomeracyjnej (PEKA) na pokładzie.

  Projekt wybrano do dofinansowania w postępowaniu konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wniosek oceniono najwyżej spośród ponad 20 aplikacji – przyznając projektowi 58 na 59 możliwych punktów.

   

  CELE PROJEKTU

  Szczegółowym celem przedsięwzięcia polegającego na zakupie taboru kolejowego jest zwiększenie konkurencyjności oraz poprawa jakości i dostępności usług świadczonych w zakresie transportu publicznego oraz poprawa bezpieczeństwa pasażerów korzystających z tych usług. Dzięki inwestycjom uzupełniającym braki w zakresie nowoczesnego taboru kolejowego możliwe będzie pełne wykorzystanie infrastruktury dotychczas zmodernizowanych linii kolejowych oraz świadczenie usług na wysokim poziomie oczekiwanym przez mieszkańców regionu.

  Celem Projektu jest także poprawa dostępności komunikacyjnej w obszarze przewozów organizowanych przez samorząd województwa wielkopolskiego oraz poprawa warunków dojazdu do miejsc pracy i edukacji. Bardzo ważnym aspektem jest fakt, iż projekt przyczyni się do zmniejszenia barier utrudniających przemieszczanie się osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej mobilności.

  Tabor będzie służyć przede wszystkim poprawie dostępności obszaru metropolitalnego, poprzez poprawę komfortu i bezpieczeństwa dojazdu do miejsc pracy, nauki, kultury oraz instytucji o zasięgu regionalnym.

  Cele Projektu wpisują się w cele zdefiniowane w europejskich i krajowych dokumentach strategicznych. Głównym ich celem jest zrównoważenie struktury transportu – zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Polsce. Osiągnięcie tego będzie możliwe poprzez uczynienie transportu kolejowego bardziej konkurencyjnym.

   

  WSKAŹNIKI PRODUKTU

  • Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego (szt.) – 5 szt.,
  • Pojemność zakupionych jednostek taboru kolejowego (osoby) – 1 200 osób (miejsca siedzące).

   

  FINANSOWANIE PROJEKTU

  Zakup będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T). Całkowita wartość projektu wynosi 127 451 370,00 zł brutto (w tym dofinansowanie z UE w wysokości 48 750 000,00 zł).

  W niniejszym Projekcie wydatki kwalifikowalne, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmują:

  • Zakup taboru - Urządzenia techniczne i maszyny lub sprzęt (kategoria wydatków – sprzęt i wyposażenie - zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) - na kwotę 97 500 000,00 PLN

  Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 97 500 000,00 PLN;

  Do kosztów niekwalifikowalnych netto zaliczono koszty przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz działań promujących (119 000,00 PLN). Podatek VAT (23 832 370,00 PLN) od planowanych nakładów stanowi koszt niekwalifikowalny, w związku z możliwością jego odzyskania przez Beneficjenta.

   

  ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NADUŻYĆ FINANSOWYCH

  W związku z rozpoczęciem realizacji przez Województwo Wielkopolskie Projektu pn. „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” POIS.05.02.00-00-0019/17 współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce), uprzejmie informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju) narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  Więcej informacji na temat mechanizmu umożliwiającego zgłaszania nieprawidłowości lub nadużyć finansowych znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.

   

  KALENDARIUM PROJEKTU:

  Data Opis wydarzenia
  30.05.2017 Zgłoszenie projektu pn. „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” w konkursie na dofinansowanie ze środków UE organizowanym przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych
  6.02.2018 Wybranie projektu do dofinansowania (projekt uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich zgłoszonych aplikacji – 58 na 59 możliwych punktów)
  13.04.2018 Podpisanie umowy o dofinansowanie pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
  13.07.2018 Opublikowanie się w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu pn. „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”
  11.09.2018 Otwarcie ofert w przetargu – oferty złożyli: PESA Bydgoszcz w konsorcjum z ZNTK Mińsk Mazowiecki, NEWAG, Stadler
  7.11.2018 Opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła PESA Bydgoszcz w konsorcjum z ZNTK Mińsk Mazowiecki
  20.12.2018 Zakończenie kontroli uprzedniej postępowania przetargowego przed podpisaniem umowy przez Prezesa Urzędu Zamówień Publiczny. Kontrola stwierdziła brak naruszeń.
  14.02.2019 Podpisanie umowy na dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych dla potrzeb wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
  26.06.2020 Zawarcie Aneksu do umowy z Wykonawcą zmieniającego termin dostawy pojazdów w związku z pandemią COVID-19
  PLANOWANE TERMINY DOSTAW POJAZDÓW:
  31.01.2021 Odbiór 1 ezt
  28.02.2021 Odbiór 2 ezt
  15.03.2021 Odbiór 3 ezt
  15.04.2021 Odbiór 4 ezt
  30.04.2021 Odbiór 5 ezt

   

  AKTUALNOŚCI:

  13.04.2018

  W dniu 13 kwietnia 2018 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Beneficjentem projektu jest Województwo Wielkopolskie (jednostka samorządu terytorialnego).

  Uroczystość połączona z briefingiem prasowym odbyła się w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

  Stronami umowy jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych jako Instytucja Pośrednicząca POIiŚ, reprezentowana przez Dyrektora CUPT – Pana Przemysława Gorgola oraz Województwo Wielkopolskie, reprezentowane przez Wicemarszałka Pana Wojciecha Jankowiaka. Podpisanie umowy odbyło się w obecności Wiceministra Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – Pana Witolda Słowika oraz Wicewojewody Wielkopolskiego – Pani Marleny Maląg.

  14.02.2019

  14 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podpisał umowę pomiędzy Województwem Wielkopolskim a konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego ZNTK Mińsk Mazowiecki na dostawę 5 nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) serii „Elf 2” do wykonywania aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

  Ofertę PESY uznano za najkorzystniejszą spośród trzech złożonych ofert (oferty złożyli także NEWAG Nowy Sącz i Stadler Polska). Dostawa 5 nowych „Elfów 2” o wartości 127,305 mln zł (w tym dofinansowanie z UE w wysokości 48,75 mln zł) zrealizowana zostanie w okresie czerwiec-grudzień 2020 r. W ramach umowy przewidziano także przeprowadzenie instruktaży technicznych, udzielenie 60. miesięcznej gwarancji, opracowanie dokumentacji technicznej i udzielenie licencji na dokumentację techniczną i oprogramowanie. Województwo Wielkopolskie będzie mogło skorzystać także z prawa opcji obejmującej zakup dodatkowych dwóch ezt.

  26.06.2020
  W dniu 26.06.2020 podpisano Aneks nr 1 do umowy DT/II/84/2019 wydłużający termin realizacji umowy do 30 kwietnia 2021 r.

   

  INFORMACJE PRASOWE

  12.02.2018 - http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/miliony-z-konkursu-cupt-co-planuje-kupic-wielkopolska-85724.html

  14.02.2018 - Twitter CUPT:

  Centrum Unijnych Projektów Transportowych

  14.02.2019 - https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pesa-podpisala-umowe-na-ezety-dla-wielkopolski-90635.html

  14.02.2019 - http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,24458889,pesa-podpisala-umowe-na-piec-elfow-dla-wielkopolski.html

  12.04.2018 - https://www.umww.pl/dofinansowanie-zakupu-5-nowych-komfortowych-pociagow-na-trasy-wokol-stolicy-wielkopolski

  13.04.2018 - http://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/piec-nowych-pociagow-dla-poznanskiej-kolei-metropolitalnej

  13.04.2018 - https://www.cupt.gov.pl/aktualnosci/1147-piec-nowych-pociagow-dla-poznanskiej-kolei-metropolitalnej

  15.04.2018 - https://epoznan.pl/news-news-84907-50_milionow_z_Unii_Europejskiej_na_zakup_nowych_pociagow_dla_Wielkopolski

  13.07.2018 - https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/zamowienie-na-siedem-pociagow-dla-poznanskiej-kolei-metropolitalnej-59087.html

  12.09.2018 - https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/pociagi-dla-poznanskiej-kolei-metropolitalnej-trzech-chetnych-pesa-faworytem-59587.html

  08.11.2018 - https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/pesa-zwyciezca-przetargu-na-pociagi-dla-poznanskiej-kolei-metropolitalnej-89391.html 

   

  SCHEMAT POŁĄCZEŃ

  Zasięg kursowania EZT objętych dofinansowaniem w ramach POIIŚ

   

   

   


  Galeria zdjęć: