trwa ładowanie strony
wczytywanie strony

Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli

  Biuro Informacyjne Województwa Wielkopolskiego w Brukseli istnieje od 2003 roku. Jego główne zadania to:

  INFORMOWANIE
  BIWW zajmuje się wyszukiwaniem i przekazywaniem do Wielkopolski ważnych dla rozwoju regionu informacji. O nowych regulacjach prawnych i koncepcjach władz UE dotyczących polityki regionalnej, a także innych polityk UE pracownicy biura dowiadują się uczestnicząc w licznych spotkaniach i konferencjach oraz monitorując wiadomości napływające z instytucji i organów unijnych.
  Najważniejsze informacje są przekazywane bezpośrednio do departamentów UMWW, innych samorządów, szkół wyższych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych partnerów. BIWW posiada portal internetowy www.wielkopolska.eu, na którym można znaleźć bieżące informacje na temat wydarzeń unijnych, programów i projektów unijnych oraz aktywności naszego regionu na forum UE.

  WSPÓŁPRACA Z EUROPEJSKIMI PARTNERAMI
  Biuro Wielkopolski w Brukseli na co dzień współpracuje z licznymi regionami UE, mającymi swoje biura przedstawicielskie w Brukseli. Współpraca ta polega przede wszystkim na stałej wymianie informacji, organizowaniu spotkań grup roboczych zajmujących się określonymi projektami oraz wspólnym lobbingu na rzecz interesów regionalnych.
  Biuro współpracuje również z polskimi placówkami dyplomatycznymi, z którymi organizuje spotkania tematyczne, wydarzenia kulturalne oraz wizyty studyjne. Utrzymuje bieżący kontakt z instytucjami i organami UE, pozwalający na aktywne prowadzenie wielokierunkowych działań.

  PROMOCJA REGIONU W EUROPIE
  BIWW organizuje samodzielnie lub w partnerstwie z instytucjami UE, innymi regionami, sieciami oraz placówkami dyplomatycznymi seminaria i konferencje tematyczne, promując Wielkopolskę w Brukseli i Europie. Przedstawicielstwo naszego regionu uczestniczy także w imprezach promujących turystykę regionu, jego potencjał gospodarczy i inwestycyjny, kulturę oraz kuchnię regionalną. Ważnym partnerem w tych działaniach jest Ambasada RP w Królestwie Belgii.
  BIWW jest również organizatorem Dnia św. Marcina w Brukseli oraz spotkań Klubu Wielkopolan, które gromadzą wielu pracowników instytucji unijnych oraz Wielkopolan mieszkających w Belgii.

  LOBBING W INSTYTUCJACH UNIJNYCH
  BIWW uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez Komisję Europejską, utrzymuje kontakty z wielkopolskimi posłami do Parlamentu Europejskiego, a także aktywnie działa na forum Europejskiego Komitetu Regionów. Biuro bierze udział w otwartych konsultacjach organizowanych przez te instytucje oraz w opracowywaniu oficjalnych stanowisk regionu. Ważnym partnerem tych działań jest Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, wspierające polskie biura regionalne fachową wiedzą, bieżącymi informacjami z zakresu polityk i programów unijnych oraz kontaktami z poszczególnymi ministerstwami polskiego rządu.

  WSPARCIE PRZEDSTAWICIELI REGIONU I DZIAŁALNOŚĆ W EUROPEJSKIM KOMITECIE REGIONÓW
  BIWW wspiera również działalność przedstawicieli województwa w instytucjach i organach UE, zwłaszcza w Europejskim Komitecie Regionów, gdzie Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak pełni rolę wiceprzewodniczącego KR, przewodniczącego polskiej delegacji oraz członka Prezydium grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej. Ponadto, dyrektor biura Izabela Gorczyca oraz Małgorzata Sylla pełnią funkcje koordynatorów polskiej delegacji w Europejskim Komitecie Regionów.
  Biuro wspiera również aktywność Zarządu Województwa zarówno podczas wizyt jego członków w Brukseli, jak i przekazując informacje na tematy związane z ich działalnością.

  WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  BIWW pośredniczy również w kontaktach przedsiębiorców z instytucjami europejskimi, doradza również lokalnym przedsiębiorcom chcącym uzyskać informacje na temat aktualnych wymogów unijnych, promuje wielkopolski potencjał gospodarczy za granicą oraz pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi. Czyni to w ścisłej współpracy z wielkopolskimi i belgijskimi izbami przemysłowo-handlowymi oraz Ambasadą RP w Królestwie Belgii.

  Adres do korespondencji:
  Rue Montoyer 21
  1000 Bruksela
  Belgia

  Siedziba Biura:
  Rue Montoyer 21
  1000 Bruksela
  Belgia
  tel.: 61 278 53 79/95/97/96 (PL), +32 (0)2 734 09 41 (BE)
  faks: 61 669 05 46
  e-mail: brussels.office@wielkopolska.eu

  Dyrektor Biura:
  Izabela Gorczyca

  p.o. Dyrektor Biura:
  Małgorzata Sylla

   

  Struktura organizacyjna
  Zarządzenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego
  Regulamin organizacyjny

  Schemat organizacyjny